Valsts ieņēmumu dienests (VID) kopā ar Labklājības ministriju (LM) ir izstrādājuši informatīvo materiālu, kurā informē, ka 2013.gada 19.februārī ir pieņemti grozījumi MK noteikumos Nr.827 Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli (turpmāk – noteikumi), saskaņā ar kuriem no 2013.gada 1.jūlija darba devējam ir pienākums darba devēja ziņojumā norādīt informāciju par katra darba ņēmēja nostrādāto stundu skaitu mēnesī.

Darba devēja ziņojumā par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no darba ņēmēju darba ienākumiem, iedzīvotāju ienākuma nodokli un uzņēmējdarbības riska nodevu pārskata mēnesī  (noteikumu 3.pielikums, turpmāk arī darba devēja ziņojums) 11.ailē nostrādāto stundu skaits mēnesī jānorāda:

  1. Darbinieka kopējais nostrādātais stundu skaits mēnesī, summējot pamatdarbā un papildu darbā nostrādātās stundas;

1.piemērs

Darbinieks Ansis nostrādā pamatdarbā profesijā Pārdevējs 80 stundas mēnesī un papildu darbā Apkopējs 60 stundas mēnesī. Darba devēja ziņojumā norāda 140 nostrādās stundas mēnesī.

  1. Darbinieka kopējais nostrādātais stundu skaits mēnesī, nedalot nostrādātās stundas pa profesijām, ja mainīta profesija;

2.piemērs

Darbinieks nostrādājis profesijā Pārdevējs 90 stundas un pārcelts darbā profesijā Apkopējs, kur nostrādājis 40 stundas mēnesī. Darba devēja ziņojumā norāda 130 nostrādātas stundas mēnesī.

  1. Darbinieka nostrādātās virsstundas ir ieskaitāmas nostrādāto stundu skaitā;

3.piemērs

Darbinieks nostrādājis mēnesī 176 stundas (22 darba dienas) un 10 virsstundas. Ziņojumā norāda 186 nostrādātas stundas mēnesī.  

  1. Apmaksāts darba laiks, kas pavadīts apmācībās vai profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanā saskaņā ar darba devēja rīkojumu, ir ieskaitāms nostrādāto stundu skaitā.

Darba devēja ziņojuma 4.ailē darba ienākumi jāuzrāda darbinieka darba ienākumi vienā summā un nav jādala atbilstoši profesijai.

Darba devēja ziņojumā nav jānorāda informācija par nostrādātajām stundām personām, kuras pie darba devēja tiek nodarbinātas tikai uz uzņēmuma līguma pamata vai uz kurām tiek attiecināti Darba likuma 148.panta 1.daļas noteikumi.

Mikrouzņēmumam nav jāsniedz informācija par mikrouzņēmumu darbinieku nostrādātajām stundām mēnesī.

Darba laiks valdes locekļiem

Atbilstoši Darba likuma 148.panta 1.daļai, Darba likuma 131.panta 1.daļas, 136.panta 5.daļas, 138.panta 3.daļas, 142.panta 1.daļas, 143.panta 1.daļas un 145.panta noteikumus, ievērojot darba drošības un veselības aizsardzības principus, kā arī nodrošinot pietiekamu atpūtu, var neattiecināt uz situācijām, kad, ievērojot attiecīgā darba vai nodarbošanās īpatnības, darba laika ilgums netiek mērīts vai iepriekš noteikts vai to var noteikt paši darbinieki. Minētajos gadījumos nav jāveic darba laika uzskaite.

Ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes 2003.gada 4.novembra Direktīvas 2003/88/EK Par konkrētiem darba laika organizēšanas aspektiem 17.panta 1.punktā noteikto, darba laika organizēšanas īpašie noteikumi var tikt attiecināti jo īpaši uz šādām personām:

  • vadošiem administratīviem darbiniekiem vai citām personām, kurām ir autonomas lēmumu pieņemšanas pilnvaras;
  • ģimenē strādājošiem;
  • darba ņēmējiem, kas pilda pienākumus reliģiskās ceremonijās baznīcās un reliģiskās kopienās.