Valsts ieņēmumu dienests sagatavojis metodisko materiālu “Uzņēmumu ienākuma nodokļa piemērošana reprezentatīvajiem automobiļiem”, kurā skaidroti izdevumu, kas saistīti ar reprezentatīvo automobili, iekļaušanas uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) bāzē aspekti.

Pie izdevumiem, kas nav saistīti ar saimniecisko darbību, pieskaita visus izdevumus, kas tieši nav saistīti ar nodokļa maksātāja saimniecisko darbību, tajā skaitā visus izdevumus, kas saistīti ar reprezentatīvo automobili. Tātad tos iekļauj UIN bāzē un apliek ar nodokli tajā mēnesī, kad tie radušies.

Izdevumi, kas saistīti ar reprezentatīvo automobili, ir:

  • reprezentatīvā automobiļa iegādes izdevumi un nomas maksa;
  • automobiļa ekspluatācijas izdevumi (tajā skaitā degvielas iegādes, remonta darbu, rezerves detaļu iegādes, apdrošināšanas, autostāvvietu izmantošanas un citi izdevumi), kas rodas 60 mēnešu periodā no dienas, kad automobilis reģistrēts nodokļa maksātāja īpašumā vai turējumā.

Ja par reprezentatīvo automobili ir samaksāts transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis un/vai uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis, tad šādas nodokļu summas ir attiecināmas uz nodokļa maksātāja saimnieciskās darbības izdevumiem, tās neietver UIN bāzē un neapliek ar nodokli.

Nodokļu maksātājam ir tiesības nepiemērot UIN ekspluatācijas (tajā skaitā degvielas iegādes) izdevumiem, kas rodas, izmantojot reprezentatīvo automobili vairāk nekā 60 mēnešus (kārtība spēkā ar 2024.gada 1.janvāri). Tātad pēc 60 mēnešiem (jeb pieciem gadiem) reprezentatīvā automobiļa īpašnieks (vai turētājs) var šāda automobiļa degvielas un ekspluatācijas izdevumus uzskatīt par saimnieciskās darbības izdevumiem, kurus neapliek ar UIN. Šāda kārtība ir piemērojama arī tādiem reprezentatīvajiem automobiļiem, kuri iegādāti līdz 2023.gada 31.decembrim. Tomēr minētais neattiecas uz reprezentatīvā automobiļa iegādes vērtību vai nomas maksu, tas ir, nodokļa maksātājam jāmaksā nodoklis tajā periodā, kurā automobilis ir iegādāts vai tiek veikti nomas vai nomaksas pirkuma maksājumi.