01.07.2015. stājās spēkā grozījumi Civilprocesa likuma (CPL) 594.panta 1.daļas 2.punktā un 2.daļā, atgādina Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padome.

Pirmkārt, atbilstoši šiem grozījumiem ir papildināts to prasījumu uzskaitījums, kuru piedziņai atļauts ieturēt 50% no parādniekam izmaksājamās darba samaksas un tai pielīdzinātajiem maksājumiem. Proti, līdz ar grozījumu spēkā stāšanos ieturējumi 50% apmērā izdarāmi, ne tikai piedzenot uzturlīdzekļus, atlīdzinot zaudējumus saistībā ar personisku aizskārumu, kura rezultātā radies sakropļojums vai cits veselības bojājums vai iestājusies personas nāve, vai atlīdzinot zaudējumu, kas nodarīts, izdarot noziegumu, bet arī

  1. piedzenot kompensāciju (ne tikai zaudējumus kā iepriekš) saistībā ar personisku aizskārumu, kura rezultātā radies sakropļojums vai cits veselības bojājums vai iestājusies personas nāve;
  2. piedzenot kompensāciju par kaitējumu, kas radīts ar noziedzīgu nodarījumu. Atbilstoši Kriminālprocesa likuma 350.panta 1.daļai kompensācija ir naudas izteiksmē noteikta samaksa, ko persona, kura ar noziedzīgu nodarījumu radījusi kaitējumu, samaksā cietušajam kā gandarījumu par morālo aizskārumu, fiziskajām ciešanām un mantisko zaudējumu. Tātad CPL 594.panta 1.daļas 2.punktā iekļauta arī kompensācija par morālo aizskārumu un fiziskajām ciešanām, ne tikai mantisko zaudējumu. Turklāt kaitējums, par kuru kompensācija piedzenama, var būt radīts ne tikai ar noziegumu, bet arī kriminālpārkāpumu, jo saskaņā ar Krimināllikuma 7.panta 1.daļas pirmo teikumu noziedzīgi nodarījumi iedalāmi kriminālpārkāpumos un noziegumos;
  3. izpildot administratīvo pārkāpumu lietās pieņemtos nolēmumus, tātad izpildot nolēmumus par administratīvo sodu uzlikšanu, kā arī ar nolēmumiem administratīvo pārkāpumu lietās uzliktos pienākumus segt lietā radušos izdevumus, piemēram, ar alkohola koncentrācijas, narkotisko vai citu apreibinošo vielu iespaida konstatēšanai veiktajām pārbaudēm saistītos izdevumus.

Otrkārt, ar grozījumiem mainīts parādniekam saglabājamās darba samaksas un tai pielīdzināto maksājumu apmērs. Proti, līdzšinējo naudas līdzekļu minimālās mēneša darba algas apmērā vietā saglabājama darba samaksa un tai pielīdzinātie maksājumi 50% apmērā no minimālās mēneša darba algas. Savukārt pienākums saglabāt uz katru apgādībā esošo nepilngadīgo bērnu līdzekļus valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā nav mainījies un ir spēkā arī pēc 01.07.2015.

Atbilstoši CPL pārejas noteikumu 107.punktam CPL 594.panta 1.daļas 2.punktā minētajās izpildu lietās, kuras tiesu izpildītāja lietvedībā ievestas un nav pabeigtas līdz 30.06.2015. un kurās tiek piemērots piespiedu izpildes līdzeklis - piedziņas vēršana uz parādniekam izmaksājamo darba samaksu vai tai pielīdzinātajiem maksājumiem -, no 01.07.2015. līdz brīdim, kad tiesu izpildītāja rīkojumā norādītā piedzenamā parāda summa ir dzēsta vai piemērotais piespiedu izpildes līdzeklis atcelts, parādniekam saglabājamo līdzekļu apmēru patstāvīgi aprēķina darba devējs vai attiecīgā juridiskā persona (tiesu izpildītāja rīkojuma adresāts) brīdī, kad izdara ieturējumu no parādnieka darba samaksas vai tai pielīdzinātajiem maksājumiem saskaņā ar grozījumiem CPL 594.panta 1.daļā, kas stājas spēkā no 01.07.2015.