2020. gada 5. jūnijā ir pieņemts Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likums (Likums), kura mērķis – atjaunot vispārējo tiesisko kārtību pēc ārkārtējās situācijas termiņa beigām, paredzot pasākumu kopumu Covid-19 izplatības seku pārvarēšanai un īpašus atbalsta mehānismus tautsaimniecības stabilitātes veicināšanai, informē Valsts ieņēmumu dienests (VID).

Uzņēmumu gada pārskatu iesniegšana

Likumā saglabāti likumā “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem ar sakarā ar Covid-19 izplatību” noteiktie gada pārskatu iesniegšanas termiņi.

Sabiedrības, uz kurām attiecas Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums, ir tiesīgas gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu par 2019. pārskata gadu iesniegt termiņā, kas par trijiem mēnešiem pārsniedz likuma 97. panta 1. daļā noteikto iesniegšanas termiņu.

Saskaņā ar Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma 97.panta 1. daļu – Gada pārskata un konsolidētā gada pārskata atvasinājumu sabiedrība iesniedz VID ne vēlāk kā mēnesi pēc gada pārskata un konsolidētā gada pārskata (ja tāds ir) apstiprināšanas un ne vēlāk kā četrus mēnešus pēc pārskata gada beigām, bet vidēja sabiedrība, liela sabiedrība un koncerna mātes sabiedrība, kura sagatavo konsolidēto gada pārskatu, ne vēlāk kā septiņus mēnešus pēc pārskata gada beigām.

Biedrības, nodibinājumi un reliģiskās organizācijas ir tiesīgas iesniegt gada pārskatu vai tā daļu par 2019. gadu līdz 2020. gada 31. jūlijam.

Uzņēmumu ienākuma nodoklis

Turpinās īpašais uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) režīms, veicot publiskas labdarības darbības, laikposmā no dienas, kad izsludināta ārkārtējā situācija saistībā ar Covid-19 izplatību līdz 2020. gada 31. decembrim.

UIN bāzē neiekļauj izdevumus (preču un pakalpojumu dāvinājumus), ko veic uzņēmums, kas iesaistās sociālā atbalsta sniegšanā noteiktām ārkārtējās situācijas ietekmētajām grupām vai uzņēmumiem vai biedrībām, kas nodarbojas noteiktās jomās. Uzņēmums ievēro šādus nosacījumus:

  • atbalsta modelis ir publiski darīts zināms sabiedrībai (piemēram, informācija par dāvinājuma saņēmēju un atbalstu izskanējusi publiskās radio vai televīzijas pārraidēs, izvietota uzņēmuma interneta māja lapā);
  • dāvinājuma saņēmējs nav ar uzņēmumu saistīta persona;
  • uzņēmums sniedz informāciju par dāvinājuma saņēmēju un atbalsta summu VID vienlaikus ar pārskata gada pēdējā mēneša deklarāciju.

Ar ārkārtējās situācijas ietekmētajām grupām saprot noteiktas iedzīvotāju grupas, kuras nodokļu maksātājs ir nolēmis atbalstīt un kurām krīzes situācijā sniegtais atbalsts ir valstiski nozīmīgs, piemēram, atbalsts medicīnas darbiniekiem, skolēniem, pensionāriem u.c. Tomēr minēto normu piemērošana neattiecas uz tādiem atbalsta sniegšanas pasākumiem, kas ir vērsti uz paša nodokļu maksātāja darbiniekiem.

Tādējādi, laikposmā no dienas, kad izsludināta ārkārtējā situācija saistībā ar Covid-19 izplatību, līdz 2020. gada 31. decembrim tādam uzņēmumam (neatkarīgi no šī uzņēmuma peļņas rādītājiem), kurš iesaistās sociālā atbalsta sniegšanā noteiktām ārkārtējās situācijas ietekmētajām grupām (nepersonificējot saņēmēju iedzīvotāju ienākuma nodokļa piemērošanas mērķiem), piemēram, datoru un citu viedierīču nodrošināšana skolām (skolniekiem, kam jānodrošina attālinātā apmācība), dezinfekcijas līdzekļu nodošana medicīnas iestādēm, kafijas nodrošināšana mediķiem, pusdienu nodrošināšana medicīnas personālam u.c., neveidosies papildus maksājamais uzņēmumu ienākuma nodoklis. Izmaksas saistībā ar preču un pakalpojumu dāvinājumiem, t.i., atbalstu ārkārtas situācijas ietekmētajām grupām, tiek atzītas par uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksām, kuras neietver UIN bāzē un neapliek ar UIN.

Savukārt, UIN maksātājs, kas veicis ziedojumus atbilstoši Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma 12. pantam, ir tiesīgs palielināt minētā panta pirmās daļas 1. punktā noteikto taksācijas perioda ar UIN apliekamajā bāzē neiekļaujamo ziedojumu summu vēl par trim procentpunktiem no iepriekšējā pārskata gada peļņas. Arī šis atvieglojums ir piemērojams līdz 2020. gada 31. decembrim.