Valsts ieņēmumu dienests (VID) sagatavojis metodisko materiālu “Samazinātā patentmaksa”, kurā skaidrots, kāda ir samazinātās patentmaksas reģistrācijas kārtība, kā uzskaita ieņēmumus un kā veic samaksu.

Reģistrācijas kārtība

Samazinātās patentmaksas maksātāju reģistrē VID. Fiziskā persona iesniegumu iesniedz VID.

Iesniegumu iesniedz un samazināto patentmaksu samaksā ne vēlāk kā 7 darbdienas pirms konkrētā perioda (kalendāra pusgada vai kalendāra gada), kad paredzēts sākt samazinātās patentmaksas piemērošanu.

 Iesniegumu var iesniegt, izmantojot elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS). Sadaļā “Dokumenti” izvēlas no veidlapas iedzīvotāju ienākuma nodokļa dokumentu un iesniegumu VID par reģistrāciju samazinātās patentmaksas veikšanai. Iesniegumu var iesniegt arī nosūtot pa pastu. 

VID 5 darbdienu laikā pēc iesnieguma un samazinātās patentmaksas saņemšanas izvērtē iesniegumu un reģistrē fizisko personu par samazinātās patentmaksas maksātāju uz laikposmu, par kuru saņemta samazinātā patentmaksa, vai pieņem lēmumu par atteikumu reģistrēt.

Piemērs

Koka rotaļlietu izgatavotājs Kārlis. vēlas reģistrēties samazinātās patentmaksas veikšanai no 2025.gada 1.janvāra līdz 2025.gada 31.decembrim. Kārlim. līdz 2024.gada 17.decembrim jāiesniedz VID iesniegums par reģistrāciju un jāsamaksā samazinātā patentmaksa.

Lēmumu par atteikumu reģistrēt personu par samazinātās patentmaksas maksātāju VID paziņo fiziskajai personai 1 darbdienas laikā EDS vai nosūtot lēmumu uz iesniegumā norādīto e-pasta vai pasta adresi.

Ja VID pieņem lēmumu par atteikumu reģistrēt fizisko personu par samazinātās patentmaksas maksātāju, VID 2 darbdienu laikā pēc iesnieguma izskatīšanas termiņa (5 darbdienas) beigām atmaksā fiziskai personai samazināto patentmaksu, pārskaitot to uz iesniegumā norādīto norēķina kontu, kā arī paziņo par to fiziskai personai.

Samazinātās patentmaksas maksātājs ir tiesīgs veikt saimniecisko darbību, par kuru maksā samazināto patentmaksu, sākot ar attiecīgā ieraksta izdarīšanas dienu nodokļu maksātāju reģistrā.

Piemērs

Kārlis 2023.gada 18.decembrī iesniedza iesniegumu VID par reģistrāciju samazinātās patentmaksas veikšanai un samaksāja patentmaksu par 6 mēnešiem. VID 2024.gada 1.janvārī reģistrēja Kārli kā samazinātās patentmaksas maksātāju. Saimniecisko darbību Kārlis sāka 2023.gada 23.decembrī. Par darījumiem, kas veikti līdz 2024.gada 1.janvārim, Kārlim nav tiesību piemērot samazināto patentmaksu.

Ieņēmumu uzskaite

Ja samazinātās patentmaksas maksātājam par kādu darījumu nav ārējā attaisnojuma dokumenta, iekšējo attaisnojuma dokumentu var negatavot, bet ieņēmumu uzskaites reģistrā norādīt informāciju par darījuma dalībnieku, ja to iespējams identificēt.

Ja darījuma dalībnieku identificēt nav iespējams (piemēram, ienākumi gūti, pārdodot produkciju tirgū), ieņēmumu uzskaites reģistrā norāda ieraksta kārtas numuru, datumu, darījuma aprakstu, darījuma summu par dienā vai nedēļā gūto ieņēmumu kopsummu.

Ieņēmumu uzskaites reģistru uzglabā 5 gadus no dienas, kad tajā izdarīts pēdējais ieraksts. Ja ieņēmumu uzskaites reģistru kārto papīra reģistra veidā, tā lapas numurē no taksācijas gada sākuma augošā secībā, caurauklo, pēdējā lapā norāda lapu skaitu un apliecina ar personas parakstu.

Samazināto patentmaksu iemaksā vienotajā nodokļu kontā par 6 mēnešiem vai 1 gadu. Samazinātā patentmaksa nav atmaksājama, izņemot gadījumu, ja VID pieņem lēmumu par atteikumu reģistrēt fizisko personu.