Valsts ieņēmumu dienests (VID) atgādina, ka saskaņā ar Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likuma 14.panta 1.daļas 5.punktu uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokli (UVTN) nemaksā par transportlīdzekļiem, kurus nodokļa maksātājs izmanto tikai un vienīgi savas saimnieciskās darbības vajadzībām un deklarējis VAS "Ceļu satiksmes drošības direkcija" (CSDD) uzturētajā transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā.

Savukārt atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.148 "Prasības plānošanas reģiona un republikas pilsētas speciālās atļaujas (licences) saņemšanai un kārtība, kādā veicami pasažieru komercpārvadājumi ar taksometru" 39.3.apakšpunktam autovadītājam ir aizliegts taksometru izmantot ārpus autovadītāja darba laika.

Tādā veidā ir konstatētas neskaidrības likuma 14.panta 1.daļas 5.punkta un noteikumu 39.3.apakšpunkta piemērošanā, jo ir gadījumi, kad šo normatīvo aktu piemērošanā rodas pretrunas.

Finanšu ministrijas ieskatā primāri piemērojams ir likums. 2015.gada novembrī Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēdē tika izskatīti priekšlikumi likumprojektam "Grozījumi Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likumā", kuras laikā komisija izvērtēja VID secināto, proti, veicot kontroles pasākumus uzņēmumos, kas nodarbojas ar taksometru pakalpojumu sniegšanu, tika konstatēts, ka darba devēja darba laika uzskaites tabelē darbiniekam ir norādīta brīvdiena, taču tajā pašā laikā viņš izmantojis vieglo taksometru, kā arī izveidojusies tāda situācija, ka vieglo taksometru firmas nenorāda patieso darbinieku darba laiku un neuzskaita ar saimniecisko darbību saistītos ieņēmumus, kā arī to, vai vieglais taksometrs izmantots privātām vajadzībām. Tika norādīts, ka arī sarunās ar nozares pārstāvjiem ir atzīts, ka vieglie taksometri tiek izmantoti privātām vajadzībām. Rezultātā tika secināts, ka nav pamata paredzēt atbrīvojumu un atļaut nemaksāt UVTN par taksometriem, ja tos izmanto ne tikai darba pienākumu veikšanai, bet arī personiskām vajadzībām.

Tātad gadījumos, ja taksometru pārvadātājs konstatē, ka transportlīdzekli būs nepieciešams izmantot ne tikai saimnieciskās darbības vajadzībām, bet arī privātām vajadzībām, tad šādā gadījumā tas maksā UVTN.

Ievērojot iepriekš minēto, taksometru pakalpojumu sniedzējam, maksājot UVTN, ir tiesības izmantot taksometru pakalpojumu sniegšanai paredzēto transportlīdzekli arī privātajām vajadzībām. Savukārt, ja transportlīdzekli paredzēts izmantot tikai saimnieciskās darbības vajadzībām, nemaksājot UVTN, transportlīdzeklim uzstāda maršruta kontroles sistēmu un atbrīvojuma piemērošanai transportlīdzekli deklarē CSDD uzturētajā transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā.

Vienlaikus VID vērš uzmanību, ka nav pieļaujama tāda situācija, ka vieglie taksometri vairāk tiek izmantoti privātām vajadzībām, nekā saimnieciskās darbības veikšanai.