22.11.2017. Saeimā galīgajā lasījumā apstiprināts jaunais Radošo personu statusa un profesionālo radošo organizāciju likums (Likums), kā arī izmaiņas likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu" (likums par VSA), kas attiecināmas uz visiem autoratlīdzību saņēmējiem un izmaksātājiem.

Jaunajā Likumā noteikts radošo personu un profesionālo radošo organizāciju statuss un paredzēta radošo personu atbalsta pasākumu programmas, ko administrēs Valsts Kultūrkapitāla fonds, izveide un darbība.

Kā radošo personu paredzēts noteikt autoru vai izpildītāju Autortiesību likuma izpratnē, ja persona ir profesionālas radošas organizācijas biedrs, kā arī rada vai ar savu izpildījumu interpretē mākslas darbus arhitektūrā, dizainā, teātrī, mūzikā, vizuālajā mākslā, dejā, literatūrā un kinematogrāfijā, kā arī zinātniskajā jaunradē attiecīgajās radošajās jomās. Tāpat, lai pretendētu uz radošās personas statusu, autora darbiem vai izpildījumiem jābūt publiskotiem vismaz 3 gadu laikā pirms statusa iegūšanas, kā arī personai ar savu radošo vai zinātnisko darbību jāsniedz ieguldījums profesionālās mākslas un kultūras attīstībā.

Likums nebūs attiecināms uz jaunradi kā amatierkustības izpausmi, amatniecību un ar radošajām jomām nesaistītu zinātnisko jaunradi.

Jaunajā Likumā paredzēts finansiāls atbalsts radošām personām  autoriem vai izpildītājiem, proti, atbalsta maksājumi laika posmā, kad šīs personas negūst ieņēmumus, tostarp pārejošas darba nespējas laikā. Finansiāls atbalsts paredzēts arī radošām personām pensijas vecumā, tostarp ārstniecības un komunālo maksājumu daļējai segšanai.

Atbilstoši Kultūras ministrijas (KM) aprēķiniem atbalstu nākamgad varētu saņemt 175200 personas. 1 persona varēs saņemt minimālās algas apmēra atbalstu 6 mēnešus gadā.

Likumā noteikts, ka profesionālā radošā organizācija varēs būt biedrība, kurā brīvprātīgi apvienojušās vismaz 50 fiziskās personas. Kā organizācijas mērķi paredzēts noteikt uzdevumu veicināt konkrēto radošo jomu attīstību, sniegt atbalstu Latvijas garīgās un materiālās kultūras nostiprināšanai, kā arī sekmēt sabiedrības kultūras vajadzību apmierināšanu un šajā jomā nodarbināto personu radošo darbību un mākslas darbu izplatīšanu.

Šādas organizācijas varēs iegūt profesionālās radošās organizācijas statusu. To administrēs KM. Tā profesionālajai radošajai organizācijai varēs deleģēt Likumā noteiktus ar valsts kultūrpolitiku saistītus uzdevumus. Organizācijas varēs veidot naudas fondus un izmaksāt saviem biedriem noteiktus pabalstus un stipendijas.

Grozījumos likumā par VSA paredzētas izmaiņas valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (VSAOI) likmei, kā arī izmaiņas autoratlīdzību izmaksātājiem un saņēmējiem, proti, turpmāk VSAOI būs jāveic arī darba pasūtītājam. VSAOI apjomam, ko no saviem līdzekļiem veic autordarba pasūtītājs un kas paredzēts autoratlīdzības saņēmēja valsts pensiju apdrošināšanai, būs jāveido 5% no autoratlīdzības līguma summas.