Valsts ieņēmumu dienests (VID) izdevis metodisko materiālu “Pārmaksātā solidaritātes nodokļa uzrādīšana darba devēja grāmatvedības uzskaitē”, skaidrojot solidaritātes nodokļa aprēķina, atmaksas un grāmatvedības pamatprincipus.

Vispārējā informācija par pārmaksāto solidaritātes nodokli

Darba devējs solidaritātes nodokli maksā par saviem darbiniekiem valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (obligātās iemaksas) veidā.

Kad darba ņēmēja gada kopējie ienākumi pārsniedz attiecīgajam kalendāra gadam noteikto valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objekta (obligāto iemaksu objekts) maksimālo apmēru, tad samaksātās obligātās iemaksas kļūst par solidaritātes nodokli un tiek izlietotas Solidaritātes nodokļa likumā noteiktajā veidā un daļēji atmaksātas.

Laika periodā no 2019. gada līdz 2021. gadam obligāto iemaksu objekta maksimālais apmērs ir noteikts 62 800 eiro.

Tas nozīmē, ka obligātās iemaksas, kas ir veiktas no ienākumiem, kas pārsniedz obligāto iemaksu objekta maksimālo apmēru, proti, no summas, kas pārsniedz 62 800 eiro, ir solidaritātes nodoklis.

Solidaritātes nodokļa likme, sākot ar 2019. gada 1. janvāri, ir 25,5%.

Solidaritātes nodokļa objektam taksācijas gadā piemēro tādu pašu obligāto iemaksu likmi, kāda tiek piemērota personas ienākumam līdz obligāto iemaksu objekta maksimālajam apmēram (62 800 eiro). Tātad, ja darba devējs obligātās iemaksas aprēķināja, piemērojot likmi 35,09%, tad arī solidaritātes nodoklis jāaprēķina, piemērojot tādu pašu likmi.

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra līdz pēctaksācijas gada 1. jūnijam aprēķina pārmaksātā nodokļa apmēru un VID līdz pēctaksācijas gada 1. septembrim veic nodokļa maksātājam pārmaksātā nodokļa atmaksu.

Atmaksājamo summu nosaka kā starpību starp taksācijas periodā samaksāto nodokli, piemērojot obligāto iemaksu likmi (atkarībā no tā kādiem sociālās apdrošināšanas veidiem darba ņēmējs tiek apdrošināts – vispārējā gadījumā 35,09%) un rezumējošā kārtībā aprēķināto nodokli – piemērojot 25,50% likmi.

Ja obligāto iemaksu likme tiek dalīta starp darba ņēmēju un darba devēju, kā tas noteikts likuma “Par valsts sociālo apdrošināšanu” 18. pantā, pārmaksātais solidaritātes nodoklis tiek atmaksāts tikai darba devējam.

Pārmaksāto solidaritātes nodokli atmaksā VID:

 • novirzot tās citu darba devēja nodokļu parādu segšanai (ja tādi ir) vai
 • ieskaita nākamo periodu maksājumos, vai
 • pēc darba devēja pieprasījuma pārskaita norādītajā kredītiestādes kontā.

Pārmaksātā solidaritātes nodokļa uzrādīšana grāmatvedībā

Grāmatvedībā uzskatāmi atspoguļojami visi uzņēmuma saimnieciskie darījumi, kā arī katrs fakts vai notikums, kas rada pārmaiņas uzņēmuma mantas stāvoklī.

Finanšu pārskatam ir jāsniedz patiess un skaidrs priekšstats par sabiedrības līdzekļiem (aktīviem), saistībām, finansiālo stāvokli un peļņu vai zaudējumiem, bet vidējas sabiedrības un lielas sabiedrības gada pārskatam – arī par naudas plūsmu.

Atspoguļojot grāmatvedībā pārmaksāto solidaritātes nodokli jāievēro finanšu pārskatu sagatavošanas vispārīgie principi:

 • bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņos summas norāda pēc uzkrāšanas principa, proti, ieņēmumus un izdevumus norāda, ņemot vērā to rašanās laiku, nevis naudas saņemšanas vai izdošanas laiku;
 • ar pārskata gadu saistītos ieņēmumus un izdevumus norāda neatkarīgi no maksājuma vai rēķina saņemšanas datuma. Izmaksas saskaņo ar ieņēmumiem attiecīgajos pārskata periodos;
 • bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņos summas norāda, ņemot vērā saimniecisko darījumu saturu un būtību, nevis tikai juridisko formu.

Darījumu uzrādīšanai grāmatvedībā uzņēmums lieto tādu kontu plānu, lai gada pārskata sastāvdaļas varētu sastādīt atbilstoši Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma 1. pielikumam “Bilances shēma” un 2. pielikumam “Peļņas vai zaudējumu aprēķina shēma vertikālā formā (klasificēta pēc izdevumu veidiem)” vai 3. pielikumam “Peļņas vai zaudējumu aprēķina shēma vertikālā formā (klasificēta pēc izdevumu funkcijas)”.

Atkarībā no tā, vai pārmaksāto solidaritātes nodokli novirzīs citu darba devēja nodokļu parādu segšanai vai pārskaitīs darba devēja kredītiestādes kontā, minēto darījumu uzrādīšanai grāmatvedības reģistros var lietot šādus kontus:

 • bilances kontu shēmas aktīvā:
  • iedaļas “Apgrozāmie līdzekļi” posteni “Nauda”;
  • iedaļas “Apgrozāmie līdzekļi” posteni “Citi debitori”
 • bilances kontu shēmas pasīvā:
  • iedaļas “Īstermiņa kreditori” posteni “Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas”;
 • peļņas vai zaudējumu aprēķinā:
  • posteni “Ieņēmumi no pārējās saimnieciskās darbības”.

Lai finanšu pārskats sniegtu patiesu un skaidru priekšstatu par sabiedrības līdzekļiem (aktīviem), saistībām, finansiālo stāvokli un peļņu vai zaudējumiem, pārmaksātais solidaritātes nodoklis ir iegrāmatojams debitoru sastāvā un jāatzīst par uzņēmuma ieņēmumiem, un jāietver atbilstošā tā pārskata perioda peļņas vai zaudējuma aprēķina ieņēmumu postenī, kad šī pārmaksa saņemta.

1. piemērs

Atbilstoši VSSA sniegtajai informācijai, SIA “X” VID elektroniskās deklarēšanas sistēmas pārskatā "Atlikumu vēsture" 2020. gada 3. augustā uzrādīts obligāto iemaksu samazinājums (solidaritātes nodokļa pārmaksa par 2019. gadu) 3500 EUR. Aprēķināto pārmaksāto solidaritātes nodokli pārmaksas rašanās brīdī (2020. gadā) grāmatvedībā uzrāda šādi:

 • D Citi debitori 3500 EUR,
 • K Ieņēmumi no pārējās saimnieciskās darbības 3500 EUR.

2. piemērs

VID pēc SIA “X” pieprasījuma 2020. gada 18. augustā veicis pārmaksātā solidaritātes nodokļa 3500 EUR atmaksu SIA “X” kredītiestādes kontā. Saņemto pārmaksu grāmatvedībā uzrāda bilances postenī “Nauda” un samazina attiecīgajā debitoru postenī “Citi debitori” uzrādīto solidaritātes nodokļa pārmaksu.

 • D Nauda 3500 EUR,
 • K Citi debitori 3500 EUR.

3. piemērs

SIA “Y” par 2019. gadu ir pārmaksātais solidaritātes nodoklis 700 EUR un pievienotās vērtības nodokļa (PVN) parāds 1 250 EUR. VID pārmaksāto solidaritātes nodokli 700 EUR novirza PVN parāda segšanai. Ja solidaritātes nodokļa pārmaksa tiek novirzīta nodokļu parādu segšanai (nodokļu ieskaits), samazina attiecīgo bilances debitoru posteni un kreditoru saistību postenī “Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas” uzrādīto nodokļu parādu summu.

 • D Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (norēķini par PVN) 700 EUR,
 • K Citi debitori 700 EUR.