25.10.2016. stāsies spēkā grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu" (likums par VSA), kuros paredzētas vairākas būtiskas izmaiņas saistībā ar atsevišķu valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (VSAOI) likmi kapitālsabiedrību valdes locekļiem, pašnodarbināto tiesībām precizēt VSAOI objektu un VSAOI pārnešanu no citas vai uz citu valsti.

Likumā veikti šādi būtiskākie grozījumi:

  • darba ņēmējs ir persona, kurai pēc darba tiesisko attiecību izbeigšanās ir vienošanās par darbinieka profesionālās darbības ierobežojumu (konkurences ierobežojums). Minētā norma attiecas uz gadījumiem, kad konkurences ierobežojuma laikā persona saņem ienākumus, no kuriem ir jāietur iedzīvotāju ienākuma nodoklis;
  • sākot ar 01.01.2017., kapitālsabiedrības valdes loceklis, kas atbilst darba ņēmēja statusam saskaņā ar likuma par VSA 1.panta 2.punkta "m" apakšpunkta nosacījumiem un maksā VSAOI no domājamā ienākuma, ir pakļauts pensiju apdrošināšanai un invaliditātes apdrošināšanai. Savukārt kapitālsabiedrības valdes loceklis, kas sasniedzis vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, vai kuram ir piešķirta valsts vecuma pensija (tai skaitā priekšlaicīgi), ir pakļauts pensiju apdrošināšanai. Tādējādi kapitālsabiedrību valdes locekļiem, par kuriem veicami nodokļu maksājumi no domājamā ienākuma, noteiks atsevišķu VSAOI likmi;
  • pašnodarbinātajam ir tiesības mēneša laikā pēc dienas, kas tam noteikta kā obligāto iemaksu veikšanas termiņš, vienu reizi precizēt VSAOI objektu un obligātās iemaksas par pārskata ceturksni;
  • noteikta kārtība, kādā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, pamatojoties uz personas iesniegumu un sadarbojoties ar citas dalībvalsts kompetento iestādi, veic VSAOI pārnešanu no citas vai uz citu Eiropas Savienības dalībvalsti, Šveices Konfederācijas vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalsti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (EK) Nr.883/2004 par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu.