Likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” sagatavoti grozījumi, nosakot Valsts ieņēmumu dienesta (VID) pienākumu veikt iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) pārmaksas automātisku atmaksu, kā arī priekšnosacījumus nodokļa pārmaksas automātiskās atmaksas veikšanai.

Pašreiz saņemt pārmaksāto IIN var tikai iesniedzot gada ienākumu deklarāciju.

Lai pilnīgāk nodokļa maksātāji īstenotu savas iespējas atgūt pārmaksāto IIN, likumprojekts paredz, ka VID veiks IIN pārmaksas automātisku atmaksu nodokļa maksātājiem, kur nav iesnieguši deklarāciju, ja tiks izpildīti noteikti nosacījumi:

  • nodokļa maksātājs nav reģistrējis saimniecisko darbību, nav guvis ienākumus ārvalstīs, nav guvis citus ienākumus, par kuriem informācija ir ietverama deklarācijā un IIN maksājams rezumējošā kārtībā;
  • nodokļa maksātājam nav nodokļu parādu (nodokļu parādu gadījumā pārmaksāto IIN primāri automātiski novirza nodokļu parādu segšanai);
  • IIN pārmaksas automātiskā atmaksa varēs notikt tikai tad, ja tā veidosies šādu faktoru rezultātā:
  • gada diferencētā neapliekamais minimums;
  • pensionāra neapliekamais minimums, ja pensionārs saņem tikai pensiju saskaņā ar Latvijas normatīvajiem aktiem;
  • papildu atvieglojumi (personām ar invaliditāti, politiski represētajiem un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem);
  • progresīvā IIN likme;
  • noteiktos gadījumos - atvieglojuma par apgādībā esošu personu nepilnīga izmantošana
  • par paša nodokļa maksātāja attaisnotajiem izdevumiem, kas saistīti ar personas veiktajām iemaksām (privātajos pensiju fondos, apdrošināšanas prēmijas);
  • VID rīcībā ir informācija par norēķinu kontu Latvijā, uz kuru veicama IIN pārmaksas atmaksa.

Nodokļa maksātājam būs arī tiesības arī attiekties (līdz pēctaksācijas gada 30. septembrim) no IIN pārmaksas automātiskās atmaksas, izdarot par to atzīmi VID elektroniskas deklarēšanas sistēmā.

Tāpat arī plānots vienkāršot attaisnoto izdevumu, kas šobrīd rada vislielāko administratīvo slogu gan nodokļa maksātājiem, gan VID, administrēšanu.

Lai pilnveidotu un vienkāršotu IIN attaisnoto izdevumu administrēšanu, grozījumos plānots noteikt, ka VID deklarāciju apstrādē izmanto ārstniecības un izglītības pakalpojumu sniedzēju informāciju par maksātāja izdevumiem, ja nodokļa maksātājs pakalpojumu sniedzējam, kas sniedz ārstnieciskos un medicīnas pakalpojumus, devis piekrišanu ar viņu saistīto personas datu nodošanai deklarācijas aizpildīšanai un pakalpojuma sniedzējs šādu informāciju sniedz elektroniski VID saskaņā ar normatīvajiem aktiem vai pamatojoties uz vienošanos, ko tas noslēdzis ar VID. 

Turklāt, lai pilnveidotu IIN administrēšanu saistībā ar IIN pārmaksu pārbaudi, pašvaldībām noteikts pienākums līdz pēctaksācijas gada 1. februārim VID elektroniski nosūtīt informāciju par izsniegtajām licencēm interešu un pieaugušo neformālās izglītības maksas programmu īstenošanai, savukārt apdrošināšanas sabiedrībām pēc pieprasījuma sniegt informāciju par fiziskajai personai atmaksāto summu saskaņā ar konkrētu attaisnojuma dokumentu par medicīniskajiem pakalpojumiem.

Lai VID realizētu ar projektu noteikto prasību iestrādi VID informācijas sistēmās, projektā ietvertās normas, kas saistītas ar informācijas nodošanu VID par attaisnotajiem izdevumiem, stāsies spēkā 2022. gada 1. janvārī.

2020. gada 11. jūnijā šie likuma grozījumi izsludināti Valsts sekretāru sanāksmē. Tie vēl jāizskata Ministru kabinetā un jāapstiprina Saeimā.