Saeima 23.maijā pieņēma grozījumus likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli", kuri nosaka jaunus iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) samaksas termiņus saistībā ar vienotā konta ieviešanu 2021.gadā. Publicējam Valsts ieņēmumu dienesta (VID) sagatavoto informatīvo materiālu par būtiskākajām izmaiņām. 

Būtiskākie grozījumi:

 • IIN jāiemaksā vienotajā nodokļu kontā;
 • noteikts vienots IIN maksāšanas termiņš – līdz konkrētā mēneša 23.datumam;
 • noteikts princips, ka deklarācija VID jāiesniedz pirms IIN samaksas termiņa iestāšanās.

Darba devējs algas nodokli iemaksā vienotajā nodokļu kontā:

 • līdz ienākuma izmaksas mēneša 23.datumam;

Piemērs

Algas izmaksas datums ir noteikta mēneša 24.datums, t.i., algu par janvāri izmaksā 24.februārī. Darba devējs no janvāra algas aprēķināto IIN iemaksā vienotajā nodokļa kontā līdz 23. februārim, t. i., pirms algas izmaksas datuma. Februārī līdz datumam, kas  darba devējam ir noteikts atbilstoši likumam “Par valsts sociālo apdrošināšanu” (likums par VSA),  iesniedz VID darba devēja ziņojumu, norādot tajā informāciju par februārī aprēķināto un ieturēto IIN. 24.februārī izmaksā darbiniekiem algu par janvāri un ietur IIN.

 • līdz ienākuma izmaksas mēnesim sekojošā mēneša 23.datumam, ja pēc datuma, kad iesniegts VID darba devēja ziņojums, darba devējs aprēķina un izmaksā darbiniekam gūto ienākumu šādos gadījumos: 
 • tiek izbeigtas darba tiesiskās attiecības; 
 • tiek izmaksāta samaksa par atvaļinājuma laiku un darba samaksa par laiku, kas nostrādāts līdz atvaļinājumam; 
 • darba samaksa par kalendāra mēnesi tiek aprēķināta un izmaksāta tā paša kalendāra mēneša laikā.

Piemērs

Algas izmaksas datums ir noteikts mēneša pēdējās darba dienas datums, t. i., 31.janvāris. Darba devēja veiktās darbības:

 • 31.janvārī izmaksā darbiniekiem algu par janvāri un ietur IIN;
 • februārī līdz datumam, kāds darba devējam ir noteikts atbilstoši likumam par VSA, iesniedz VID aizpildītu darba devēja ziņojumu par janvāra algām, norādot tajā informāciju (8.aile) par 31.janvārī ieturēto IIN;
 • līdz 23.februārim ieskaita vienotajā nodokļu kontā 31.janvārī ieturēto IIN.

Fiziska persona, kura algas nodokli maksā pati, aprēķināto IIN vienotajā nodokļu kontā iemaksā:

 • līdz ienākuma izmaksas ceturksnim sekojošā mēneša 23.datumam;
 • līdz darba attiecību izbeigšanās mēnesim sekojošā mēneša 23.datumam.

Fiziskai personai, kura algas nodokli iemaksā pati, ir mainīts paziņojumu par fiziskajām personām izmaksātajām summām iesniegšanas termiņš:

 • līdz ienākuma izmaksas ceturksnim sekojošā mēneša 17.datumam vai
 • līdz darba attiecību izbeigšanās mēnesim sekojošā mēneša 17.datumam, ja minētajai fiziskajai personai darba attiecības ar darba devēju izbeigušās pirms ienākuma izmaksas ceturkšņa beigām.

Sezonas laukstrādnieku IIN iemaksā vienotajā nodokļu kontā līdz tā mēneša 23.datumam, kas seko mēnesim, kurā sezonas laukstrādnieks ir bijis nodarbināts.

Ienākuma izmaksātājs no ienākumiem, kas nav saistīti ar darba attiecībām (tai skaitā, kas izmaksāts nerezidentam), izmaksas vietā ieturēto IIN iemaksā vienotajā nodokļa kontā līdz ienākuma izmaksas mēnesim sekojošā mēneša 23.datumam.

Aprēķinātos nodokļa avansa maksājumus iemaksā vienotajā nodokļu kontā:

 • ne vēlāk kā 23.martā,
 • ne vēlāk kā 23.jūnijā,
 • ne vēlāk kā 23.augustā,
 • ne vēlāk kā 23.novembrī.

Pēc gada ienākumu deklarācijas aprēķināto IIN iemaksā vienotajā nodokļu kontā:

 • līdz 23.jūnijam, tai skaitā minimālo nodokļa maksājumu 50 eiro apmērā;
 • līdz 23.jūlijam, ja gada ienākumi pārsniedz saskaņā ar likumu par VSA noteikto obligāto iemaksu objekta maksimālo apmēru;
 • līdz 23.jūnijam, 23.jūlijam un 23.augustam, ja aprēķinātā nodokļa summa pārsniedz 640 eiro (nodokļa summu, tāpat kā līdz šim, var dalīt, iemaksājot to trīs vienādos maksājumos);
 • līdz 23.jūlijam, 23.augustam un 23.septembrim, ja aprēķinātā nodokļa summa pārsniedz 640 eiro un gada ienākumi pārsniedz saskaņā ar likumu par VSA noteikto obligāto iemaksu objekta maksimālo apmēru (nodokļa summu, tāpat kā līdz šim, var dalīt, iemaksājot to trīs vienādos maksājumos).

IIN par ienākumu no kapitāla pieauguma iemaksā vienotajā nodokļu kontā:

 • līdz ceturksnim sekojošā mēneša 23.datumam, ja ienākums no darījumiem ar kapitāla aktīviem pārsniedz 1000 eiro ceturksnī (deklarāciju par ienākumu no kapitāla iesniedz līdz ceturksnim sekojošā mēneša 15.datumam);
 • līdz nākamā gada 23.janvārim, ja ienākums no darījumiem ar kapitāla aktīviem ceturksnī nepārsniedz 1000 eiro (deklarāciju par ienākumu no kapitāla iesniedz līdz nākamā gada 15.janvārim).