Kā aizpildīt un iesniegt iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN), valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (VSAOI) un uzņēmējdarbības riska valsts nodevas pārskatus, ja ar kapitālsabiedrības valdes locekli ir darba tiesiskās attiecības, valdes loceklim noteikta atlīdzība ar citu civiltiesisku līgumu vai jāmaksā nodokļi no valdes locekļa domājamā ienākuma? Skaidro Valsts ieņēmumu dienests (VID)!

Nodokļu normatīvajos aktos nav noteikts, kādas civiltiesiskās attiecības kapitālsabiedrībai jādibina ar savu izpildinstitūciju – valdes locekli, kā arī nav reglamentēta privātpersonu civiltiesisko attiecību juridiskā forma. Pilnvarojuma/vadības līgums ir viens no biežāk izmantotajiem līgumu veidiem tiesiskajās attiecībās ar valdes locekļiem. Pilnvarojuma līgums var būt ar atlīdzību vai bez atlīdzības. Ar valdes locekli var būt noslēgts darba līgums.

Darba līgums vai pilnvarojuma līgums ar atlīdzību

Par darba ņēmēju un sociāli apdrošināmo personu ir uzskatāma persona:

  • kas uz darba līguma pamata par nolīgto darba samaksu veic noteiktu darbu darba devēja vadībā (likuma "Par valsts sociālo apdrošināšanu" (likums par VSA) 1.panta 2.punkta a) apakšpunkts);
  • kura ieņem amatu, kas dod tiesības uz atlīdzību, ja atlīdzība ir faktiski noteikta (likuma par VSA 1.panta 2.punkta c) apakšpunkts).