Valsts ieņēmumu dienests (VID) informē, ka 2012.gada 15.novembrī Saeima pieņēma likumu Grozījumi Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likumā, kas publicēts 2012.gada 4.decembra laikrakstā Latvijas Vēstnesis Nr.190 (4793) un stājas spēkā 2013.gada 1.janvārī.

Grozījumi likumā attiecībā uz transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli

Likuma pārejas noteikumu 9.punkts izteikts jaunā redakcijā, kas paredz, ka ar 2016.gada 1.janvāri tiek mainīta transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa samaksas kārtība. Proti, ja šobrīd transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis tiek maksāts par visu kārtējo gadu, faktiski avansa veidā, tad izdarītie grozījumi paredz, ka ar 2016.gada 1.janvāri nodoklis būs jāmaksā par faktisko transportlīdzekļa ekspluatācijas periodu.

Būtiskākie grozījumi likumā attiecībā uz uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokli

Par grozījumiem likuma 11.pantā Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa maksātāji.

No 2013.gada 1.janvāra par uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa maksātājiem kļūst arī ārvalsts komersanta filiāles.

Par grozījumiem likuma 14.pantā Atbrīvojumi no uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa maksāšanas

Saskaņā ar grozījumiem:

  • no 2013.gada 1.janvāra uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa maksātājs deklarē savā īpašumā vai turējumā esošu transportlīdzekļa atbilstību atbrīvojumam no uzņēmumu vieglo transportlīdzekļunodokļa Ceļu satiksmes drošības direkcijas uzturētajā transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā līdz tā mēneša 25.datumam, kad iestājušās tiesības uz atbrīvojumu.

Atbrīvojumu sāk piemērot no nākamā mēneša un piemēro līdz attiecīgā taksācijas perioda mēnesim (to neieskaitot), kad nodokļa maksātājs veic deklarēšanos, jo tiesības uz atbrīvojumu ir zaudētas.

Attiecībā uz tādu transportlīdzekli, kuru nodokļa maksātājs ieguvis savā īpašumā vai turējumā un kuram pienākas atbrīvojums, deklarēšana par turpmāko taksācijas periodu veicama 15 dienu laikā pēc transportlīdzekļa reģistrācijas īpašumā vai turējumā;

  • no 2013.gada 1.janvāra uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa maksātājam ir iespēja vienu reizi taksācijas periodā mainīt nodokļa piemērošanas kārtību - atbilstot likumā noteiktajiem kritērijiem, vienu reizi gadā deklarēt atbrīvojumu no nodokļa maksāšanas vai pārtraukt nodokļa atbrīvojuma piemērošanu.

Par grozījumiem likuma 15.pantā Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa atmaksāšana

No 2013.gada 1.janvāra uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa maksātājam, kas taksācijas perioda laikā transportlīdzekli noņem no uzskaites, samaksāto uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokli atmaksā par mēnešiem, kas seko mēnesim, kurā transportlīdzeklis noņemts no uzskaites.