Otrdien, 24.aprīlī, Ministru kabinets (MK) apstiprināja Finanšu ministrijas sagatavotus grozījumus "Likumā par nodokļiem un nodevām" ar mērķi uzlabot transfertcenu dokumentācijas tiesisko regulējumu, tai skaitā to saskaņojot ar Ekonomiskās Sadarbības un Attīstības Organizācijas (ESAO) Bāzes erozijas un peļņas novirzīšanas (BEPS) projekta ietvaros pārskatītajām Transfertcenu vadlīnijām.

Transfertcenu dokumentācija ir dokumentu kopums, ko sagatavo nodokļu maksātājs, lai pamatotu, ka ar saistītu ārvalstu uzņēmumu veiktā darījuma cena (vērtība) atbilst tirgus cenai. Likumā noteiktais mazinās iespēju, ka, manipulējot ar darījumu vērtību, uzņēmuma peļņa tiek novirzīta uz valsti, kur ir labvēlīgāks nodokļu režīms.

Ar likumprojektu pārskatītās transfertcenu dokumentācijas prasības tiek pielāgotas mūsdienu situācijai, kad arvien biežāk 1 pakalpojuma sniegšanā vai preces piegādē tiek iesaistīti vairākās valstīs esoši 1 grupas uzņēmumi. Šādos gadījumos transfertcenu dokumentācijā nepieciešams norādīt informāciju par visas uzņēmumu grupas saimniecisko darbību kopumā. Transfertcenu dokumentāciju veidos 2 daļas:

  • globālā dokumentācija (informācija par visu uzņēmumu grupu kopumā);
  • vietējā dokumentācija (informācija par konkrētu darījumu, tai skaitā cenas aprēķins).

Likumprojektā ietvertās transfertcenu dokumentācijas prasības būs konkrētākas, salīdzinot ar šobrīd spēkā esošajām vispārīgajām prasībām. Tādējādi nodokļu maksātājiem regulējums būs skaidrāks, un, sagatavojot transfertcenu dokumentāciju, nodokļu maksātājs varēs vairāk paļauties uz likuma regulējumu, nevis uz ESAO transfertcenu vadlīnijām, kā tas pārsvarā notiek šobrīd.

Vienlaikus tiek palielināti sliekšņi, kurus sasniedzot nodokļu maksātājiem rodas pienākums sagatavot transfertcenu dokumentāciju. Tas samazinās administratīvo slogu attiecībā uz mazākiem darījumiem. Savukārt darījumos starp Latvijas saistītiem uzņēmumiem transfertcenu dokumentāciju būs jāsagatavo tikai, ja to pieprasa Valsts ieņēmumu dienests, tādēļ transfertcenu dokumentācijas prasības attieksies uz šaurāku nodokļu maksātāju loku.

Likumprojektā ietverti arī citi grozījumi, tai skaitā, nosakot, ka savstarpējās saskaņošanas procedūras kompetentā iestāde ir Valsts ieņēmumu dienests, un paredzot uzlabot atsevišķas komponentes nodokļu revīzijas (audita) tiesiskajā regulējumā.