Valsts ieņēmumu dienests (VID) sagatavojis informatīvo materiālu par 13.novembrī Saeimā pieņemtajiem grozījumiem likumā “Par nodokļiem un nodevām”, kas stājas spēkā 2020.gada 1.janvārī. 

Grozījumos noteikts, ka nodokļu administrācijas ierēdnim (darbiniekam) aizliegts izpaust par nodokļu maksātāju bez viņa piekrišanas jebkādu informāciju, kas šim ierēdnim (darbiniekam) kļuvusi zināma, pildot dienesta (darba) pienākumus, izņemot informāciju par nodokļu maksātāja darījuma partnera (juridiskās personas) nodokļu riskiem, ja nodokļu maksātājs pievienotās vērtības nodokļa (PVN) deklarācijā ir norādījis darījuma partneri (juridisko personu), kura darbībā atbilstoši VID veiktajam personas datu izvērtējumam nodokļu ieņēmumu riska jomā ir konstatēti fakti, kas liecina par izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, un ir pamats sniegt minēto informāciju. Šajā gadījumā tiek paziņots arī darījuma partnerim, ka informācija par to ir izpausta konkrētajam nodokļu maksātājan

Likumā veikto grozījumu mērķis ir veicināt komercdarbības vides drošību, godīgu konkurenci, kā arī veicināt konstruktīvu sadarbību ar nodokļu maksātājiem, nodrošināt augstu nodokļu saistību brīvprātīgas izpildes līmeni un  principa "konsultē vispirms" piemērošanu.

Ja, veicot nodokļu administrēšanas pasākumus, VID konstatēs nodokļu maksātāja PVN deklarācijā norādītajam darījuma partnerim faktus, kas liecinās par izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, par to sniegs detalizētu informāciju nodokļu maksātājam. Lai noteiktu darījuma partnera nodokļu riskus, tiks vērtēti tā rīcībā esošie finanšu, materiāltehniskie un darba spēka resursi, vai tie ir pietiekami, lai veiktu attiecīgo saimnieciskās darbības veidu, sniegtu pakalpojumus vai piegādātu preces norādītajā apjomā, kā arī nodokļu nomaksas un deklarāciju un pārskatu iesniegšanas disciplīna u.c.

Nodokļu maksātājam, saņemot šādu informāciju, ir jāizvērtē veiktais darījums un tiesības par to atskaitīt priekšnodokli, kā arī jāizvērtē turpmākā sadarbība ar šo darījuma partneri. Ja informācijas izvērtējuma rezultātā tiek saskatītas neatbilstības, nodokļu maksātājs pats tās var novērst, iesniedzot precizētas nodokļu deklarācijas.  

Nodokļu maksātājs var iesniegt pamatotu skaidrojumu par VID konstatētajām neatbilstībām. Ja VID, izvērtējot papildus informāciju kopsakarā ar visu tā rīcībā esošo informāciju, joprojām būs pamatotas šaubas par nodokļu maksātāja tiesībām atskaitīt priekšnodokli un darījumu faktisko esību, tas lems par nodokļu kontroles pasākumu nepieciešamību, tai skaitā, nodokļu revīziju (auditu), kurā papildus aprēķina nodokļus un uzliek soda naudu, vai arī saimnieciskās darbības ierobežojošiem pasākumiem.

Par konstatētajiem nodokļu nenomaksas riskiem VID informēs arī nodokļu maksātāja sadarbības partneri. Saņemot šādu informāciju, darījuma partneris var sniegt pamatotu skaidrojumu VID par konstatētajām neatbilstībām vai novērst nodokļu nenomaksas riskus.