Valsts ieņēmumu dienests (VID) informē par 2019.gada decembrī veiktajiem grozījumiem normatīvajos aktos nodokļu administrēšanā, kā arī sniedz īsu skaidrojumu.

Normatīvā akta nosaukums

Komentārs/skaidrojums

Pieņemšanas datums

Spēkā stāšanās datums

Grozījumi Maksātnespējas likumā

Grozījumi veikti likuma 140.panta 1.punktā nosakot, ka parādniekam ir tiesības paturēt ienākumus, kas nepieciešami fiziskās personas maksātnespējas procesa netiešo izmaksu segšanai.

21.11.2019.

11.12.2019.

Grozījumi Fizisko personu mantiskā stāvokļa un nedeklarēto ienākumu deklarēšanas likumā

Ar grozījumiem noteikta administratīvā atbildību par mantiskā stāvokļa deklarēšanas noteikumu neievērošanu. Likums papildināts ar 9.1pantu, nosakot, ka Administratīvā pārkāpuma procesu par šā likuma 9.pantā minētajiem pārkāpumiem veic VID. Minētie grozījumi stāsies spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības likumu.

28.11.2019.

11.12.2019.

Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā

Likumā ir veikti grozījumi, nosakot kārtību preču piegādei uz noliktavu citā dalībvalstī (“call of stock”), pievienotās vērtības nodokļa  (PVN) 0% likmes piemērošanai darījumu ķēdē, PVN reģistrācijas numura lietošanai pārrobežu darījumos. Likuma 52.pantā paredzēts PVN atbrīvojums pakalpojumiem, ko sniedz zobu tehniķi, darbojoties savā profesijā, kā arī zobārstu un zobu tehniķu piegādātajām zobu protēzēm, neatkarīgi no šo preču vai pakalpojumu saņēmēja statusa. Likuma 103.pantā atrunāta priekšnodokļa korekcijas kārtība par ieguldījumiem komercsabiedrības kapitālā. Likuma “Par grāmatvedību” esošais regulējums par papīra attaisnojuma dokumentu glabāšanu elektroniskajā formā attiecināms arī uz PVN rēķiniem. Pievienotās vērtības nodokļa likuma 141. un 143.pantā ir precizētas normas par bezskaidras naudas norēķinu veikšanu darījumos ar kokmateriālu piegādēm un ar to saistītajiem pakalpojumiem, metāllūžņu piegādēm un ar to saistītajiem pakalpojumiem.

28.11.2019.

01.01.2020.

Grozījumi likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu"

Ar likuma grozījumiem ir nostiprinātas  VID tiesības apstrādāt fizisko personu datus, veikt datu profilēšanu, pieprasīt, saņemt bez maksas informāciju no valsts un pašvaldību iestādēm, veikt sabiedriskā labuma organizāciju statusa piešķiršanu un uzraudzību, preču fizisko apskati, izņemt preču paraugus ekspertīzes veikšanai, izvirzīt prasību nodarbinātajiem par nevainojamu reputāciju, noteikt atbilstošu speciālo līdzekļu pielietošanu un deleģējumu Ministru kabinetam (MK) izdot noteikumus par aizturēto un apcietināto personu konvojēšanas kārtību.

05.12.219.

31.12.219.

Grozījumi Maksātnespējas likumā

Grozījumi Maksātnespējas likumā pieņemti, lai nodrošinātu administratīvās atbildības piemērošanu par pārkāpumiem maksātnespējas jomā kad stāsies spēkā Administratīvās atbildības likums, kurā pašlaik paredzēta administratīvās atbildības piemērošana par pārkāpumiem maksātnespējas jomā. Grozījumi stāsies spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības likumu.

05.12.2019.

18.12.2019.

Grozījums Administratīvās atbildības likumā

Ar grozījumiem noteikts, ka Administratīvās atbildības likums stājas spēkā  2020.gada 1.jūlijā.

12.12.2019.

20.12.2019.

MK noteikumi Nr. 785 “Kārtība, kādā iedzīvotāju ienākuma nodokli, ar nodokli saistīto nokavējuma naudu un soda naudu ieskaita budžetā”

Ar grozījumiem noteikta VID un Valsts kases darbības no 2021.gada 1.janvāra, kas saistītas ar uz nodokli novirzīto ieņēmumu attiecināšanu uz nodokļa ieņēmumu veidiem, uz pašvaldību ieņēmumiem attiecināto līdzekļu ieskaitīšanu pašvaldību budžeta ieņēmumu sadales kontā un no sadales konta nodokļa summas pārskaitīšanu pašvaldības naudas līdzekļu kontā. Pielikumā noteikts nodokļa ieņēmumu kopējā apmēra teritoriālais sadalījums pašvaldībām 2020.gadam.

10.12.2019.

01.01.2020.

MK noteikumi Nr. 450 “Noteikumi par valsts naftas produktu rezervju apmēru, apmēru, kādā maksājama valsts nodeva par drošības rezervju uzturēšanu, kā arī tās aprēķināšanas, maksāšanas un administrēšanas kārtību”

Ar grozījumiem enerģētikas politikas īstenošanas funkcijas tiek nodotas   Būvniecības valsts kontroles birojam.

10.12.2019.

01.01.2020.

MK noteikumi Nr. 248 “Kārtība, kādā komersanti sniedz informāciju par degvielas mazumtirdzniecības cenām”

Ar grozījumiem enerģētikas politikas īstenošanas funkcijas tiek  nodotas   Būvniecības valsts kontroles birojam.

10.12.2019.           

01.01.2020.

MK noteikumi Nr. 772 “Noteikumi par biodegvielas kvalitātes prasībām, atbilstības novērtēšanu, tirgus uzraudzību un patērētāju informēšanas kārtību”

Noteikumu 22.2punkts nosaka, ka VID katru gadu līdz 1.jūnijam iesniedz Būvniecības valsts kontroles birojam informāciju par Latvijā realizēto benzīna un dīzeļdegvielas apjomu (informāciju iegūst saskaņā ar normatīvajiem aktiem akcīzes preču aprites jomā). Noteikumi papildināti ar 33.punktu, nosakot, ka  VID pēc Būvniecības valsts kontroles biroja pieprasījuma sniedz tam pieejamo informāciju par veiktajām degvielas kvalitātes pārbaudēm. Noteikumos veikti arī citi grozījumi un papildinājumi.

10.12.2019.           

01.01.2020.

MK noteikumi Nr. 332 “Noteikumi par benzīna un dīzeļdegvielas atbilstības novērtēšanu”

MK noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 26.septembra noteikumos Nr.332 “Noteikumi par benzīna un dīzeļdegvielas atbilstības novērtēšanu”” (noteikumu projekts) izstrādāts, lai vienādotu minimālās biodegvielas piejaukuma prasības ar Igauniju un Lietuvu, noteiktu jaunas funkcijas Būvniecības valsts kontroles birojam un Patērētāju tiesību aizsardzības centram attiecībā uz noteikumos ietverto nosacījumu uzraudzību (tajā skaitā uzpildes stacijās izvietojamo marķējumu un degvielas kvalitātes uzraudzību), kā arī ieviestu jaunas degvielas uzpildes iekārtu un to pistoļu marķēšanas prasības. Paredzēts, ka noteikumu projekts stāsies spēkā no 2020.gada 1.janvāra.

10.12.2019.           

01.01.2020.

MK noteikumi Nr. 40 “Noteikumi par pievienotās vērtības nodokļa deklarācijām”

Grozījumi noteikumos ir veikti attiecībā uz PVN deklarācijas un tās pielikumu aizpildīšanu, pamatojoties uz likumu “Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā”, kas Saeimā pieņemts 2019.gada 28.novembrī un stāsies spēkā 2020.gada 1.janvārī. Noteikumos veikti tehniski precizējumi attiecībā uz PVN deklarācijas pielikuma aizpildīšanu, saskaņā ar Saeimā 2019.gada 30.maijā pieņemto likumu “Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā” par apgrieztās jeb reversās PVN maksāšanas kārtības piemērošanas termiņa noteikšanu būvizstrādājumu un sadzīves elektronisko iekārtu un sadzīves elektriskās aparatūras piegādēm. Grozījumu mērķis ir saskaņot PVN deklarācijas un tās pielikumu aizpildīšanas kārtību atbilstoši grozījumiem Pievienotās vērtības nodokļa likumā.

17.12.2019.

01.01.2020.

MK noteikumi Nr. 17 “Pievienotās vērtības nodokļa likuma normu piemērošanas kārtība un atsevišķas prasības pievienotās vērtības nodokļa maksāšanai un administrēšanai”

Noteikumi papildināti ar jaunu 22.1punktu, nosakot, ka PVN atbrīvojums tiek piemērots arī gadījumos, ja medicīnas pakalpojums tiek sniegts citas ārstniecības iestādes pacientam, balstoties uz starp ārstniecības iestādēm noslēgtas rakstveida vienošanās pamata. Izslēgts 23.punkts, kas noteica saka, ka atbrīvojums no PVN nav piemērojams, ja zobu tehniķi izgatavo un piegādā protezēšanai zobu protēzes citām ārstniecības iestādēm. Tādejādi, zobu tehniķu sniegtie pakalpojumi un piegādātās protēzes ir atbrīvojami no PVN ne tikai gadījumos, kad tie tiek sniegti pacientam, bet arī tad, ja tie tiek sniegti citām personām. Noteikumi papildināta ar jaunu 152.1.1apakšpunktu nosakot, ka gadījumos, kad mainās nekustamā īpašuma reģistrācijas brīdī VID norādītā izmantošanas proporcija apliekamiem/neapliekamiem darījumiem, tiek ņemta vērā no valsts budžeta faktiski atskaitītā priekšnodokļa summa.

17.12.2019.

01.01.2020.

MK noteikumi Nr. 678 “Noteikumi par uzņēmējdarbības riska valsts nodevu 2020. gadā”

Noteikumi nosaka uzņēmējdarbības riska valsts nodevas apmēru un valsts nodevas daļu, kas 2020.gadā ieskaitāma darbinieku prasījumu garantiju fondā. Valsts nodevas apmērs pārskata mēnesī ir 0,36 eiro. Darba devējs valsts nodevu aprēķina par katru darbinieku, ar kuru nodibinātas darba tiesiskās attiecības un par kuru netiek maksāts sezonas laukstrādnieku ienākuma nodoklis. Valsts nodevu par pārskata mēnesi darba devējs samaksā līdz nākamā mēneša piecpadsmitajam datumam. Aprēķināto uzņēmējdarbības riska valsts nodevu darba devējs norāda likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu” noteiktajā ziņojumā par obligātajām iemaksām no darba ņēmēja darba ienākumiem.

17.12.2019.

01.01.2020.