Ministru kabineta (MK) noteikumos Nr. 899 “Likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” normu piemērošanas kārtība”” ir sagatavoti grozījumi, lai precizētu autoru darbu un izpildījumu veidus, kuriem varēs piemērot nosacītos izdevumus, kas saistīti ar samaksas par intelektuālo īpašumu gūšanu par noteiktiem autoru darbu un izpildījumu veidiem.

Šobrīd MK noteikumu Nr. 899 57. punktā uzskaitīti autoru darbi un izpildījumi, kuriem piemēro attaisnotos izdevumus 50% vai 25% apmērā, t.i., pirms iedzīvotāju ienākuma nodokļa nomaksas no autoratlīdzības (autortiesību un blakustiesību atlīdzības) atskaita izdevumus, kuri saistīti ar šo autoru darbu un izpildījumu radīšanu, izdošanu, izpildīšanu vai citādu izmantošanu.

Diskusiju gaitā par nodokļu režīma izmaiņām autoratlīdzību saņēmējiem tika secināts, ka autoru darbu un izpildījumu loks, kuriem piemēro attaisnotos izdevumus, ir pārāk plašs. Tāpēc to nepieciešams precizēt, norādot tikai tos autoru darbus un izpildījumus, kurus rada radošajās un mediju nozarēs strādājošie uz autoratlīdzību līgumu pamata.

Līdz ar to tiek precizēts noteikumu Nr. 899 57. punkts šādā redakcijā:

Nodokļa maksātājam ir tiesības no autoratlīdzības (autortiesību un blakustiesību atlīdzības) summas atskaitīt likuma 10. panta pirmās daļas 4. punktā un 11. panta 3.5 daļā minētos zinātnes, literatūras un mākslas darbu autoru un izpildītāju izdevumus, kuri saistīti ar šo darbu radīšanu, izdošanu, izpildīšanu vai citādu izmantošanu, šādā apmērā:

 • 50% apmērā no autoratlīdzības summas:
  • par dramatiskiem, muzikāli dramatiskiem darbiem, horeogrāfiskiem darbiem un to izpildījumiem;
  • par muzikāliem darbiem ar tekstu vai bez tā, apdarēm, muzikāliem aranžējumiem un to izpildījumiem;
  • par audiovizuāliem darbiem, ekranizācijām un to izpildījumiem;
  • par zīmējumiem, glezniecības, tēlniecības, grafikas, lietišķās mākslas darbiem, dekorācijām, scenogrāfijas, dizaina, fotogrāfiskiem darbiem un citiem mākslas darbiem;
  • par arhitektūras darbu skicēm, metiem, projektiem;
 • 25% apmērā no autoratlīdzības summas:
  • par literāriem darbiem (daiļliteratūras (prozas, dzejas, dramaturģijas), zinātniskiem, populārzinātniskiem, mācību un publicistikas darbiem, koncepcijām un runām) un to izpildījumiem, tai skaitā to izmantošanu masu informācijas līdzekļos;
  • par scenārijiem un audiovizuālu darbu literāriem projektiem;
  • par tulkojumiem, anotācijām, referātiem, kopsavilkumiem, dramatizējumiem un darbu krājumiem.

Grozījumi stāsies spēkā 2021. gada 1. jūlijā.