Latvijas Būvniecības padome (BP) šā gada 09.05.2017. ārkārtas sēdē apsprieda Finanšu ministrijas (FM) sagatavoto grozījumu likumā "Par nodokļiem un nodevām" projektu, atbilstoši kuram būvniecībā paredzēts ieviest elektronisko darba laika uzskaiti.

Paredzēts, ka ar FM sagatavoto likuma projektu tiks aizstāti nozares atbalstu neguvušie 2017.gada valsts budžeta paketē pieņemtie grozījumi, ar kuriem noteikts ģenerāluzņēmēja pienākums, izpildot publisko būvdarbu līgumus, veikt daļēju valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu samaksu par apakšuzņēmēja darba ņēmēju.

BP sēdē apspriestajā regulējumā paredzēts noteikt ģenerāluzņēmēja pienākumu nodrošināt elektronisku darba laika uzskaiti, īstenojot pārbūves projektus, kuru vērtība ir 1 milj. eiro vai lielāka, kā arī 3.grupas jaunbūvēs.

Paredzēts, ka darba laika uzskaites sistēmā reģistrētos aktuālos datus būs tiesīgs prasīt uzrādīt Valsts ieņēmumu dienests (VID) un Valsts darba inspekcija (VDI), veicot pārbaudes būvobjektā. Reizi mēnesī dati būs jānodod glabāšanai vienotajā datu bāzē, par kuras uzturētāju pusēm vēl jāvienojas. Datus plānots izmantot nodokļu administrēšanai un darba tiesisko attiecību kontrolei.

Tāpat likuma grozījumu projektā ietvertas prasības datu saturam un objektā uzturamās un vienotās datu sistēmas tehniskajam risinājumam, kā arī noteikti apakšuzņēmēju un būvdarbu veicēju pienākumi elektroniskās darba laika uzskaites nodrošināšanā.

FM piedāvātajā regulējumā paredzēts, ka reģistrēties, ienākot būvobjektā un pametot to, būs pienākums visām personām, kas uzturas vai ir nodarbinātas būvobjektā. Izņēmums būs personas, kas īslaicīgi uzturas būvobjektā un nav tieši nodarbinātas būvdarbu veikšanā, piemēram, būvprojekta izstrādātāji un autoruzraugi. Lai gan arī šīm personām būs pienākums reģistrēt uzturēšanos objektā, tomēr datus par viņu objektā pavadīto laiku VID un VDI neizmantos faktiskā darba laika uzskaites kontrolē.

Darba laika elektronisko uzskaiti atbilstoši FM priekšlikumam plānots ieviest no 01.10.2017., vienlaicīgi likumprojektā paredzot pārejas periodu.

Tāpat BP sēdē tika diskutēts par elektroniskās darba laika sistēmas ieviešanu infrastruktūras izbūves objektos, tai skaitā ceļu un komunikāciju izbūvē, kur nav iespējama objekta norobežošana. Tomēr kopumā BP atbalstīja projektu, jo elektroniskās darba laika uzskaites ieviešana ir viena no nozares prioritātēm.

Pēc redakcionāliem precizējumiem FM iesniegs likumprojektu izskatīšanai Ministru kabinetā un Saeimā.