Valsts ieņēmumu dienests (VID) informē, ka Saeima 2012.gada 13.decembrī pieņēma grozījumus likumā Par nodokļiem un nodevām (likums par NN), saskaņā ar kuriem  VID ir noteikts pienākums nodrošināt publiski pieejamu datu bāzi (reģistru) par fiziskajām personām, kas veic saimniecisko darbību.

Publiski pieejamajā fizisko personu, kuras veic saimniecisko darbību, datu bāzē (reģistrā) ir iekļauta informācija par:

  • fiziskām personām, kas veic saimniecisko darbību un ir reģistrētas VID Nodokļu maksātāju reģistrā kā saimnieciskās darbības veicējas;
  • patentmaksas maksātājiem
  • fiziskām personām, kas normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos var nereģistrēties VID kā saimnieciskās darbības veicējas un ir paziņojušas VID par saimnieciskās darbības veikšanu.

Ievadot attiecīgās personas vārdu, uzvārdu un reģistrācijas kodu (minētie kritēriji pie datu atlases ievadāmi precīzi), var saņemt šādu informāciju:

  1. datums, kad persona reģistrēta VID Nodokļu maksātāju reģistrā kā saimnieciskās darbības veicēja vai izslēgta no minētā reģistra;
  2. patentmaksas maksātāja patentmaksas piemērošanas periods (patentmaksas maksājuma termiņu);
  3. datums, kad VID apstiprināts tās personas saimnieciskās darbības paziņojums, kas normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos var nereģistrēties VID kā saimnieciskās darbības veicēja, bet ir paziņojusi VID par saimnieciskās darbības veikšanu, vai saimnieciskās darbības izbeigšanas datums, ko minētā persona paziņojusi VID.

Vienlaikus minētajā datu bāzē (reģistrā) ir pieejama informācija par fiziskās personas saimnieciskās darbības apturēšanas datumu un saimnieciskās darbības atjaunošanas datumu.

VID publiskojamo datu bāzes sadaļa Saimnieciskās darbības veicēji ir pieejama sadaļā VID publiskojamo datu bāze - http://www6.vid.gov.lv/VID_PDB/SDV  

Publiski pieejamajā fizisko personu, kas veic saimniecisko darbību, datu bāzē (reģistrā) ienākuma izmaksātājs var pārliecināties par to, vai darījuma partneris (fiziskā persona) ir reģistrēts kā nodokļu maksātājs, neprasot to apliecināt pašam darījuma partnerim, kā arī reģistrā iegūto informāciju var izmantot, veicot pareizu iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķinu un nomaksu valsts budžetā.

Avots: VID informatīvais materiāls par publiski pieejamu fizisko personu, kuras veic saimniecisko darbību, datubāzi (reģistru)