Ceturtdien, 27.novembrī, Valsts sekretāru sanāksmē tika izsludināts likumprojekts Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums, ar kuru tiks ieviesta Eiropas Parlamenta un Padomes 26.06.2013. Direktīva 2013/34/ES par noteiktu veidu uzņēmumu gada finanšu pārskatiem, konsolidētajiem finanšu pārskatiem un saistītiem ziņojumiem, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2006/43/EK un atceļ Padomes Direktīvas 78/660/EEK un 83/349/EEK, un kas sabiedrībām būs jāpiemēro, sākot ar pārskata gadu no 01.01.2016.

Kā norādīts anotācijā, likumprojekts paredz noteikt

 1. komercsabiedrību un koncernu iedalījumu kategorijās un noteikto kritēriju robežvērtību aprēķināšanas kārtību (mikrosabiedrība, maza, vidēja un liela sabiedrība pēc kritērijiem - bilances kopsumma, neto apgrozījums un vidējais darbinieku skaits pārskata gadā);
 2. gada pārskata sastāvu, finanšu pārskata sastāvdaļu shēmas un to piemērošanas vispārējos noteikumus. Paredzēts, ka
 • gada pārskats kā vienots kopums sastāv no finanšu pārskata un vadības ziņojuma,
 • mazas sabiedrības finanšu pārskats sastāv vismaz no bilances, peļņas vai zaudējumu aprēķina un finanšu pārskata pielikuma,
 • vidējas un lielas sabiedrības finanšu pārskats sastāv no bilances, peļņas vai zaudējumu aprēķina, naudas plūsmas pārskata un pašu kapitāla izmaiņu pārskata;
 1. vispārīgos finanšu pārskata sagatavošanas principus un Ministru kabineta kompetenci gada pārskatu jomā;
 2. bilances, peļņas vai zaudējumu aprēķina, naudas plūsmas pārskata un pašu kapitāla izmaiņu pārskata sagatavošanas kārtību;
 3. finanšu pārskata pielikumā sniedzamās informācijas apjomu mazām, vidējām un lielām komercsabiedrībām;
 4. vadības ziņojuma sagatavošanas noteikumus;
 5. atvieglojumus un atbrīvojumus mikrosabiedrībām. Paredzēts, ka mikrosabiedrībām būs atļauts izmantot šādas izvēles iespējas:
 • nesagatavot vadības ziņojumu,
 • sagatavot saīsinātu finanšu pārskata pielikumu,
 • mikrosabiedrībām, kuras atbilst mikrouzņēmumu nodokļa maksātājiem noteikto kritēriju robežvērtībām, t.i.,
  • bilances kopsumma —50 000 EUR;
  • neto apgrozījums —100 000 EUR;
  • vidējais darbinieku skaits pārskata gadā — 5,

būs atļauts nesagatavot finanšu pārskata sastāvdaļu – pielikumu. Šādā gadījumā dažas noteiktās ziņas būs jāsniedz bilances beigās kā piezīmes;

 1. konsolidētā gada pārskata sagatavošanas nosacījumus, prasības un kārtību;
 2. gada pārskata un konsolidētā gada pārskata obligātās revīzijas veikšanas nosacījumus. Paredzēts, ka obligātai zvērināta revidenta revīzijai pakļaujams
 • vidējas sabiedrības un lielas sabiedrības sagatavotais gada pārskats;
 • likumprojektā paredzētajos 4 gadījumos – mazas sabiedrības gada pārskats;
 • konsolidētais gada pārskats;
 1. mazas sabiedrības ierobežotas pārbaudes veikšanas nosacījumus. Paredzēts, ka zvērināta revidenta veiktai ierobežotai pārbaudei pakļaujamas visas tās mazās sabiedrības, kuras nav mikrosabiedrības vai kuras netiek pakļautas obligātai zvērināta revidenta revīzijai;
 2. gada pārskata un konsolidētā gada pārskata noformēšanas, parakstīšanas, iesniegšanas un publicēšanas prasības. Paredzēts, ka
 • visi likumprojekta subjekti iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam (VID) papīra formā sagatavota gada pārskata un konsolidētā gada pārskata (ja tāds ir) elektronisku norakstu Elektroniskajā deklarēšanas sistēmā (EDS) kopā ar paskaidrojumu elektroniskā formā, kad gada pārskats vai konsolidētais gada pārskats apstiprināts;
 • komercsabiedrība un kooperatīvā sabiedrība, kuras gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu (ja tāds ir) revidējis (pārbaudījis) zvērināts revidents, papildus iesniedz revidenta ziņojuma elektronisku kopiju;
 • zvērināts revidents EDS pārbauda un apstiprina, ka gada pārskata vai konsolidētā gada pārskata (ja tāds ir) atvasinājums elektroniskā formā atbilst tam gada pārskatam vai konsolidētajam gada pārskatam (ja tāds ir), par kuru zvērināts revidents sniedzis revidenta ziņojumu;
 • iesniegšanai EDS finanšu pārskata vai konsolidētā finanšu pārskata (ja tāds ir) atvasinājumu elektroniskā formā - elektronisku norakstu - sagatavo, pamatojoties uz VID noteikto strukturizēto formu;
 • komercsabiedrība, kura saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likumu sagatavo gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu atbilstoši starptautiskajiem grāmatvedības standartiem, VID EDS papildus iesniedz papīra formā sagatavotā gada pārskata un konsolidētā gada pārskata (ja tāds ir) elektronisku kopiju;
 • VID kapitālsabiedrības, personālsabiedrības un kooperatīvās sabiedrības iesniegtos dokumentus elektroniski nodod Uzņēmumu reģistram, kas nodrošina šo dokumentu publisku pieejamību.

Likumprojekts vēl jāapstiprina valdībā un Saeimā.