Valsts ieņēmumu dienests (VID) informē par 2024.gada aprīlī veiktajiem grozījumiem normatīvajos aktos nodokļu administrēšanā, kā arī sniedz īsu skaidrojumu.

Normatīvā akta nosaukums

Komentārs/skaidrojums

Pieņemšanas datums

Spēkā stāšanās datums

Grozījumi Ministru kabineta (MK) noteikumos Nr.827 “Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli”

Noteikumi precizēti, nosakot, ka darba devējs ziņas par darbinieka statusa iegūšanu vai zaudēšanu nevar sniegt ātrāk nekā mēnesi pirms izmaiņu dienas. Turpmāk darba devējiem nav jāsniedz ziņas par darba ņēmēja statusa zaudēšanu darba ņēmēja nāves gadījumā, jo VID to reģistrēs automātiski. Nosacījumos, kas attiecas uz darbinieku, kurš tiek nodarbināts, atrodoties izmeklēšanas cietumā, ir precizēta ziņās par darba ņēmējiem un darba devēja ziņojumā izmantotā terminoloģija, attiecinot to arī uz personām, kuras tiek nodarbinātas, atrodoties izmeklēšanas cietumā. Turpmāk uzņēmējdarbības riska valsts nodevu darba devēja ziņojumā norāda arī darba devēji, kuriem saskaņā ar Maksātnespējas likumu var pasludināt fiziskās personas maksātnespējas procesu. Precizēta darba devēja ziņojuma aizpildīšanas kārtība nokavējuma naudas uzskaitei tiesas spriedumu gadījumā un  noteikta darba ņēmēja ienākumu precizēšanas kārtība nodokļu kontroles uzsākšanas gadījumā. Jaunā redakcijā izteikts noteikumu 1. un  3.pielikums.

23.04.2024.

26.04.2024.

Grozījumi MK noteikumos Nr.662 “Akcīzes preču aprites kārtība”

Precizēts 19.1.11.apakšpunkts, nosakot pienākumu komersantiem iesniegt:

  • informāciju par tabakas aizstājējproduktu vai elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamā šķidruma, elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamā šķidruma sagatavošanas sastāvdaļu ražošanas iekārtām, ražošanas, sajaukšanas, pārstrādes, apstrādes vai fasēšanas tehnoloģiskā procesa aprakstu;
  • tabakas izstrādājumu ražošanas, sajaukšanas, pārstrādes, apstrādes vai fasēšanas tehnoloģiskā procesa aprakstu un informāciju par ražošanas iekārtām (piemēram, izmantojamo iekārtu modeli, sērijas numurs (ja tāds ir) un digitālo attēlu).

Precizēts noteikumu 69.2.4.apakšpunkts nosakot, ka piegādes dokumentā norādīt akcīzes nodokļa markas sēriju un numuru (katram nosūtītajam produkcijas nosaukumam norāda kopējo izsniegto akcīzes nodokļa marku numuru intervālu), izņemot gadījumus, ja piegādes dokumentu aizpilda nemarķējamam alkoholiskajam dzērienam vai ja alkoholiskos dzērienus realizē mazumtirdzniecībā ar distances līgumu tīmekļvietnē vai mobilajā lietotnē.

Precizēts 92.2punkts, nosakot tiesības arī komersantam, kuram ir speciālā atļauja (licence) apstiprināta noliktavas turētāja darbībai no citai personai piederošas akcīzes preču noliktavas veikt viņam piederošu akcīzes preču realizāciju:

  • uz citu Eiropas Savienības (ES) dalībvalsti;
  • uz valsti, kas nav ES dalībvalsts;
  • komersantam, kuram nav speciālās atļaujas (licences) apstiprināta noliktavas turētāja darbībai, akcīzes preču noliktavas robežās.

Noteikumi papildināti ar 99.5punktu un precizēts 19.1.10.apakšpunkts, nosakot prasību apstiprinātam noliktavas turētājam, kam ir tiesības veikt darbības ar tabakas izstrādājumiem, uzstādīt videonovērošanas kameras, kuras darbojas nepārtraukti diennakts režīmā, vietās, kurās no tabakas izstrādājumiem tiek ražotas ar akcīzes nodokli neapliekamās preces, nodrošinot akcīzes preču izmantošanas procesa pārskatāmību, kā arī norādīt šo kameru izvietojuma shēmu teritorijas un telpu plānā.

Komersanti, kuriem ir izsniegta speciālā atļauja (licence) apstiprināta noliktavas turētāja darbībai ar tabakas izstrādājumiem un kuri no izejvielām (tabakas izstrādājumiem) ražo ar akcīzes nodokli neapliekamās preces videonovērošanas kameras uzstāda un dokumentus VID iesniedz līdz 2024.gada 1.septembrim.

Noteikumi papildināti ar 100.1punktu, nosakot prasību komersantam 2 darbdienas pirms jebkuru darbību, kas saistītas ar tabakas izstrādājumiem, veikšanas, (piemēram, ražošanas iekārtu kalibrēšanas, testēšanas), izmantojot VID elektroniskās deklarēšanas sistēmu, informēt VID par darbības uzsākšanas datumu, laiku, vietu un paredzamo apjomu, paredzamo Kombinētās nomenklatūras kodu un paredzamo darbības pabeigšanas datumu un laiku.

Precizēts 113.1punkts, nosakot, ka  komersantam, kuram ir speciālā atļauja (licence) degvielas mazumtirdzniecībai, ir tiesīgs no apstiprināta noliktavas turētāja, reģistrēta saņēmēja un degvielas vairumtirgotāja saņemt degvielu speciālajā atļaujā (licencē) degvielas mazumtirdzniecībai deklarētajā darbības vietā ārpus speciālajā atļaujā (licencē) degvielas mazumtirdzniecībai deklarētā darba laika.

23.04.2024.

27.04.2024.