Informējam, ka 2020. gada 1. septembrī stājas spēkā grozījumi Muitas likumā, iekļaujot jaunus pantus – 23.1 un 23.2 pantu, un Ministru kabineta (MK) noteikumi Nr.504 “Noteikumi par reģistrētu eksporta vietu un kārtību, kādā informē par preču izvešanu no vietas, kurā var uzglabāt eksporta procedūrā izlaistās preces” (MK noteikumi Nr.504).

Muitas likuma grozījumu un MK noteikumu Nr.504 mērķis ir uzlabot komercdarbības vidi un mazināt administratīvo slogu gan uzņēmējiem, gan muitas dienestam, pilnveidojot normatīvo regulējumu preču uzrādīšanas vietu noteikšanai.

Grozījumi Muitas likumā nosaka vietas, kurās preces var atrasties:

 • piesakot eksporta procedūru,
 • iesniedzot reeksporta deklarāciju un,
 • pēc izlaišanas eksporta procedūrā (piemēram, lai veiktu pārkraušanu/konsolidāciju citās Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīs noformēto preču eksporta kravām).

MK noteikumi Nr.504 ietver nosacījumus par šādu vietu reģistrāciju, kā arī eksportētāja (pilnvarotas personas) pienākumus, novietojot eksporta procedūrā izlaistās preces uzglabāšanai.

1) Piesakot eksporta procedūru (iesniedzot eksporta deklarāciju EMDAS Eksporta kontroles sistēmas funkcionalitātē), preces var atrasties:

 • eksporta muitas iestādē (muitas kontroles punkta teritorijā);
 • atļaujā izmantot ierakstu deklarētāja reģistros (eksporta procedūrai) noteiktajā vietā;
 • muitas noliktavā;
 • pagaidu uzglabāšanas vietā;
 • brīvās zonas teritorijā;
 • pilnvarotā nosūtītāja TIR procedūrā atļaujā noteiktajā vietā – ja ES preces izved, tām piemērojot TIR procedūru;
 • reģistrētā eksporta vietā – EMDAS reģistrētā vieta preču uzrādīšanai eksporta procedūrai. Kā eksporta vietu reģistrē: 
  • akcīzes preču noliktavu;
  • Nodokļu informācijas sistēmā reģistrēto personas pamatdarbības veida veikšanas vietu, ja personas pamatdarbības veids klasificēts NACE 2. red.*: “Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība” (01. - 03. nodaļā), “Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde” (05. - 09. nodaļā), “Apstrādes rūpniecība” (10. - 33. nodaļā) un “Uzglabāšana un noliktavu saimniecība” (52.10 klasē). Piemēram, ražošanas uzņēmuma noliktava, no kuras iekrauj preces transporta līdzeklī, ar ko veiks eksportu.

2) Reeksporta gadījumā (iesniedzot reeksporta deklarāciju EMDAS Eksporta kontroles sistēmas funkcionalitātē), preces var atrasties:

 • eksporta muitas iestādē;
 • vietā, kas noteikta atļaujā izmantot ierakstu deklarētāja reģistros (EIDR reeksportam);
 • muitas noliktavā;
 • ievešanas pārstrādei atļaujā noteiktajā vietā;
 • pagaidu ievešanas atļaujā noteiktajā vietā.

3) Eksporta procedūrā izlaistās preces, ievērojot eksporta procedūras izpildei noteikto termiņu un nosacījumus, pirms preču izvešanas no ES muitas teritorijas var uzglabāt:

 • muitas noliktavā;
 • pagaidu uzglabāšanas vietā;
 • brīvās zonas teritorijā;
 • pilnvarotā nosūtītāja TIR procedūrā atļaujā noteiktajā vietā – ja preces izved, piemērojot TIR procedūru;
 • reģistrētā eksporta vietā.

Nosacījumi eksporta procedūrā izlaisto preču novietošanai un izvešanai (ierašanās paziņojuma un manifesta iesniegšana) atrodami sadaļas “Eksports” atvērumā “Eksporta kravu pārkraušana, sadalīšana, konsolidācija”.

Pārejas periods – līdz 2020. gada 30. novembrim

Lai neaizkavētu eksportam paredzēto preču nosūtīšanu, tiek noteikts pārejas periods līdz 2020. gada 30. novembrim. Tas nozīmē, ka personas, kas līdz 2020. gada 31. augustam ar eksporta muitas iestādi ir saskaņojušas preču uzrādīšanas vietu, var turpināt to izmantot preču uzrādīšanai līdz 2020. gada 30. novembrim.

No 2020. gada 1. septembra eksporta muitas iestāde neveiks preču uzrādīšanas vietu saskaņošanu.

Aicinām personas, kurām nepieciešams reģistrēt eksporta vietu (personai nav citu Muitas likumā noteikto vietu (noteiktas 23.1 panta 1. daļas 2) - 6) punktā), to darīt laikus, nosūtot iesniegumu Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Muitas pārvaldei, izmantojot VID Elektronisko deklarēšanas sistēmu.

No 2020.gada 1.decembra, piesakot eksporta procedūru, kā arī uzglabājot eksporta procedūrā izlaistās preces līdz to izvešanai no ES muitas teritorijas, preces varēs atrasties tikai Muitas likumā noteiktajā vietā.

* Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr.1893/2006, ar ko izveido NACE 2.red. saimniecisko darbību statistisko klasifikāciju, kā arī groza Padomes Regulu (EEK) Nr.3037/90 un dažas EK regulas par īpašām statistikas jomām (Dokuments attiecas uz EEZ)