Valsts ieņēmumu dienesta (VID) sagatavotais metodiskais materiāls sniedz palīdzību nodokļu piemērošanā un pārskatu iesniegšanā juridiskām personām – personāla nomniekiem, kas savā saimnieciskajā darbībā izmanto iznomāto personālu.

Personāla noma ir iznomātāja darbinieku nosūtīšana apmaiņā pret atlīdzību personāla nomniekam, lai darītu darbu saistībā ar nomnieka saimniecisko darbību Latvijā. Personāla iznomātājs ir Latvijas nerezidents, kuram nav pastāvīgās pārstāvniecības Latvijā. Iznomātais personāls ir jebkura fiziska persona – gan Latvijas rezidents, gan nerezidents. Iznomātais personāls ir darba ņēmēji. Personāla nomnieks ir Latvijas rezidents vai nerezidenta pastāvīgā pārstāvniecība Latvijā. Personāla nomnieks ir darba devējs.

Personāla nomas pazīmes:

 • personāla nomnieks atbild par darba kopējo vadību un uzraudzību vai darba rezultātu;
 • personāla nomnieks nosaka iznomātā personāla skaitu un kvalifikāciju;
 • personāla integrācija personāla nomnieka uzņēmumā. Integrācija uzņēmumā ir darba vai atpūtas vietas esība, pienākums ievērot uzņēmuma iekšējās kārtības noteikumus;
 • atlīdzību par personāla nomu aprēķina atkarībā no iznomātā personāla darba laika, paveiktā darba;
 • personāla nomnieks nodrošina personālu ar lielāko daļu pamatlīdzekļu, darbarīku un materiālu.

Personāla nomas pazīmes izvērtē kontekstā ar personāla nomas definīciju. Personāla noma pastāv, ja ir izpildīta vismaz viena pazīme. Personāla nomu raksturo trīspusējas attiecības:

att1.PNG

Piemērs

Latvijas SIA, kas sniedz būvniecības un montāžas pakalpojumus, ir jāizpilda pasūtījums, kura veikšanai nepieciešami augsti kvalificēti speciālisti. Latvijas SIA noslēdz līgumu ar Lietuvas UAB par atbilstošas kvalifikācijas darbinieku nosūtīšanu uz Latvijas SIA atsevišķu montāžas darbu veikšanai. Lietuvas UAB izraksta Latvijas SIA rēķinu par sniegto pakalpojumu, pakalpojuma izmaksas nosaka atkarībā no nosūtīto darbinieku paveiktā darba.

Latvijas SIA ir personāla nomnieks, jo nosūtītais personāls veic darbu saistībā ar Latvijas SIA saimniecisko darbību un ir izpildītas personāla nomas pazīmes:

 • Latvijas SIA nosaka darbiniekiem nepieciešamo kvalifikāciju;
 • Lietuvas UAB darbinieki darbu veic Latvijas SIA vadībā un uzraudzībā;
 • atlīdzību Lietuvas UAB aprēķina atkarībā no nosūtīto darbinieku paveiktā darba.

IIN par iznomātā personāla ienākumu un iesniedzamie pārskati

Iznomātā personāla ienākums ir ar iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN) apliekams ienākums gan Latvijas rezidentam, gan nerezidentam (nodarbinātajam) neatkarīgi no tā, kas darbinieka labā saņem šo ienākumu.

Personāla nomnieks aprēķina IIN par iznomātā personāla ienākumu:

 • pamatojoties uz personāla iznomātāja iesniegtu informāciju par darbiniekiem un katra darbinieka darba samaksu vai
 • ņemot vērā personāla nomnieka kopējo maksājumu personāla iznomātājam, ja personāla iznomātājs nesniedz informāciju, kas ļauj identificēt katra darbinieka ienākumu. Šādā gadījumā uzskata, ka katrs nodarbinātais ir saņēmis ienākumu vienādās daļās no kopējās personāla iznomātājam izmaksātās atlīdzības.

Piemērs

SIA “AKA” ir noslēgusi līgumu ar Igaunijas komersantu par personāla izmantošanu. Līguma ietvaros Igaunijas komersants nosūta uz Latviju trīs darbiniekus – Igaunijas rezidentus –, kas veiks darbu SIA “AKA” birojā. Nosūtītajiem darbiniekiem ir Igaunijā izsniegts A1 sertifikāts un sociālās iemaksas tie veic savā rezidences valstī – Igaunijā. Mēneša beigās Igaunijas komersants atsūta SIA “AKA” rēķinu par paveikto darbu 1500 EUR apmērā, kurā nav atsevišķi norādīts katra darbinieka ienākums.

SIA “AKA”, nosakot katra iznomātā darbinieka apliekamo ienākumu, pieņem, ka visi darbinieki ir guvuši ienākumu vienādās daļās, tas ir, katra darbinieka apliekamais ienākums ir 500 EUR (1500 / 3).

Personāla nomnieks no iznomātā personāla ienākuma:

 • ietur IIN un samaksā līdz ienākuma izmaksas mēnesim sekojošā mēneša 5.datumam;
 • par ieturēto IIN līdz izmaksas mēnesim sekojošā mēneša 15.datumam iesniedz:
  • par rezidentu – paziņojumu par fiziskai personai izmaksātajām summām, norādot ienākuma veida kodu 1043 “Iznomātā personāla ienākums”;
  • par nerezidentu – pārskatu par fiziskās personas – nerezidenta – gūtajiem ienākumiem un samaksāto nodokli Latvijas Republikā.

Ienākumam vispārējā gadījumā (ja nav atzīmes algas nodokļa grāmatiņā par galveno ienākuma gūšanas vietu) personāla nomnieks piemēro IIN 23% likmi. Ja iznomātais personāls ir nerezidents, uz kuru attiecas citas valsts sociālās apdrošināšanas sistēma, un tā ienākums mēnesī pārsniedz 5233,33 eiro, ienākuma pārsnieguma daļai piemēro IIN 31,4% likmi.

VSAOI par iznomātā personāla ienākumu un iesniedzamie pārskati

Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (VSAOI) objekts ir viss iznomātā personāla ienākums, no kura jāietur IIN. Personāla nomnieks kā darba devējs:

 • ne vēlāk kā vienu stundu pirms iznomātais darbinieks sāk darbu iesniedz VID ziņas par darba ņēmējiem un reģistrē to kā darba ņēmēju;
 • nosaka katra iznomātā darbinieka VSAOI objektu un aprēķina VSAOI, reizinot iemaksu objektu ar atbilstošo VSAOI likmi (kas atbilst attiecīgā darba ņēmēja statusam);
 • līdz noteiktajam VSAOI veikšanas datumam iesniedz ikmēneša darba devēja ziņojumu un iemaksā budžetā VSAOI;
 • triju darbdienu laikā pēc tam ,kad iznomātais darbinieks pārtrauc darbu, iesniedz ziņas par darba ņēmējiem par statusa zaudēšanu.

Ja iznomātajam darbiniekam ir citas valsts kompetentās iestādes izsniegts A1 sertifikāts, par viņu neiesniedz ziņas par darba ņēmējiem, VSAOI neveic un darba devēja ziņojumā nenorāda.

Piemērs

SIA “Zīle” noslēdz ar Polijas komersantu personāla nomas līgumu no 1.jūlija līdz 31.jūlijam. SIA “Zīle” 31.jūlijā norēķinās ar Polijas komersantu par jūlijā sniegto personāla nomas pakalpojumu. Polijas komersants iesniedz SIA “Zīle” informāciju par iznomātā personāla darba samaksu:

 • Anna (personas kods XXXXXX-XXXXX, Latvijas Republika, Rīga) 450 EUR mēnesī;
 • Jānis (personas kods XXXXXX-XXXXX, Latvijas Republika, Rīga) 500 EUR mēnesī;
 • Ādams (personas kods XXXXXX-XXXXX, Polija, Suvalki) 600 EUR mēnesī. Ādamam ir Polijā izsniegts A1 sertifikāts, kas apliecina, ka sociālās iemaksas Ādams veic Polijā.

SIA “Zīle” noteiktais darba devēja ziņojuma iesniegšanas termiņš ir nākamā mēneša 15.datums. SIA “Zīle” :

 • 1.jūlijā par Annu un Jāni iesniedz ziņas par darba ņēmējiem, norādot datumu, kad iegūts darba ņēmēja statuss, un ziņu kodu 11;

att2.PNG

 • aprēķina bruto ienākumu un ieturamo IIN no iznomātā personāla ienākuma:

Ja VSAOI par nomāto personālu veic Latvijā, uzskata, ka iznomātā personāla ienākums ietver VSAOI darba devēja daļu (vispārīgā gadījumā 24,09 %) un nodokļu aprēķināšanai bruto ienākumu nosaka, atskaitot VSAOI darba devēja daļu (24,09 %).

Par Annu:

 • 450 EUR / 1,2409 = 362,64 EUR (bruto ienākums – atskaitot VSAOI darba devēja daļu);
 • 362,64 EUR x 23% = 83,41 EUR;
 • 39,89 EUR (VSAOI 11% no 362,64 EUR);
 • 39,89 EUR x 20% = 7,98 EUR (atskaitījumu daļu reizina ar 20 %);
 • ieturamais IIN: 83,41 EUR – 7,98 EUR = 75,43 EUR.                                  

Par Jāni:

 • 500 EUR: 1,2409 = 402,93 EUR (bruto ienākums – atskaitot VSAOI darba devēja daļu);
 • 402,93 EUR x 23% = 92,67 EUR;
 • 44,32 EUR (VSAOI 11% no 402,93 EUR);
 • 44,32 EUR x 20% = 8,86 EUR (atskaitījumu daļu reizina ar 20%);
 • ieturamais IIN: 92,67 EUR – 8,86 EUR = 83,81 EUR.

Par Ādamu ieturamais IIN: 600 EUR x 23% = 138 EUR;

 •  līdz 15.augustam par Annu un Jāni iesniedz darba devēja ziņojumu par jūliju un samaksā VSAOI. Jūlija darba devēja ziņojumu aizpilda šādi:

att3.PNG

 • līdz 3.augustam iesniedz ziņas par darba ņēmējiem par Annu un Jāni ar kodu 25 – par darba ņēmēja statusa zaudēšanu;
 • ieturēto IIN ieskaita budžetā līdz 5.augustam un līdz 15.augustam iesniedz:
  • par Annu un Jāni – paziņojumu par fiziskai personai izmaksātajām summām;
  • par Ādamu – pārskatu par fiziskās personas nerezidenta gūtajiem ienākumiem un samaksāto nodokli Latvijas Republikā.

Piemērs

Alsu Tajuss un Elifs Hamils ir Latvijas nerezidenti, kurus Igaunijas komersants “Kurkimurki” nosūta strādāt uz Latviju no 1.maija līdz 15.maijam. Par sniegto pakalpojumu Latvijas komersants ”LVLV” 17.maijā samaksā “Kurkimurki” 3000 EUR. “Kurkimurki” informāciju par iznomāto personu algu nesniedz. Alsu un Elifam nav izsniegts A1 sertifikāts, tāpēc VSAOI par Alsu un Elifu ir jāveic Latvijā.

Latvijas komersants ”LVLV”:

 • 1.maijā iesniedz ziņas par darba ņēmējiem (Alsu un Elifu), norādot datumu, kad iegūts darba ņēmēja statuss, un ziņu kodu 11;
 • aprēķina bruto ienākumu un IIN
  • 3000 EUR / 2 = 1500 EUR (katras personas ienākums, kas ietver arī VSAOI darba devēja daļu (24,09%));
  • 1500 EUR: 1,2409 = 1208,80 EUR (bruto ienākums – atskaitot VSAOI darba devēja daļu);
  • 1208,80 EUR x 23% = 278,02 EUR;
  • 132,97 EUR (VSAOI 11% no 1 208,80 EUR);
  • 132,97 EUR x 20% = 26,59 EUR (atskaitījumu daļu reizina ar 20%);
  • IIN ir 278,02 EUR – 26,59 EUR = 251,43 EUR;
 • līdz 5.jūnijam samaksā IIN, bet līdz 15.jūnijam iesniedz pārskatu par fiziskās personas nerezidenta gūtajiem ienākumiem un samaksāto nodokli Latvijas Republikā;
 • aprēķina VSAOI darba devēja daļu (24,09%) un darba ņēmēja daļu (11%), ko ietur no nerezidentu ienākuma:
  • VSAOI darba devēja daļa 291,20 EUR (1208,80 EUR x 24,09%),
  • VSAOI darba ņēmēja daļa 132,97 EUR (1208,80 EUR x 11%);
 • jūnijā – līdz termiņam, kāds ir noteikts VSAOI ziņojuma iesniegšanai, – iesniedz darba devēja ziņojumu par Alsu un Elifu, deklarējot tajā iemaksu objektu un aprēķinātas VSAOI, un samaksā VSAOI;
 • 17.maijā iesniedz ziņas par darba ņēmējiem ar kodu 25 un norāda 15.datumu, kad Alsu un Elifs zaudē darba ņēmēja statusu.