Valsts ieņēmumu dienests (VID) informē, ka 2013.gadā fiziskās personas saņemtais valsts atbalsts lauksaimniecībai un Eiropas Savienības (ES) atbalsts lauksaimniecībai un lauku attīstībai ar iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN) nav apliekams.

Tādējādi minētās atbalsta summas atbilstoši likuma Par iedzīvotāju ienākuma nodokli pārejas noteikumu 94.punktam nav iekļaujamas nodokļa maksātāja 2013.gada ar nodokli apliekamajā ienākumā.

VID vērš uzmanību, ka saņemto atbalsta summu uzrādīšana 2013.gada ienākumu deklarācijā ir atkarīga no tā, vai fiziskā persona ir, vai nav reģistrējusi saimniecisko darbību (SD):

  1. ja nodokļa maksātājs ir reģistrējis SD (lauksaimniecība) un saņemtie atbalsta maksājumi ir saistīti ar minēto darbību, atbalstu lauksaimniecībai uzrāda kā neapliekamos ienākumus gada ienākumu deklarācijas D3 pielikuma Ienākumi no saimnieciskās darbības 08.rindā Neapliekamie ienākumi, savukārt minētā pielikuma 01.4.rindu Ieņēmumi no atbalsta lauksaimniecībai un lauku attīstībai neaizpilda;
  2. ja nodokļa maksātājam nav reģistrēta SD (lauksaimniecība) vai saņemtie atbalsta maksājumi nav saistīti ar minēto darbību, saņemtos atbalsta maksājumus uzrāda kā neapliekamos ienākumus gada ienākumu deklarācijas D1 pielikuma Taksācijas gadā Latvijas Republikā gūtie ienākumi 02.ailē Bruto ieņēmumi un 03.ailē Neapliekamie ienākumi un deklarācijas D 04.rindā Neapliekamie ienākumi.

Ja saņemtās valsts un ES atbalsta summas lauksaimniecībai un lauku attīstībai kopā ar citiem neapliekamajiem ienākumiem 2013.gadā nepārsniedz Ls 2160, tad tie gada ienākumu deklarācijas D1 pielikumā nav jāuzrāda.

Jāņem vērā, ka atbalsta summas lauksaimniecībai, kuras minētas MK noteikumu Nr.568 Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa deklarācijām un to aizpildīšanas kārtību 10.punktā:

  • valsts atbalsts kredītprocentu daļējai dzēšanai;
  • valsts atbalsts apdrošināšanas polišu iegādes izdevumu segšanai;
  • valsts atbalsts lopkopībai

un atbalsta summas meža īpašniekiem no Eiropas Lauksaimniecības fonda, kuras minētas minēto noteikumu 11.punktā:

  • mežu ekonomiskās vērtības uzlabošanai;
  • infrastruktūrai, kas attiecas uz lauksaimniecības un mežsaimniecības attīstību un pielāgošanu;
  • lauksaimniecībā neizmantojamās zemes pirmreizējai apmežošanai;
  • mežsaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošanai un preventīvo pasākumu ieviešanai

2013.gadā ir uzskatāmas par neapliekamiem ienākumiem un tādējādi uzrādāmas gada ienākumu deklarācijas D1 pielikumā Taksācijas gadā Latvijas Republikā gūtie ienākumi kā neapliekamie ienākumi, ja tie kopā ar citiem neapliekamajiem ienākumiem 2013.gadā pārsniedz Ls 2160.

Atbalsta summas par SD ierobežojumiem meža īpašniekiem, kuriem meža apsaimniekošana nav SD veids, 2013.gadā ir uzskatāmas par neapliekamu ienākumu un uzrādāmas gada ienākumu deklarācijas D1 pielikumā. Minētās atbalsta summas nav uzrādāmas 2013.gada ienākumu deklarācijas D11 pielikumā Taksācijas gadā gūtie ienākumi, kuriem tiek piemērota samazināta nodokļa likme.

Nodokļa maksātāji, kuri kārto grāmatvedības uzskaiti vienkāršā ieraksta sistēmā un ir saņēmuši valsts atbalsta vai ES atbalsta lauksaimniecībai un lauku attīstībai maksājumu avansus, kas atbilstoši atbalsta nosacījumiem piešķirti, lai kompensētu izdevumus, kuri maksātājam faktiski radīsies šo maksājumu administrēšanai un izmaksai saimnieciskajā gadā, kas sākas taksācijas gada 1.jūlijā un beidzas pēctaksācijas gada 30.jūnijā, šīs summas ir tiesīgi iekļaut pēctaksācijas gada SD ieņēmumos.

Tādējādi 2012.gadā saņemtos valsts atbalsta vai ES atbalsta lauksaimniecībai un lauku attīstībai maksājumu avansus, kas atbilstoši atbalsta nosacījumiem piešķirti, lai kompensētu izdevumus, kuri maksātājam faktiski radīsies šo maksājumu administrēšanai un izmaksai 2013.gadā, nodokļa maksātājs ir tiesīgs norādīt 2013.gada SD ieņēmumos.

No aplikšanas ar IIN atbrīvo 2013.gadā saņemtās summas, kas izmaksātas kā valsts atbalsts lauksaimniecībai vai ES atbalsts lauksaimniecībai un lauku attīstībai.

2012.gadā saņemtā valsts atbalsta vai ES atbalsta lauksaimniecībai un lauku attīstībai maksājuma summa, kura ir attiecināma uz 2013.gadu, nodokļa maksātājam ir jāuzrāda gada ienākumu deklarācijas D3 pielikuma 08.rindā Neapliekamie ienākumi kā ar IIN neapliekamais ienākums no SD.