Publicējam Valsts ieņēmumu dienesta (VID) sagatavoto informatīvo materiālu Iedzīvotāju ienākuma nodoklis un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas no jūrnieku, kuri nodarbināti uz starptautiskos pārvadājumos izmantojama kuģa, 2012.gadā gūtajiem ienākumiem.

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

Par taksācijas gada mēnesi, kurā persona ir nodarbināta uz starptautiskos pārvadājumos izmantojama kuģa, minētās personas ienākumi, par kuriem maksājams algas nodoklis, ir uz darba attiecību pamata gūtā ienākuma daļa šādā apmērā:

  • virsniekiem – Ministru kabineta (MK) noteikto 2,5 mēneša minimālo darba algu apmērā (2012.gadā – 500 lati);
  • pārējam personālam – MK noteikto 1,5 mēneša minimālo darba algu apmērā (2012.gadā – 300 lati).

Mēneša minimālo darba algu nosaka MK noteikumi Nr.1096 Noteikumi par minimālo mēneša darba algu un minimālo stundas tarifa likmi un tā 2012.gadā bija 200 latu.

Jūrnieku, kuri nodarbināti uz starptautiskos pārvadājumos izmantojamiem kuģiem, ienākumiem ir piemērojami:

  • attaisnotie izdevumi,
  • gada neapliekamais minimums,
  • nodokļa atvieglojumi.

Ja personu nodarbina darba devējs, kurš ir Latvijas Republikas rezidents un kura pienākums ir ieturēt iedzīvotāju ienākuma nodokli izmaksas vietā, nodokļa maksātājam gada ienākumu deklarācija obligāti nav jāiesniedz. Savukārt, ja personu nodarbina darba devējs, kurš nav Latvijas Republikas rezidents un kura pienākums nav ieturēt iedzīvotāju ienākuma nodokli izmaksas vietā, nodokļa maksātājam līdz 2013.gada 3.jūnijam VID ir jāiesniedz gada ienākumu deklarācija.

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN) budžetā jāiemaksā līdz 2013.gada 16.jūnijam. Ja aprēķinātā nodokļa summa pārsniedz 450 latus, to var iemaksāt budžetā trijās reizēs – līdz 16.jūnijam, 16.jūlijam un 16.augustam, iemaksājot katru reizi trešo daļu no šīs summas.

Nodokļa maksātājam (jūrniekam), kurš guvis ienākumus ārvalstīs un nav guvis citus ar nodokli apliekamus ienākumus Latvijā, ir jāaizpilda gada ienākumu deklarācijas D21 pielikums Fiziskās personas (jūrnieka), kas ir nodarbināta (darba attiecībās) uz starptautiskos pārvadājumos izmantojama kuģa, ārvalstīs gūtie ienākumi.

Deklarācija, ja ienākumi ir gūti tikai ārvalstīs, ir aizpildāma šādi:

Deklarācijas D21 pielikumā norāda:

1.ailē Personas (jūrnieka), kas ir nodarbināta (darba attiecībās) uz starptautiskos pārvadājumos izmantojama kuģa, ienākumu gūšanas vieta norāda valsti, kurā gūti ienākumi (tas ir, valsti, ar kuras karogu kuģis kuģo), kā arī informāciju (darba devēja juridisko nosaukumu un adresi) par ienākuma izmaksātāju;

2.ailē Bruto ieņēmumi norāda naudas izteiksmē (pārrēķinātus latos) visus taksācijas gadā gūtos ienākumus, ko guvis nodokļa maksātājs, strādājot uz starptautiskos pārvadājumos izmantojama kuģa;

3.ailē Ienākumu gūšanas periods norāda mēnešus (arī nepilnos mēnešus), kuros persona ir bijusi nodarbināta uz starptautiskos pārvadājumos izmantojama kuģa. Ja nodokļa maksātājs taksācijas gadā ir bijis nodarbināts vairākus periodus (ar pārtraukumiem), par katru nodarbinātības periodu aizpilda atsevišķu rindu; 

4.ailē Mēneša minimālajai darba algai piemērojamais koeficients norāda mēneša minimālajai darba algai piemērojamo koeficientu: virsniekiem – 2,5, pārējam personālam – 1,5;

5.ailē Nodarbinātības periodā ar nodokli apliekamais ienākums norāda nodokļa maksātāja konkrētajā nodarbinātības periodā gūto ienākuma daļu, kas atbilst likuma Par iedzīvotāju ienākuma nodokli 8.panta 4.daļā noteiktajām normām virsniekiem (500 Ls) vai pārējam personālam (300 Ls) (noteiktā norma reizināta ar nodarbinātības periodu, kas izteikts mēnešos un dienās). Ja nostrādāts nepilns mēnesis, tad vienas dienas normu aprēķina – mēneša normu dalot ar kalendāra dienu skaitu mēnesī;

6.ailē Aprēķinātais nodoklis norāda nodokli, kuru aprēķina, 5.ailē noteikto apliekamo ienākumu reizinot ar nodokļa likmi (2012.gadā – 25%);

7.aili Ārvalstī samaksātais nodoklis aizpilda, ja no darbinieka ienākuma ir ieturēts (samaksāts) nodoklis ārvalstī. Norāda ārvalstī samaksātā nodokļa daļu atbilstoši ienākumam, no kura tiek aprēķināts nodoklis Latvijā. Ja nodoklis ārvalstī nav ieturēts (samaksāts), 7.aili neaizpilda. Ārvalstīs samaksātais nodoklis nedrīkst pārsniegt nodokli, kas no konkrētā ienākuma būtu maksājams Latvijā, piemērojot 25% likmi.

Deklarācijā (D) norāda:

2.rindā Apliekamie ienākumi: ārvalstīs gūtie ienākumi norāda deklarācijas D21 pielikuma 5.ailes Nodarbinātības periodā ar nodokli apliekamais ienākums rindā Kopā norādīto summu;

20.rindā Avansā samaksātais (ieturētais) nodoklis norāda deklarācijas D21 pielikuma 7.ailē uzrādītās summas.

Gada ienākuma deklarācijas veidlapa pieejama iVeidlapas sadaļā Gada ienākumu deklarācija par 2012.gadu.

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

Ienākumi, par kuriem veicamas valsts sociālās apdrošināšanas sociālās iemaksas (turpmāk – sociālās iemaksas), ir uz darba attiecību pamata gūtā ienākuma daļa šādā apmērā:

  • virsniekiem – MK noteikto 2,5 mēneša minimālo darba algu apmērā (2012.gadā – 500 lati);
  • pārējam personālam – MK noteikto 1,5 mēneša minimālo darba algu apmērā (2012.gadā – 300 lati).

Sociālās iemaksas no jūrnieku, kurus nodarbina Latvijas komersants, ienākumiem veic darba devējs vispārējā kārtībā, 11% sociālo iemaksu darba ņēmēja daļu ieturot no algas daļas un 24,09% sociālo iemaksu veicot no saviem līdzekļiem.

Ja fizisko personu nodarbina uz starptautiskos pārvadājumos izmantojama kuģa, kurš kuģo ar Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices Konfederācijas karogu, tad sociālās iemaksas Latvijā netiek veiktas, jo jūrnieki ir sociāli apdrošināmi valstī, ar kuras karogu kuģo kuģis.  

Ja fizisko personu nodarbina Norvēģijas komersants uz Norvēģijas Starptautiskajā kuģu reģistrā reģistrētiem kuģiem, sociālās apdrošināšanas iemaksas veic pats jūrnieks – darba ņēmējs, kārtībā, kāda noteikta iekšzemes darba ņēmējam, kuru nodarbina darba devējs ārvalstnieks.

Latvijas kompetentā institūcija Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, saņemot iesniegumu no Norvēģijas kuģu īpašnieka, viņa vietējā pārstāvja vai jūrnieka, izdod sertifikātu, kas nosaka, ka uz attiecīgo personu turpina attiekties Latvijas sociālās drošības normatīvie akti, kā arī laika periodu, kurā minētie normatīvie akti tiks piemēroti. Vienu šī sertifikāta kopiju VSAA nosūta darba ņēmējam, vienu - darba devējam.

Iekšzemes darba ņēmējs pie darba devēja – ārvalstnieka – reģistrējas kā nodokļu maksātājs VID 10 dienu laikā pēc līguma noslēgšanas (uzrādot personu apliecinošu dokumentu un noslēgto līgumu).

Iekšzemes darba ņēmēja pie darba devēja – ārvalstnieka sociālo iemaksu likme 2013.gadā vispārējā gadījumā ir 35,09 %. 

Iekšzemes darba ņēmējs pie darba devēja – ārvalstnieka –sociālās iemaksas veic un iesniedz ziņojumus par veiktajām iemaksām līdz ceturksnim sekojošā mēneša 15.datumam, t.i., līdz 15.aprīlim, 15.jūlijam, 15.oktobrim, 15.janvārim.

Ziņojuma veidlapa ir pieejama iVeidlapas sadaļā Nodokļi / Sociālās apdrošināšanas iemaksas / Ziņojums par pašnodarbinātā vai iekšzemes darba ņēmēja pie darba devēja - ārvalstnieka, vai ārvalstu darba ņēmēja pie darba devēja - ārvalstnieka valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām