Atbilstoši Savienības Muitas kodeksā (Regula Nr. 952/2013) un ar to saistītajos tiesību aktos noteiktajam 2021.gada martā visās Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīs darbu uzsāks jaunā sistēma drošības un drošuma jomā - Importa kontroles sistēma 2 (IKS2). Ar jaunās IKS2 ieviešanu būtiski mainīsies ievešanas kopsavilkuma deklarācijas formāts, datu elementi, iesniegšanas kārtība un apstrāde, informē Valsts ieņēmumu dienests (VID).

Būtiskākās plānotās izmaiņas ir šādas:

  • tiks mainīts ievešanas kopsavilkuma deklarācijas formāts un datu elementi, kas jāuzrāda ievešanas kopsavilkuma deklarācijā. Turpmāk obligāti būs jānorāda nosūtītāja un saņēmēja EORI numurs un preču HS preču kods - vismaz sešas zīmes (šobrīd ir atļauts izmantot brīvo preču apraksta lauku);
  • ievešanas kopsavilkuma deklarācija būs jāiesniedz, izmantojot šīm nolūkam paredzēto Eiropas Komisijas (EK) centrālo komersantu saskarni jeb portālu (pašlaik ES dalībvalstis kopsavilkuma deklarāciju iesniegšanai un riska analīzei izmanto savas saskarnes, Latvijā – Elektronisko muitas datu apstrādes sistēmu (EMDAS));
  • ievešanas kopsavilkuma deklarācija būs jāiesniedz arī par pasta sūtījumiem, turklāt deklarācija būs jāsniedz par katru pasta sūtījumu un to varēs iesniegt tikai vienu reizi (pašlaik par pasta sūtījumiem, kas tiek sūtīti saskaņā ar Pasaules Pasta konvenciju, ievešanas kopsavilkuma deklarācija nav jāiesniedz).

IKS2 ir plānots ieviest trīs posmos. Pirmais posms tiks ieviests no 2021.gada 15.marta – Ievešanas kopsavilkuma deklarācija pasta un ekspress (kurjerpasta) sūtījumiem. Deklarāciju iesniegšana paredzēta tikai, izmantojot programmisko saskarni, t.i. datus EK portālā iesūtot no komersantu sistēmām. EK sistēma neparedz manuālu datu ievadi.

Otrais posms - Ievešanas kopsavilkuma deklarācija gaisa pārvadājumiem. Ieviešanas datums – 2023.gada 1.marts. Savukārt trešais posms – Ievešanas kopsavilkuma deklarācija jūras, autokravu un dzelzceļa pārvadājumiem – tiks ieviests no 2024.gada 1.marta.

Vienlaikus VID vērš uzmanību:

  • IKS2 ievešanas kopsavilkuma deklarācijas iesniegšana ir paredzēta, tikai izmantojot EK portālu;
  • kravas ierašanās un uzrādīšanas paziņojumi jāiesniedz nacionālajā muitas sistēmā - EMDAS.

EK izstrādātā IKS2 tehniskā specifikācija, kā arī cita informācija, kas attiecas uz šo programmu, tiks publicēta vēlāk.

IKS2 tiks ieviesta, lai nodrošinātu ES iekšējās drošības stratēģijas īstenošanu un stiprinātu muitas risku pārvaldību, sekmējot cīņu pret terorismu un pārrobežu organizēto noziedzību.