01.01.2018. spēkā stājas grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" (likums par IIN), paredzot izmaiņas iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) likmju un nodokļa atvieglojumu piemērošanā, kā arī citos regulējuma jautājumos.

IIN likme

Likumā par IIN precizēts gada apliekamā ienākuma apmērs, kam tiek piemērota atšķirīga IIN likme. Nodokļa likme, kas jāmaksā no gada apliekamā ienākuma, ir:

  • 20% gada ienākumam līdz 20 004 EUR;
  • 23% gada ienākuma daļai, kas pārsniedz 20 004 EUR, bet nepārsniedz 55 000 EUR;
  • 31,4% gada ienākuma daļai, kas pārsniedz 55 000 EUR.

Ja mēneša laikā 1 ienākuma izmaksātājs izmaksā gan ar algas nodokli apliekamo ienākumu, gan cita veida ar nodokli apliekamos ienākumus (kam nepiemēro ienākumam no kapitāla, tostarp kapitāla pieaugumam, noteikto 20% likmi, nodokļa likmi atbilstoši Mikrouzņēmumu nodokļa likumam, kā arī likmi 3%, 5%, 10%, 15% un 22% apmērā):

  • ienākumiem, kas nav apliekami ar algas nodokli, piemēro 23% likmi;
  • ienākumus, kas nav apliekami ar algas nodokli, var samazināt par attaisnotajiem izdevumiem, Valsts ieņēmumu dienesta (VID) prognozēto mēneša neapliekamo minimumu un likumā noteiktajiem atvieglojumiem tikai tad, ja ar nodokļa maksātāja algota darba ienākumiem nepietiek, lai segtu minētos atskaitījumus.

Autoru un izpildītāju ienākumiem no autoratlīdzības taksācijas gada laikā piemēro IIN likmi 20% apmērā.

Gada ienākuma vai mēneša ienākuma apmēru nosaka, neņemot vērā:

  • neapliekamos ienākumus;
  • no apliekamā ienākuma izslēgtos ienākumus;
  • ārvalstī gūtos algota darba ienākumus par darba pienākumu veikšanu citā Eiropas Savienības dalībvalstī vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī, vai valstī, ar kuru Latvijai ir noslēgta konvencija par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu, ja šie algotā darba ienākumi ir pakļauti aplikšanai ar IIN vai tam analoģisku nodokli;
  • ar algas nodokli apliekamos ienākumus, no kuriem darba ņēmējs ir tiesīgs nemaksāt IIN saskaņā ar Jaunuzņēmumu darbības atbalsta likumu.

Ja taksācijas gadā algota darba ienākums, pensija vai pabalsts izmaksāts par pirmstaksācijas gadu, šos ienākumu veidus iekļauj attiecīgā pirmstaksācijas gada ienākumu apmērā un piemēro attiecīgās pirmstaksācijas gada nodokļa likmes. Ar algas nodokli apliekamajā mēneša ienākumā iekļauj ienākumu, kas aprēķināts par attiecīgo mēnesi.

Pamatojoties uz nodokļa maksātāja rakstveida iesniegumu, ienākuma izmaksātājs taksācijas gada laikā ietur IIN saskaņā ar 23% likmi arī no ienākumiem, kam piemērojama nodokļa likme 20% apmērā.

Izložu un azartspēļu laimesta daļai, kas pārsniedz 3000 EUR, bet nepārsniedz 55 000 EUR, taksācijas gada laikā piemēro IIN likmi 23% apmērā, bet izložu vai azartspēļu laimesta daļai, kas pārsniedz 55 000 EUR, piemēro nodokļa likmi 31,4% apmērā.

Nodokļa atvieglojumi

Personām, kam piešķirta pensija atbilstoši likumam "Par valsts pensijām" vai izdienas pensija, vai speciālā valsts pensija atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, vai pensija atbilstoši ārvalsts normatīvajiem aktiem, atvieglojumu par apgādībā esošām personām un papildu atvieglojumu piemēro pensijas izmaksātājs, ja persona algas nodokļa grāmatiņu nav iesniegusi citam ienākumu izmaksātājam. VID pensiju izmaksātājam sniedz tā rīcībā esošo informāciju par maksātājiem, kas algas nodokļa grāmatiņu nav iesnieguši citiem ienākumu izmaksātājiem, un informāciju par noteiktajiem papildu atvieglojumiem un noteikto atvieglojumu par apgādībā esošajām personām.

Ienākums no autoratlīdzībām

Likuma par IIN grozījumos paredzēts, ka nerezidentu ienākumam no mākslinieku, sportistu vai treneru profesionālās darbības Latvijā, kā arī nerezidentu ienākumam no zinātnes, literatūras, mākslas darbu, atklājumu, izgudrojumu un rūpniecisku paraugu radīšanas piemērojama IIN likme 23% apmērā.

Savukārt nerezidentu ienākumam no pārējiem intelektuālā īpašuma veidiem piemēro 5% IIN likmi.

Nerezidentiem nodokļa aprēķins ir galīgs.

Ja nodokļu maksātājs vienlaikus gūst algota darba ienākumus, darba līgumā noteiktā darba alga nav mazāka par minimālo mēneša darba algu un ar darba devēju ir noslēgts autoratlīdzības līgums, nav tieši attiecināmas algotā darba pazīmes.

Šaubu gadījumā, lai noteiktu, vai izmaksātā autoratlīdzība pēc ekonomiskās būtības ir algota darba ienākums un autors ir radījis darbu, pildot darba pienākumus, vērtē noslēgto līgumu nosacījumus, īpaši autora mantisko tiesību nosacījumus, tostarp vērtējot, kam pieder tiesības uz intelektuālo īpašumu tā radīšanas laikā. Savukārt algotā darba pazīmes izmanto tikai kā papildu kritērijus darījuma ekonomiskās būtības vērtēšanai.

Gada ienākumu deklarācijas iesniegšana

Nodokļu maksātāji, kam taksācijas gada ienākumi pārsniedz 55 000 EUR, gada ienākumu deklarāciju ar tai pievienojamiem dokumentiem VID varēs iesniegt taksācijas gadam sekojošajā gadā no 1.aprīļa līdz 1.jūlijam, savukārt nodokļu maksātājiem, kuru taksācijas gada ienākumi nesasniedz šo apmēru, gada ienākumu deklarācijas iesniegšanas termiņš nemainās.

Ieguldījumu konts

Likums par IIN papildināts ar jaunu ienākuma veidu – ienākums no ieguldījumu konta, kas veido ienākumu no kapitāla, kurš nav kapitāla pieaugums.

Izmantojot ieguldījumu kontu, gūtajam ienākumam piemēro vienkāršotu IIN aprēķināšanas kārtību – ar nodokli apliekamo ienākumu aprēķina kā no ieguldījumu konta izmaksātās naudas summas pārsniegumu pār ieguldījumu kontā iemaksāto naudas summu. Ienākumu no ieguldījumu konta un aprēķināto nodokli deklarē gada ienākumu deklarācijā.

Lai ienākums tiktu kvalificēts kā ienākums no ieguldījumu konta, ieguldījumu kontam, kā arī ieguldījumu pakalpojumu sniedzējam jāatbilst likumā par IIN noteiktajām prasībām.

Ieguldījumu pakalpojumu sniedzējam jānodrošina ieguldījumu konta īpašniekam iespēja saņemt ieguldījumu konta izrakstu, kurā apkopota informācija par taksācijas gada laikā ieguldījumu kontā izdarītajām iemaksām un no tā izdarītajām izmaksām, kā arī naudas līdzekļiem, kas iegūti ieguldījumu konta darījumu izpildes rezultātā, un no šiem naudas līdzekļiem ieturētajiem nodokļiem Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

Ieguldījumu pakalpojumu sniedzējs saskaņā ar Kontu reģistra likumā (KRL) noteiktajām prasībām informē VID, kuram kontam (vai kontu kopumam) konkrēti piemērot ieguldījumu konta režīmu saistībā ar IIN.

Nodokļu maksātājs ne vēlāk kā līdz 31.12.2018. ir tiesīgs piešķirt ieguldījumu konta statusu kontiem finanšu instrumentu darījumu veikšanai, kas atvērti līdz 01.01.2018. un atbilst likumā noteiktajām prasībām par ieguldījumu kontu, informējot par to ieguldījumu pakalpojumu sniedzēju. Ja ieguldījumu pakalpojumu sniedzējs nenodrošina informācijas sniegšanu par atvērtajiem kontiem saskaņā ar KRL, nodokļu maksātājs ne vēlāk kā līdz 31.12.2018. informē VID par ieguldījumu konta statusa piešķiršanu šādiem kontiem.

Citi būtiskākie grozījumi

Grozījumos likumā par IIN noteikts, kas likuma izpratnē ir uzņēmumu grupa. Uzņēmumu grupas jēdziens likumā par IIN definēts, skaidrojot kapitālsabiedrības valdes locekļa domājamā ienākuma piemērošanas jautājumus.

Mainīta kārtība, kādā ienākumu izmaksātājs izsniedz paziņojumu par izmaksātajām ar IIN apliekamajām summām, kas nav saistītas ar darba attiecībām, un no šīm summām ieturēto nodokli, vai, ja izmaksātais ienākums nav apliekams ar nodokli, izmaksu apliecinošu dokumentu. Turpmāk paziņojumu par izmaksātajām ar IIN apliekamajām summām izsniedz pēc personas pieprasījuma saņemšanas.