Ministru kabinets (MK) 07.08.2018. pieņēma grozījumus MK noteikumos Nr.584 "Kases operāciju uzskaites noteikumi" (Noteikumi), kas izstrādāti, lai pilnveidotu kases operāciju uzskaites noteikumus attiecībā uz iestādes, kura tiek finansēta no pašvaldības budžeta, administrēto nodokļu un nodevu vai maksas pakalpojumu iekasēšanas kārtību.

Pašvaldības nodokļa iekasēšanu lielākoties organizē, piedāvājot iedzīvotājiem iespēju tā samaksu veikt gan ar bezskaidras naudas līdzekļu pārskaitījumu, gan skaidrā naudā pašvaldību kasēs, kā apliecinājumu par nekustamā īpašuma nodokļa samaksu izsniedzot elektroniskā kases aparāta čeku. Vienlaikus pašvaldībām ir nepieciešams nodrošināt nodokļa iekasēšanu no iedzīvotājiem arī pagastu pārvaldēs, kurās nav pieejama pašvaldības kase. Šajos gadījumos pašvaldības kā apliecinājumu par nekustamā īpašuma nodokļa samaksu kases ordera vietā sagatavo un izsniedz personai Valsts ieņēmumu dienestā (VID) reģistrētu kvīti. Šāda kārtība neatbilst MK noteikumu Nr.96 "Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība" (MK noteikumi Nr.96) regulējumam.

Ņemot vērā Latvijas Pašvaldību savienības priekšlikumus un, lai samazinātu administratīvo slogu pašvaldībām, grozījumos paredzēts, ka iestādei, kura tiek finansēta no pašvaldības budžeta, atļauts atkāpties no prasības par atsevišķa kases ieņēmumu ordera sagatavošanu par katru saņemto skaidrās naudas maksājumu ar nosacījumu, ka tiek sagatavots cits dokuments, kuru izvēlējies iestādes, kura tiek finansēta no pašvaldības budžeta, vadītājs, un ka maksātājam tiek izsniegta šī cita dokumenta kopija, noraksts vai kvīts. Iestādei, kura tiek finansēta no pašvaldības budžeta, paredzēts atļaut arī to, ka, pamatojoties uz šo citu dokumentu kopsavilkuma datiem, tiek sagatavots 1 kases ieņēmumu orderis par darbdienas laikā saņemto skaidro naudu, saskaņā ar kuru veic ierakstu kases grāmatā.

Grozījumu sagatavošanā ņemts vērā tas, ka MK noteikumu Nr.585 "Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju" 7.punktā noteikts, ka uzņēmuma vadītājs, ievērojot attaisnojuma dokumentiem normatīvajos aktos noteiktās prasības, patstāvīgi izvēlas šo dokumentu formu un sagatavošanas veidu, izņemot, ja attiecīga attaisnojuma dokumenta noformēšanu vai saturu reglamentē konkrēts normatīvais akts. Savukārt, saskaņā ar likumu "Par grāmatvedību" attaisnojuma dokumentu var sagatavot papīra vai elektroniska dokumenta formā. Saskaņā ar likuma "Par grāmatvedību" 2.panta 6.daļu uzņēmuma vadītājs iestādē, kura tiek finansēta no pašvaldības budžeta, ir tās vadītājs.

Tādējādi, lai nodrošinātu izsekojamību par katru saņemto skaidrās naudas maksājumu, katras konkrētas iestādes, kura tiek finansēta no pašvaldības budžeta, vadītājam būs patstāvīgi jāizvēlas tā cita skaidras naudas maksājumu apliecinoša dokumenta forma un sagatavošanas veids, kuru, saņemot skaidrās naudas maksājumu, sagatavos kases ieņēmumu ordera vietā, un arī to, kādu veiktās samaksas apliecinājumu izsniegt maksātājam – šī cita skaidras naudas maksājumu apliecinošu dokumenta kopiju vai norakstu vai kvīti (piemēram, maksātājam kā vienu no dokumentiem, kas apliecina maksājuma saņemšanu, varētu izsniegt kvīti papīra formā, kuru reģistrē pašvaldības dokumentu reģistrā ievērojot secīgu numerāciju). Kvīts vispārīgā nozīmē ir dokuments, kas apliecina maksājumu saņemšanu.

Savukārt MK noteikumos Nr.96 ir atrunāti speciāli gadījumi, kad šīs kvītis ir jāreģistrē VID. Tātad, katras sabiedrības vadītājs, arī iestādes, kura tiek finansēta no pašvaldības budžeta, vadītājs savā grāmatvedības politikā var noteikt, kā tiek reģistrētas kvītis un kam tiek izsniegtas šīs iestādes reģistrētas kvītis. Šādai iestādes kvītij obligāti ir jāatbilst grozījumos ietvertajam regulējumam un jābūt norādītiem obligātajiem rekvizītiem:

 • uzņēmuma – skaidrās naudas saņēmēja – nosaukums un reģistrācijas numurs,
 • dokumenta nosaukums, numurs un sagatavošanas datums,
 • fiziskās personas – skaidras naudas maksātāja – vārds, uzvārds un personas kods,
 • saimnieciskā darījuma apraksts un pamatojums,
 • valūtas kods,
 • saņemamā skaidrā naudas summa,
 • kasiera paraksts.

Savukārt, lai kvīti varētu izmantot grāmatvedībā kā attaisnojuma dokumentu, tajā jābūt norādītiem obligātajiem rekvizītiem un informācijai par saimniecisko darījumu saskaņā ar likuma "Par grāmatvedību" 7.pantu:

 • dokumenta autora nosaukumam,
 • reģistrācijas numuram,
 • juridiskajai adresei,
 • dokumenta veida nosaukumam,
 • dokumenta reģistrācijas numuram,
 • dokumenta datumam,
 • parakstam,
 • saimnieciskā darījuma dalībniekiem,
 • saimnieciskā darījuma aprakstam.