Ministru kabineta noteikumos Nr.775 "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi" (noteikumi) ir sagatavoti grozījumi, ar kuriem tiks precizētas atsevišķas pamatlīdzekļu uzskaites un novērtēšanas prasības.

Noteikumu grozījumu projektā paredzēts veikt šādus grozījumus:

  • atcelt obligāto prasību par sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja piesaistīšanu nekustamo īpašumu vērtības izmaiņu noteikšanai un paredzēt to kā izvēles iespēju;
  • precizēt kārtību pamatlīdzekļu nolietojuma aprēķināšanai – šobrīd noteikumos paredzēta prasība pamatlīdzekļu nolietojumu aprēķināt no datuma, kad pamatlīdzekli sāk izmantot paredzētajiem mērķiem, kas varētu sarežģīt aprēķinus gadījumā, kad pamatlīdzekļa izmantošanu uzsāk nevis mēneša pirmajā datumā, bet jebkurā citā šā mēneša datumā;
  • izslēgt nosacījumu par dzīvnieku un augu izaudzēšanas izmaksu iegrāmatošanas kārtību uzņēmuma grāmatvedības kontos pārskata gada laikā. Pašlaik noteikumos ir iekļauts noteikums par dzīvnieku un augu izaudzēšanas izmaksu sākotnēju uzkrāšanu bilances postenī "Nepabeigtie ražojumi un pasūtījumi", kas ierobežo komercsabiedrības iespējas izmantot visas pašreizējā regulējumā atļautās izmaksu un krājumu uzskaites metodes un komercsabiedrības vadības tiesības izvēlēties grāmatvedības politiku;
  • papildināt noteikumus par bilances posteņu pārklasificēšanu saistībā ar Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskata likuma piemērošanas uzsākšanu.

Papildus minētajam noteikumos ir konstatētas atsevišķas redakcionālas nepilnības, kuras ir nepieciešams novērst.

Minētie noteikumu grozījumi ceturtdien, 10.11.2016., izsludināti Valsts sekretāru sanāksmē.