Plānots, ka no 2021. gada 1. janvāra valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (VSAOI) likme būs 34,09% pašreizējo 35,09% vietā. No šī paša datuma, bet, ievērojot pārejas periodu līdz 2021. gada 30. jūnijam, mikrouzņēmuma nodokļa maksātājs būs sociāli apdrošināms kā pašnodarbinātais, bet mikrouzņēmuma darbinieki – kā darba ņemēji vispārējā gadījumā, informē Labklājības ministrija.

To nosaka piektdien, 9. oktobrī, valdības sēdē pieņemtie grozījumi likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu”.

Grozījumos ir paredzēts, ka no 2021. gada 1. jūlija obligāto iemaksu likme pensiju apdrošināsanai, ko veic pašnodarbinātie  būs 10%. Savukārt 2022. gadā pašnodarbinātajiem, kuru ienākums mēnesī nesasniedz minimālo algu, būs jāveic obligātās iemaksas 10% pensiju apdrošināsanai no minimālās algas. Tiem pašnodarbinātajiem, kuru ienākums pārsniedz minimālo algu, būs jāveic obligātās iemaksas pašnodarbinātajam noteiktajiem apdrošināšanas veidiem vismaz no minimālās algas un 10% no ienākumu starpības. Sasniedzot ienākumu 20 004 eiro, no pārsnieguma daļas jāveic obligātās iemaksas pašnodarbinātajam noteiktajiem apdrošināšanas veidiem, bet no 2023. gada 1. janvāra pašnodarbinātajiem būs jāveic obligātās iemaksas pašnodarbinātajam noteiktajiem apdrošināšanas veidiem no visa ienākuma.

No 2021. gada 1. jūlija līdz 31. decembrim autoratlīdzības izmaksātājs no autoratlīdzības ieturēs 25%, kas sadalās 80% VSAOI un 20% iedzīvotāju ienākuma nodoklim. Autoratlīdzības saņēmējs tiks apdrošināts ne tikai pensiju apdrošināšanai, bet arī invaliditātei, slimībai, maternitātei, paternitātei un veselībai. Ja no saņemtās autoratlīdzības sociālo iemaksu objekts nesasniegs minimālās algas apmēru, no sociālo iemaksu objekta līdz minimālās algas apmēra starpībai veic 10% obligātās iemaksas pensiju apdrošināšanai.

No 2022. gada 1. janvāra autoratlīdzības maksās caur vienoto kontu vai autoratlīdzības saņēmējs reģistrēsies un VSAOI veiks kā pašnodarbinātais.

Plānots, ka minimālo iemaksu objektu nepiemērotu notiesātajiem, kas tiek nodarbināti brīvības atņemšanas soda izciešanas laikā; cilvēkiem, kuri ir sasnieguši vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju vai kuriem ir piešķirta valsts vecuma pensija (tai skaitā priekšlaicīgi); personām ar I un II grupas invaliditāti;  personām, kuras algas nodokļa grāmatiņā ir reģistrēts bērns, kurš nav sasniedzis trīs gadu vecumu. Arī cilvēkiem līdz 24 gadu vecumam, kuri mācās vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iestādē, izņemot laiku, kad attiecīgā persona ir pārtraukusi mācības vai studijas; personām, kuru nodarbina Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā reģistrēts darba devējs; personām, kuras ir pakļauta sociālās atstumtības riskam un kuras nodarbina darba devējs, kuram piešķirts sociālā uzņēmuma statuss, kā arī personām, kuras sniedz valsts finansētu pavadoņa (bērnam līdz 18 gadu vecumam) vai asistenta pakalpojumu vai pašvaldības finansētu aprūpes pakalpojumu bērnam līdz 18 gadu vecumam.

Ja tiks nolemts, ka minimālā alga valstī no 2021. gada 1. janvāra būs 500 eiro mēnesī, tad minimālo obligāto iemaksu apmērs būs ap 170 eiro mēnesī, ja no 2021. gada 1. janvāra tiek samazināta obligāto iemaksu likme par vienu procentpunktu.

Par grozījumiem likumā vēl lems Saeima.