10.12.2016. izsludināti grozījumi likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" (likums par UIN), ar kuriem ieviestas vairākas būtiskas izmaiņas uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) piemērošanā, kas stāsies spēkā no 2017.gada.

Reprezentatīvā automobiļa statuss

Ar grozījumiem papildināta reprezentatīva vieglā automobiļa definīcija, proti, sākot ar 01.01.2017., par reprezentatīvo automobili ir uzskatāms arī auto, kas vienlaikus atbilst šādiem nosacījumiem:

  • pilna masa līdz 3000 kilogramiem un vairāk nekā 3 sēdvietas (ieskaitot vadītāja sēdvietu);
  • iegādes vērtība pārsniedz 50 000 EUR (bez pievienotās vērtības nodokļa);
  • pārklasificēts no vieglā automobiļa (M1 kategorija) par kravas automobili (N1 kategorija).

Tāpat arī "reprezentatīvs vieglais automobilis" turpmāk pārdēvēts par "reprezentatīvo automobili" (1.panta 26.daļa).

Iepriekšējo gadu zaudējumu segšanas ierobežojumi

Saskaņā ar izmaiņām iepriekšējo taksācijas periodu zaudējumus (sākot ar zaudējumiem, kas radušies 2008.taksācijas gadā) ir tiesības segt apmērā, kas nepārsniedz 75% no attiecīgā perioda ar UIN apliekamā ienākuma. Tādējādi ir saglabāta iespēja nodokļa maksātājam segt iepriekšējo periodu zaudējumus neierobežotā laika periodā, bet tiek ierobežots apjoms, kādā zaudējumus var segt 1 gadā (14.panta 1.daļa).

Ierobežojums zaudējumu segšanai stāsies spēkā ar taksācijas periodu, kas sākas 2017.gadā, t.i., tas būs jāievēro, aizpildot UIN deklarāciju par 2017.taksācijas gadu.

UIN atlaide par sākotnējiem ilgtermiņa ieguldījumiem

Par UIN atlaidi par atbalstāmo investīciju projekta ietvaros veiktajiem sākotnējiem ilgtermiņa ieguldījumiem ar grozījumiem noteikts, ka periods, kādā Ekonomikas ministrija izvērtē nodokļa maksātāja iesniegto atbalstāmo investīciju projektu, tiek pagarināts no 3 līdz 12 mēnešiem. Tāpat precizēts, kādā kārtībā var tikt sagatavots un Ministru kabinetā iesniegts rīkojuma projekts, ar kuru atceļ nodokļa maksātājam piešķirto UIN atlaidi saskaņā ar likuma par UIN 17.2pantu.

UIN avansa maksājumi

Ņemot vērā, ka nodokļa maksātājs UIN deklarāciju iesniedz Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Elektroniskās deklarēšanas sistēmā, ar 2017.gadu nodokļa avansa maksājumu aprēķins tiks veikts automātiski, un nodokļa maksātājs iepazīsies ar tam aprēķināto avansa maksājumu, aizpildot UIN deklarāciju. Nodokļa maksātājam nebūs patstāvīgi jāaizpilda nodokļa avansa maksājumu aprēķins.

Tāpat no likuma par UIN izslēgtas normas, saskaņā ar kurām avansa maksājumu aprēķinā piemēroja Centrālās statistikas pārvaldes noteikto patēriņa cenu indeksu (23.panta 1.daļa).

Ar grozījumiem precizēts, ka nodokļa maksātājs neveic UIN avansa maksājumus, sākot ar mēnesi, kurā komercreģistrā veikts ieraksts par komersanta darbības apturēšanu (23.panta 1.2daļa).

UIN deklarācijas iesniegšana maksātnespējas gadījumā

Izmaiņās noteikts, ka uzņēmumiem, kam pasludināts maksātnespējas process un administrators ir pieņēmis lēmumu par saimnieciskās darbības neturpināšanu, ir pienākums iesniegt VID UIN deklarāciju vienlaikus ar bilanci un peļņas vai zaudējumu aprēķinu ne vēlāk kā 4 mēnešus pēc pārskata gada beigām (22.panta 1.daļa).

Jaunuzņēmumi

Likuma par UIN grozījumos noteikts, ka jaunuzņēmums, kas izmanto UIN atlaidi saskaņā ar Jaunuzņēmumu darbības atbalsta likumu, nepiemēro citas likumā noteiktās nodokļa atlaides (15.panta 2.1daļa). Tāpat arī jaunuzņēmums, kas izmanto UIN atlaidi, to neattiecina un UIN maksā par šādām summām (15.panta 2.2daļa):

  • izdevumiem, kas nav saistīti ar saimniecisko darbību;
  • izveidotajiem uzkrājumiem;
  • soda naudām un līgumsodiem;
  • maksājumu nerezidentam, no kura bija jāietur, bet netika ieturēts UIN;
  • izdevumu daļu, kura radusies saistībā ar aktīvu pārvērtēšanu;
  • zaudēto parādu summu, kas neatbilst likuma par UIN 9.panta nosacījumiem;
  • saņemtā pakalpojuma vai preces vai arī sniegtā pakalpojuma vai preces vērtības un tirgus vērtības starpību.

Likuma par UIN 22.pants papildināts ar 1.1daļu, nosakot: ja jaunuzņēmuma taksācijas periods nesakrīt ar atbalsta periodu, par kuru pieņemts lēmums par jaunuzņēmuma atbalstu, iesniedzot UIN deklarāciju par taksācijas periodu, tai pielikumā pievieno finanšu pārskatu (starpperiodu pārskatu) un deklarāciju par periodu, par kuru tas ir tiesīgs saņemt atbalstu.

Savukārt avansa maksājumus jaunuzņēmums var veikt labprātīgi (23.panta 14.daļa), bet iepriekšējo taksācijas periodu zaudējumus jaunuzņēmums nav tiesīgs segt (14.panta 17.daļa).