11.jūlijā Valsts sekretāru sanāksmē izsludināti grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr.676 “Noteikumi par neapliekamā minimuma un nodokļa atvieglojuma apmēru iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanai”, kas paredz papildināt Valsts ieņēmumu dienesta (VID) prognozētā mēneša neapliekamā minimuma aprēķina formulu ar paredzamo ienākumu pieauguma koeficientu, lai iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) maksātājiem, pieaugot ienākumiem, nerastos IIN piemaksas.

Lai nerastos nodokļa parāds

Grozījumi paredz papildināt VID prognozētā mēneša neapliekamā minimuma aprēķina formulu ar paredzamo ienākumu pieauguma koeficientu – 1,09. Līdz ar to samazināsies iespēja, ka IIN maksātājam radīsies pienākums nomaksāt IIN piemaksu, norādīts grozījumu anotācijā.

Atgādinām, ka šobrīd saskaņā ar likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 12.panta 1.4 daļu, aprēķinot VID prognozēto mēneša neapliekamo minimumu taksācijas gada periodam no 1.janvāra līdz 31. jūlijam, tiek ņemts vērā nodokļa maksātāja ar IIN apliekamais ienākums, kas gūts no pirmstaksācijas gada 1.oktobra līdz pirmstaksācijas gada 30.septembrim (izņemot ienākumus no kapitāla pieauguma).

Savukārt, aprēķinot VID prognozēto mēneša neapliekamo minimumu taksācijas gada periodam no 1.augusta līdz 31.decembrim, tiek ņemts vērā nodokļa maksātāja ar IIN apliekamais ienākums, kas gūts no pirmstaksācijas gada 1.decembra līdz taksācijas gada 31.maijam (izņemot pirmstaksācijas gada decembrī gūtos ienākumus no kapitāla pieauguma).

Tādējādi VID prognozētā mēneša neapliekamā minimuma aprēķinā netiek ņemti vērā nodokļa maksātāja aktuālie ar IIN apliekamie ienākumi un ir iespējama situācija, ka nodokļa maksātājam taksācijas gadā, pieaugot ar IIN apliekamo ienākumu apmēram, ir piemērots lielāks VID prognozētais mēneša neapliekamais minimums nekā tas faktiski būtu piemērojams.

Ja strādāts arī mikrouzņēmumā

Noteikumu 10.punktā teikts, ka prognozētā mēneša neapliekamā minimuma aprēķinā tiek ņemta vērā informācija par tiem periodiem, kuros fiziskā persona bijusi nodarbināta mikrouzņēmumā, bijusi citas personas apgādībā vai fiziskai personai piešķirta pensija. Informācija par ienākumiem pirms rezidenta statusa iegūšanas netiek izmantota.

Tādējādi noteikumus plānots papildināt ar nosacījumu, ka, aprēķinot prognozētā mēneša neapliekamā minimuma kopējo gada apmēru no nodokļa maksātāja ienākumiem par periodu no pirmstaksācijas gada 1.decembra līdz taksācijas gada 31.maijam, ņem vērā periodu, par kuru gan prognozētais mēneša neapliekamais minimums, gan diferencētais neapliekamais minimums nav piemērojams, tas ir, izslēdz periodus, kuros fiziskā persona bijusi nodarbināta mikrouzņēmumā, bijusi citas personas apgādībā vai fiziskai personai piešķirta pensija.

Kad nepiemēro neapliekamo minimumu

Noteikumu 3.3.apakšpunktā noteikts gada apliekamā ienākuma apmērs, virs kura nepiemēro gada diferencēto neapliekamo minimumu. Šobrīd ir iespējami gadījumi, ka diferencētais neapliekamais minimums tiek aprēķināts tiem nodokļa maksātājiem, kuri paralēli bijuši nodarbināti uzņēmumā, kas algas nodokli maksā vispārējā kārtībā, un mikrouzņēmumā, ja ienākumu apmērs periodā, par kuru aprēķina diferencēto neapliekamo minimumu, ir mazāks par gada apliekamā ienākuma apmēru, virs kura nepiemēro gada diferencēto neapliekamo minimumu.

Attiecīgi var izveidoties situācija, ka nodokļa maksātājam, kura kopējie gada ienākumi, kas ir apliekami ar IIN vispārējā kārtībā, pārsniedz to gada apliekamā ienākuma apmēru, virs kura nepiemēro gada diferencēto neapliekamo minimumu, bet, piemērojot noteikumu 16.punktā noteikto kārtību, nodokļa maksātājam tiek aprēķināts gada diferencētais neapliekamais minimums.

Grozījumos precizēts noteikumu 16.1.apakšpunkts, nosakot, ka, aprēķinot diferencēto neapliekamo minimumu par nepilnu taksācijas gadu, ienākumus, par kuriem maksā algas nodokli, ņem vērā arī par to taksācijas gada periodu, par kuru nodokļa maksātājam nav tiesības piemērot likuma 12.panta 5.daļā noteikto neapliekamo minimumu.

Ņemot vērā, ka diferencētais neapliekamais minimums par nepilnu gadu tiek piemērots reizi gadā, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju, grozījumi noteikumu 16.1.apakšpunktā ir piemērojami, sākot ar 2019.taksācijas gadu, lai IIN maksātājiem jau 2020.gadā, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju par 2019.taksācijas gadu, tiktu piemērots korekts diferencētais neapliekamais minimums.

Plānots, ka grozījumi stājas spēkā 2019.gada 1.septembrī.