Valsts ieņēmumu dienests (VID) atgādina, ka līdz 01.06.2018. jāsniedz informācija VID par 2017.gadā izsniegtajiem vai saņemtajiem aizdevumiem, kuru apmērs pārsniedz 15 000  EUR, ja tos izsniedzis 1 aizdevējs.

Aizdevuma ņēmējam ir pienākums sniegt informāciju par saņemto aizdevumu, ja aizdevējs ir nerezidents vai arī fiziskā persona, rezidents, kas aizdevumu nesniedz savas saimnieciskās darbības ietvaros. Pārējos gadījumos informāciju par izsniegto aizdevumu iesniedz aizdevējs, Latvijā reģistrēta juridiskā persona.

Aizņēmumi jādeklarē šādos gadījumos:

 • ja aizdevumi ir izsniegti / saņemti 2017.gadā un to apmērs no 1 aizdevēja pārsniedz 15 000 EUR;
 • ja aizdevumi no 1 aizdevēja, kuru apmērs (to kopsumma) pirmstaksācijas gadā (2016.gadā) nepārsniedza 15 000 EUR, bet kopā ar taksācijas gadā (2017.gadā) izsniegto aizdevumu pārsniedz 15 000  EUR;
 • ja aizdevumi no 1 aizdevēja, kas izsniegti / saņemti 2017.gadā papildu aizdevumam (to kopsummai), par kuru VID jau ir sniegta informācija, un iepriekš sniegtā aizdevuma neatmaksātā daļa aizdevuma izsniegšanas dienā pārsniedz 15 000 EUR.

Fiziskās personas ienākumam pielīdzina aizdevumu (tā daļu), kuru tā neņem saimnieciskās darbības ietvaros un kas nav atmaksāts 6 mēnešu laikā pēc aizdevuma līgumā noteiktā aizdevuma atmaksas termiņa, bet ne ilgāk kā 66 mēnešu laikā no aizdevuma izsniegšanas dienas.

Kā iesniegt informāciju par aizdevumiem?

Informāciju par aizdevumu iespējams iesniegt VID vairākos veidos:

 • elektroniski VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā dokumentu grupā “Iedzīvotāju ienākuma nodokļa dokumenti”, aizpildot veidlapu “Informācija par aizdevumu fiziskajai personai”;
 • personīgi jebkurā VID klientu apkalpošanas centrā;
 • nosūtot VID pa pastu;
 • sūtot uz e-pasta adresi NP.lietvediba@vid.gov.lv ar drošu elektronisko parakstu.

Informācija par aizdevumu virs 15 000  EUR tā saņēmējiem nav jāsniedz šādos gadījumos:

 • ja aizdevēju un aizdevuma ņēmēju saista laulība vai radniecība līdz 3.pakāpei Civillikuma izpratnē – vecākiem, bērniem, mazbērniem, vecvecākiem, brāļiem, māsām, mazmazbērniem, vecvecākiem, brāļu un māsu bērniem u.tml.;
 • ja aizdevējs ir Latvijā vai ārvalstīs reģistrēta kredītiestāde vai Attīstības finanšu institūcija, vai krājaizdevu sabiedrība, vai kapitālsabiedrība, kura saņēmusi speciālu atļauju (licenci) patērētāja kreditēšanas pakalpojumu sniegšanai.

Kam un kādos gadījumos jāmaksā iedzīvotāju ienākuma nodoklis

Atbildīgā persona par iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) nomaksu tiek noteikta, ņemot vērā, vai aizdevuma līgums atbilst likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” noteiktajiem kritērijiem.

Ja aizdevumu ir izsniedzis komersants, individuālais uzņēmums (zemnieka vai zvejnieka saimniecība), kooperatīvā sabiedrība, nerezidenta pastāvīgā pārstāvniecība, biedrība, nodibinājums, organizācija, fiziskā persona, kas reģistrējusies VID kā saimnieciskās darbības veicēja, vai uz līguma pamata apvienojušās 2 vai vairākas personas:

 • aizdevuma līgums ir noslēgts rakstiski;
 • aizdevums tiek izsniegts bezskaidras naudas veidā un aizdevuma atmaksa veicama bezskaidras naudas veidā;
 • aizdevuma līgumā noteiktais aizdevuma atmaksas termiņš nepārsniedz 60 mēnešus;
 • aizdevējam nav nodokļu parādu aizdevuma izsniegšanas dienā, kas vecāki par 1 mēnesi no attiecīgā nodokļa likumā noteiktās samaksas dienas;
 • maksimālais aizdevuma apmērs nepārsniedz reizinājumu, kas iegūts 30% no aizdevuma ņēmēja vidējiem mēneša bruto ienākumiem pie aizdevēja pēdējo 12 mēnešu laikā līdz aizdevuma izsniegšanas dienai reizinot ar 60. Ja aizdevuma ņēmējs, īpašnieks (dalībnieks, biedrs), negūst ienākumus no aizdevēja, maksimālais aizdevuma apmērs nepārsniedz uz aizdevuma ņēmēju attiecināmo aizdevēja pašu kapitāla apmēru (saskaņā ar pēdējo apstiprināto gada pārskatu);
 • visu fiziskajām personām sniegto aizdevumu summa nepārsniedz aizdevēja pašu kapitālu (saskaņā ar pēdējo apstiprināto gada pārskatu);
 • ja aizdevuma līgums atbilst noteiktajiem kritērijiem, tomēr aizdevums netiek atmaksāts, par IIN nomaksu ir atbildīgs aizdevuma ņēmējs – fiziskā persona. Aizdevuma ņēmējs maksā IIN, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju taksācijas gadam sekojošā gadā no 1.marta līdz 1.jūnijam.

Savukārt, ja aizdevuma līgums neatbilst noteiktajiem kritērijiem, IIN nomaksu ir atbildīgs aizdevējs. Aizdevējs IIN aprēķinā aizdevuma neatmaksāto daļu pielīdzina ienākumam pēc nodokļa nomaksas un aprēķināto nodokli iemaksā budžetā līdz ienākuma gūšanas (izmaksas) mēnesim sekojošā mēneša 5.datumam.

Par ienākumu gūšanas (izmaksas) dienu tiks uzskatīta 6.mēneša pēdējā diena pēc aizdevuma līgumā noteiktā aizdevuma atmaksas termiņa vai 66.mēneša pēdējā diena (no aizdevuma izsniegšanas dienas), ja aizdevuma līgumā noteiktais aizdevuma atmaksas termiņš pārsniedz 60 mēnešus.