Ceturtdien, 30.oktobrī, Valsts sekretāru sanāksmē tika izsludināts Ministru kabineta (MK) noteikumu projekts Ceturkšņa finanšu pārskatu sagatavošanas un iesniegšanas kārtība, kas noteiks kārtību, kādā valsts budžeta iestādes, t.sk. publiskie nodibinājumi, pašvaldības un no valsts budžeta daļēji finansētas atvasinātas publiskas personas, sagatavo un iesniedz ceturkšņa finanšu pārskatus.

Kā norādīts noteikumu projektu anotācijā, pašreiz spēkā esošos MK noteikumus Nr.498 Ceturkšņa finanšu pārskatu sagatavošanas un iesniegšanas kārtība nepieciešams būtiski mainīt, lai uzlabotu pārskatu datu kvalitāti, atvieglotu lietotājiem pārskatu sagatavošanu un veiktu noteikuma projekta teksta redakcionālu precizēšanu un papildināšanu, lai lietotājiem būtu saprotamāka pārskatu sagatavošanas kārtība.

Noteikumu projekts paredz

  1. precizēt iesniedzamās informācijas apjomu, papildus atklājot informāciju par noslēgtajiem apdrošināšanas līgumiem, atvasinātajiem finanšu instrumentiem, kuriem pārskata periodā ir pozitīvas vērtības grāmatvedības bilances aktīva un pasīva kontos;
  2. noteikt normas attiecībā uz Valsts drošības iestādēm, neuzliekot par pienākumu tām iesniegt ceturkšņa pārskatus;
  3. pārskatīt veidlapu struktūru, tuvinot veidlapu saturu un izskatu MK noteikumu Nr.1115 Gada pārskata sagatavošanas kārtība (MK noteikumi Nr.1115) atbilstošajām veidlapām. Pārskatu par prasībām paredzēts sadalīt divos pārskatos - pārskatā par prasībām (bez avansiem un nākamo periodu maksājumiem) un pārskatā avansi un nākamo periodu maksājumi līdzīgi, kā tas ir noteikts MK noteikumos Nr.1115;
  4. mainīt I ceturkšņa sagatavošanas termiņu no 1.maija uz 15.maiju, lai pārskata sagatavotājiem pēc saimnieciskā gada pārskata iesniegšanas Valsts kasē būtu pietiekoši daudz laika koriģēt I ceturkšņa sākuma atlikumus;
  5. noteikt Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras ceturkšņa finanšu pārskatu iekļaut Labklājības ministrijas konsolidētajā pārskatā, lai ministrijas iesniegtā informācija būtu salīdzināma ar saimnieciskā gada pārskata atbilstošajām veidlapām. 

Paredzēts, ka pirmais pārskats pēc jaunajiem noteikumiem būs jāsagatavo par 2015.gada 1.ceturksni.

Noteikumu projekts vēl jāapstiprina valdībā.