2020. gada nogalē Saeima ir pieņēmusi vairākus grozījumus likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli", kas regulē nodokļu piemērošanu ienākumam no akciju pirkuma tiesību īstenošanas un ārvalsts pensionāra neapliekamā minimuma piemērošanu remigrējuša diasporas locekļa ārvalstīs gūtajiem pensijas ienākumiem. Minētās izmaiņas stāsies spēkā 2021. gada 12. janvārī, bet atsevišķas normas ir stājušās spēkā jau ar 2021. gada 1. janvāri, informē Valsts ieņēmumu dienests (VID).

Mainīts nodokļu regulējums ienākumam no akciju pirkuma tiesību īstenošanas

No 2021. gada 12. janvāra algas nodokļa atbrīvojums ienākumam no akciju pirkuma tiesību īstenošanas attiecināms arī uz ienākumu, kas gūts sabiedrības ar ierobežotu atbildību kapitāla daļu pirkuma tiesību īstenošanas rezultātā.

Mainīti vairāki nosacījumi, kad ienākumu atbrīvo no nodokļa piemērošanas:

  • minimālais akciju pirkuma tiesību turēšanas periods ir samazināts no 36 līdz 12 mēnešiem;
  • akciju pirkuma tiesības var tikt īstenotas arī pēc darba attiecību izbeigšanas – ne vēlāk kā 6 mēnešu laikā;
  • ja kapitālsabiedrība ir izsniegusi aizdevumu akciju pirkuma tiesību iegādei, aizdevums jāatmaksā līdz akciju pirkuma tiesību īstenošanas brīdim.

Neatkarīgu rakstveida atzinumu par akciju vērtību (akcijām, kas neatrodas publiskajā apgrozībā) var sniegt arī persona, kas saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem ir tiesīga sniegt neatkarīgu atzinumu par akciju tirgus vērtību, piemēram, saskaņā ar Francijas tiesību aktiem, ja akcijas pieder Francijas uzņēmumam.

Nostiprināta izpratne, ka tad, ja tiek veikti grozījumi akciju pirkuma tiesību īstenošanas plānā, darba devējam vai kapitālsabiedrībai, kura ir ar darba devēju saistīta persona likuma "Par nodokļiem un nodevām" izpratnē, divu mēnešu laikā no šo grozījumu spēkā stāšanās dienas ir pienākums iesniegt informāciju VID.

Neapliekamo minimumu remigrējuša diasporas locekļa ārvalsts pensijai piemēros ārvalsts

No 2021. gada 1. janvāri remigrējušam diasporas loceklim, kurš vienlaikus saņem pensijas ienākumu no vairākām ārvalstīm (vai saņem pensiju no vienas vai vairākām ārvalstīm un pensiju atbilstoši likumam "Par valsts pensijām"), var tikt piemērots tās ārvalsts (vai Latvijas) pensijas neapliekamais apmērs, kurā tas ir vislielākais.

Šādu neapliekamo minimumu piemēro remigrējuša diasporas locekļa – Latvijas rezidenta – pensijai, ja ir izpildīti visi turpmāk minētie nosacījumi:

  • remigrējušais diasporas loceklis pirms kļūšanas par Latvijas rezidentu kopumā vismaz 36 mēnešus nav bijis Latvijas rezidents;
  • remigrējušais diasporas loceklis ir pieteicies VID, informējot par savām tiesībām piemērot ārvalsts pensijas neapliekamo apmēru;
  • remigrējušais diasporas loceklis, saņemot vecuma pensiju atbilstoši ārvalstu normatīvajiem aktiem, ir sasniedzis Latvijā noteikto pensionēšanās vecumu.

Ja no ārvalstīm saņemtais pensijas ienākums saskaņā ar ārvalsts normatīvajiem aktiem ārvalstī nav apliekams ar iedzīvotāju ienākuma nodokli vai tam pielīdzināmu nodokli un tas ir mazāks nekā Latvijā noteiktais pensionāra neapliekamais minimums (no 2021. gada 3600 eiro gadā), ārvalstu pensijai piemēro Latvijas pensijai noteikto neapliekamo minimumu.

Neizmantoto ārvalsts pensijas neapliekamā apmēra daļu nevar piemērot attiecībā uz citu ienākumu.