Maksājumiem, kas izmaksāti nerezidentiem, no 01.01.2017. piemērojama īpaša kārtība, kādā ienākumu izmaksātājs sniedz informāciju Valsts ieņēmumu dienestam (VID). Nodokļu maksātājs, kam 2017.gadā bijušas izmaksas nerezidentiem – juridiskajām personām – iesniedz informāciju VID, Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) aizpildot pārskatu par nerezidenta (izņemot fiziskās personas) gūtajiem ienākumiem Latvijas Republikā (pārskats).

Par 2017.gadu ienākumu izmaksātājam ir pienākums iesniegt informāciju par nerezidentam veiktajiem maksājumiem 2018.gadā vienlaikus ar 2017.taksācijas gada nodokļa deklarāciju atbilstoši Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma (spēkā ar 01.01.2018.) pārejas noteikumu 6.punktam.

Maksājumi, no kuriem UIN ieturams izmaksas brīdī

Par maksājumiem, no kuriem jāietur uzņēmumu ienākuma nodoklis (UIN) izmaksas brīdī (t.i., ienākumi no līdzdalības personālsabiedrībā, kooperatīvās sabiedrības peļņas daļa, atlīdzība par vadības un konsultatīvajiem pakalpojumiem, atlīdzība par Latvijā esoša īpašuma izmantošanu vai nekustamā īpašuma atsavināšanu, maksājumi personām, kuras atrodas, ir izveidotas vai nodibinātas zemu nodokļu un beznodokļu valstīs vai teritorijās), informācija jāsniedz gada laikā. Ja kādā mēnesī veikts attiecīgais maksājums, līdz nākamā mēneša 15.datumam izmaksātājam bija jāiesniedz pārskats VID un pārskatā jānorāda visas maksājumu summas neatkarīgi no to apmēra.

Šāda veida maksājumi, par kuriem informācija vienreiz jau sniegta, nav atkārtoti jāietver pārskatā par visu gadu.

Maksājumi, no kuriem nav jāietur UIN izmaksas brīdī

Informāciju par pārējiem nerezidenta gūtajiem ienākumiem Latvijā, no kuriem nodoklis izmaksas brīdī nav jāietur, iekļauj pārskatā un iesniedz VID kopā ar UIN taksācijas gada deklarāciju.

Piemēram, ja nodokļu maksātājs iesniedz gada pārskatu un UIN deklarāciju par 2017.taksācijas gadu 2018.gada aprīlī, vienlaikus ar deklarāciju viņš iesniedz arī pārskatu. Pārskats nav UIN deklarācijas pielikums, bet gan atsevišķs dokuments EDS.

Aizpildot pārskatu, informāciju par nerezidenta gūto ienākumu, no kura nodoklis nav jāietur, pārskatā iekļauj tikai tad, ja 2017.taksācijas gada laikā nerezidenta attiecīgā veida ienākuma kopsumma pārsniedz 5000 EUR. Ja nerezidenta 1 ienākumu veida kopsumma gada laikā ir līdz 5000 EUR, par šādu ienākumu izmaksātājam informācija nav jāsniedz un pārskats nav jāizpilda. Tātad izmaksas taksācijas gada laikā 1 nerezidentam jāizvērtē atkarībā no maksājuma veida un summas.

Pārskatā iekļauj informāciju arī par darījumiem, kas veikti ieskaita veidā. Pārskatā neietver informāciju par kredītiestāžu maksājumiem Eiropas Centrālajai bankai un Vienotajā noregulējuma fondā, kā arī informāciju par maksājumiem nerezidentiem, no kuriem nodoklis izmaksas brīdī nav jāietur, ja normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ienākuma izmaksātājs šo informāciju sniedz VID, veicot automātisko informācijas apmaiņu par finanšu kontiem.

1.piemērs

Latvijas komercsabiedrība gada laikā veic darījumus ar 1 ārvalsts uzņēmumu – iegādājas no tā pakalpojumus un veic samaksu par tiem (transporta pakalpojumi (1000 EUR), remonta darbu pakalpojumi (2500 EUR) un apmācību pakalpojumi (6200 EUR). Latvijas komercsabiedrība pārskatā norāda:

  • ārvalsts uzņēmumu (nosaukumu, reģistrācijas numuru, rezidences valsti, adresi, kā arī tā veidu (piemēram, kapitālsabiedrība – kods 02);
  • tam gada laikā veikto maksājumu par pakalpojumiem kopsummu (ienākuma summa 9700 EUR) un ienākuma veida kodu (komercdarbības ienākums – kods 7);
  • izmaksas datumu (2017.gads), nodokļa likmi 0% un nodokļa summu 0, jo no minētajiem maksājumiem nerezidentam nodoklis nebija jāietur.

2.piemērs

Latvijas komercsabiedrība gada laikā iegādājas no 1 ārvalsts uzņēmuma preces (gurķus par 4000 EUR un burkānus par 1200 EUR) un transporta pakalpojumu (800 EUR), kā arī veica samaksu par tiem.

Latvijas komercsabiedrība pārskatā norāda:

  • ārvalsts uzņēmumu (nosaukumu, reģistrācijas numuru, rezidences valsti, adresi, kā arī tā veidu (piemēram, personālsabiedrība – kods 03);
  • gada laikā veikto maksājumu par precēm un pakalpojumiem kopsummu (ienākuma summa 6000 EUR) un ienākuma veida kodu (komercdarbības ienākums – kods 7);
  • izmaksas datumu (2017.gads), nodokļa likmi 0% un nodokļa summu 0, jo no minētajiem maksājumiem nerezidentam nodoklis nebija jāietur.

3.piemērs

Latvijas komercsabiedrība gada laikā izmaksā 1 ārvalsts uzņēmumam atlīdzību par zemes nomu (4900 EUR) un samaksā procentus par aizdevumu (6000 EUR).

Latvijas komercsabiedrība pārskatā norāda:

  • ārvalsts uzņēmumu (nosaukumu, reģistrācijas numuru, rezidences valsti, adresi, kā arī tā veidu (piemēram, biznesa struktūra, kas nav komercsabiedrība vai personālsabiedrība – kods 04));
  • gada laikā veiktos procentu maksājumus (6000 EUR) un ienākuma veida kodu (procenti – kods 11);
  • izmaksas datumu (2017.gads), nodokļa likmi 0% un nodokļa summu 0, jo no minētajiem maksājumiem nerezidentam nodoklis nebija jāietur.

Savukārt atlīdzību par zemes nomu (kas ir cita veida ienākums nekā procentu maksājumi, t.i., ienākums no nekustamā īpašuma izmantošanas – kods 6) pārskatā nav jānorāda, jo šī veida ienākumu kopsumma gada laikā nepārsniedz 5000 EUR.