19.novembrī pieņemti grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr.969 “Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi”, kuru mērķis ir paaugstināt izdevumu kompensāciju normas komandējumiem un darba braucieniem, informē Valsts ieņēmumu dienests. 

Būtiskākie grozījumi:

  • precizētas dienas naudas un viesnīcu kompensācijas apmēri komandējumiem un darba braucieniem gan pa Latviju, gan uz ārvalstīm. Komandējumu un darba braucienu diennakts normu apmērs ir pārskatīts, ņemot vērā inflācijas rādītājus, un pietuvināts komandējumu diennakts normu apmēriem, ko kompensē citas Baltijas valstis, kā arī noteikumu 1. un 2.pielikums ir precizēti, tos papildinot ar vairākām valstīm, kas līdz šim nav bijušas sarakstā;
  • līdzšinējā dienas naudas norma Latvijā paaugstināta līdz 8 eiro un izdevumu norma par viesnīcu Rīgā – 120 eiro par diennakti, citās apdzīvotās vietās – 60 eiro par diennakti. Izdevumu normas par viesnīcu paaugstinājums noteikts arī darba braucieniem;
  • braukšanas faktiskos izdevumus Latvijas Republikas teritorijā sabiedriskajā transportā (arī taksometros), ja tā izmantošana ir bijusi pamatota, varēs atlīdzināt pilnā apmērā. Līdz šim bija ierobežojums 30% no visām komandējuma dienām noteiktās dienas naudas kopsummas;
  • turpmāk darbiniekam ar institūcijas vadītāja vai viņa pilnvarotas personas atļauju par komandējuma laiku varēs atlīdzināt maksas sēdvietas rezervēšanu transportā;
  • ja Latvijas Republikas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības līgumdarbinieks tiek komandēts uz Latvijas Republiku un līgumdarbinieka rezidences valstī nav izdoti normatīvie akti, kas regulē nosūtīšanu komandējumā, viņam izmaksā dienas naudu 25 eiro apmērā un sedz izdevumus par viesnīcu (ja ir iesniegti minētos izdevumus apliecinošie dokumenti);
  • turpmāk arī par katru darba brauciena dienu, ja darbiniekam tiek nodrošināta bezmaksas uzturēšanās – viesnīca (naktsmītne) un ēdināšana vismaz trīs reizes dienā (tai skaitā no citas institūcijas finanšu palīdzības līdzekļiem) –, ar institūcijas vadītāja atļauju varēs izmaksāt līdz 30% no darba brauciena dienas naudas normas;
  • lai mazinātu administratīvo slogu, rīkojumu par komandējumu turpmāk varēs aizstāt ar elektronisko dokumentu, kas nesatur rekvizītu “paraksts”, ja to institūcijas informācijas sistēmā vadītāja noteiktajā kārtībā ir apliecinājis (autorizējis) institūcijas vadītājs vai viņa pilnvarota persona.

Grozījumi stājas spēkā 2019.gada 29.novembrī.