01.01.2018. stāsies spēkā grozījumi Ministru kabineta (MK) noteikumos Nr.40 "Noteikumi par pievienotās vērtības nodokļa deklarācijām" (MK noteikumi Nr.40), informē Valsts ieņēmumu dienests (VID). Grozījumi nepieciešami, lai nodrošinātu atbilstību Pievienotās vērtības nodokļa likumā (PVN likums) pieņemtajām izmaiņām, kas arī stāsies spēkā no 1.janvāra.

Ievērojot, ka atbilstoši grozījumiem PVN likumā ar 01.01.2018. ar pievienotās vērtības nodokli (PVN) apliekamo darījumu 12 mēnešu vērtības slieksnis reģistrācijai VID PVN maksātāju reģistrā ir samazināts uz 40 000 EUR, veikti grozījumi MK noteikumos Nr.40, attiecīgajos punktos aizstājot vērtību "50 000" EUR ar "40 000" EUR.

Lai reģistrēti iekšzemes PVN maksātāji varētu PVN deklarācijā un tās pielikumos norādīt metālizstrādājumu piegādes un ar tām saistītos pakalpojumus, sadzīves elektronisko iekārtu un sadzīves elektriskās aparatūras piegādes, t.i., darījumus, kam no 01.01.2018. piemērojams īpašais PVN režīms jeb apgrieztā nodokļa maksāšanas kārtība, MK noteikumu Nr.40 punkti papildināti ar attiecīgajiem PVN likuma pantiem.

Papildus PVN deklarācijas pielikuma PVN 1 "Pārskats par priekšnodokļa un nodokļa summām, kas norādītas nodokļa deklarācijā par taksācijas periodu" I daļā "Nodokļa summas par iekšzemē iegādātajām precēm un saņemtajiem pakalpojumiem" (PVN 1 pārskata I daļa) norādāmā informācija papildināta ar šādiem darījuma veida kodiem:

  • kods "R7" – nodokļa summas par saņemtajiem pakalpojumiem un saņemtajām precēm, kas aprēķinātas saskaņā ar PVN likuma 143.4pantu (metālizstrādājumu iegādes un ar tām saistītie pakalpojumi);
  • kods "R8" – nodokļa summas par saņemtajām precēm, kas aprēķinātas saskaņā ar PVN likuma 143.5pantu (sadzīves elektronisko iekārtu un sadzīves elektriskās aparatūras iegādei);
  • kods "R9" – nodokļa summas par saņemtajām precēm, kas aprēķinātas saskaņā ar PVN likuma 142.pantu (būvizstrādājumu iegādes).

Minētais nosacījums ir jāievēro, lai PVN administrēšanas, kontroles un analīzes nolūkos VID saņemtu darījuma ekonomiskai būtībai atbilstošu informāciju par reģistrētu iekšzemes PVN maksātāju veiktajiem darījumiem, kam piemērojama apgrieztā nodokļa maksāšanas kārtība.

Ja brīdis, kad veikta preču piegāde vai sniegts pakalpojums un izrakstīts PVN rēķins (vai iestājies rēķina izrakstīšanas termiņš) vai saņemta atlīdzība saskaņā ar PVN rēķinu, ir līdz 31.12.2017., tad PVN deklarācijā PVN likuma 143.4 un 143.5pantā minētie darījumi, kā arī 142.pantā minētās būvizstrādājumu piegādes jānorāda atbilstoši kārtībai, kas bija spēkā līdz minētajam datumam, proti, nepiemērojot nodokļa apgriezto maksāšanas kārtību.

Savukārt, ja brīdis, kad darījumi ir jāuzrāda PVN deklarācijā, iestājas no 01.01.2018., PVN deklarācijā PVN likuma 143.4 un 143.5pantā minētie darījumi, kā arī 142.pantā minētās būvizstrādājumu piegādes jānorāda, lietojot attiecīgos kodus "R7", "R8" un "R9".