Otrdien, 20.09.2016., Ministru kabineta (MK) sēdē izskatīts likumprojekts par Latvijas valdības un Vjetnamas valdības līgumu par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma nodokļiem, kā arī apspriesti grozījumi Latvijas un Šveices nodokļu konvencijā.

Grozījumos Latvijas un Šveices līgumā par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma nodokļiem paredzēts, ka dividendes to izcelsmes valstī tiek atbrīvotas no nodokļa uzlikšanas, ja to patiesā labuma guvējs ir otras valsts (Latvijas vai Šveices) rezidenta sabiedrība (kas nav personālsabiedrība), kam tieši pieder vismaz 10% (līdz šim 20%) no dividendes saņemošās sabiedrības kapitāla daļām, vai tas ir pensiju fonds vai otras valsts Centrālā banka. Visos citos gadījumos likme paliek nemainīga, un tā ir 15%.

Tāpat ar grozījumiem Latvijas un Šveices nodokļu konvencijā plānots samazināt maksimāli piemērojamās nodokļa likmes, pēc kurām procentu maksājumiem un autoratlīdzībai tiek uzlikti nodokļi to izcelsmes valstī, paredzot 0% likmi procentu maksājumiem un autoratlīdzībām, ko izmaksā vienas valsts rezidenta sabiedrība otras valsts rezidenta sabiedrībai. Visos citos gadījumos procentu maksājumiem piemēro 10% likmi un autoratlīdzībām piemēro 5% likmi. Līdz ar to investori iegūs skaidrību, cik lielā mērā viņu gūtie ienākumi izcelsmes valstī var tikt aplikti ar nodokļiem.

Ar grozījumiem arī plānots nodrošināt Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) Globālā foruma par caurskatāmību un informācijas apmaiņu nodokļu jomā izstrādātā starptautiskā standarta ieviešanu (šobrīd informācijas apmaiņa tiek veikta atbilstoši 2000.gada OECD paraugkonvencijai, kas paredz ievērojami šaurāku informācijas apmaiņas tvērumu).

Tiks nodrošināta arī Nodokļa bāzes samazināšanas un peļņas pārneses novēršanas (BEPS) pasākumu plānā paredzēto normu pārņemšana, kā arī vēl labvēlīgāks nodokļu uzlikšanas režīms tādiem ieņēmumu veidiem kā dividendes, procentu maksājumi un autoratlīdzības. Tādējādi plānots radīt labvēlīgākus apstākļus komercdarbībai Latvijā un Šveicē, kā arī atvieglot Latvijas investoru darbību Šveicē un otrādi un kopumā veicināt ārvalstu investīciju piesaistīšanu.

Tāpat, ievērojot BEPS pasākumu plānā paredzēto, lai stiprinātu un nodrošinātu efektīvāku normas par savstarpējo saskaņošanas procedūru piemērošanu, grozījumos paredzēts, ka lietas, kurās vienošanās starp nodokļu administrācijām nav panākta 3 gadu laikā, varēs tikt iesniegtas izskatīšanai arbitrāžā.

MK sēdē izskatīts arī likumprojekts par Latvijas valdības un Vjetnamas valdības līgumu par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma nodokļiem. Ar šāda līguma noslēgšanu paredzēts novērst dubultu nodokļa uzlikšanu, kā arī katras līgumslēdzējas valsts potenciālajiem investoriem radīt stabilāku un skaidrāku nodokļu uzlikšanas režīmu otrā līgumslēdzējā valstī gan attiecībā uz uzņēmējdarbības ienākumu, gan arī uz tādiem ienākumiem kā dividendes, procenti, autoratlīdzības un atlīdzības par tehniskajiem pakalpojumiem.

Plānots, ka abi likumprojekti veicinās informācijas apmaiņu līgumslēdzēju pušu kompetentajām iestādēm, novēršot izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, kā arī veicinās komercdarbību, atvieglos investoru darbību un kopumā veicinās ārvalstu investīciju piesaistīšanu.