Ministru kabineta noteikumos Nr. 899 “Likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” normu piemērošanas kārtība”” ir sagatavoti grozījumi, lai precizētu autoru darbu un izpildījumu veidus, kuriem varēs piemērot nosacītos izdevumus, kas saistīti ar samaksas par intelektuālo īpašumu gūšanu par noteiktiem autoru darbu un izpildījumu veidiem.