Valsts ieņēmumu dienests (VID) informē par 2019.gada februārī veiktajiem grozījumiem normatīvajos aktos nodokļu administrēšanā, kā arī sniedz īsu skaidrojumu.

Normatīvā akta nosaukums

Komentārs/skaidrojums

Pieņemšanas datums

Spēkā stāšanās datums

Grozījums likumā “Par skaidras naudas deklarēšanu uz valsts robežas”

Grozījumi veikti 4.pantā, nosakot ārvalstu valūtas pārrēķinam piemērojamo kursu:

  • deklarējamo skaidro naudu pārrēķina eiro, piemērojot Eiropas Centrālās bankas (ECB) katra mēneša priekšpēdējā trešdienā publicēto eiro atsauces kursu. ECB katra mēneša priekšpēdējā trešdienā publicēto eiro atsauces kursu VID publisko savā tīmekļvietnē. Ja minētajā dienā valūtas maiņas kurss netiek publicēts, piemēro jaunāko publicēto valūtas maiņas kursu;
  • ja attiecībā uz konkrēto ārvalstu valūtu nav ECB publicētā eiro atsauces kursa, izmanto pasaules finanšu tirgus atzīta finanšu informācijas sniedzēja periodiskajā izdevumā vai tā tīmekļvietnē publicēto jaunāko valūtas tirgus kursu attiecībā pret eiro.

Šo noteikto valūtas maiņas kursu piemēro visu nākamo mēnesi, sākot no tā pirmās dienas.

14.02.2019.

13.03.2019.

Ministru kabineta (MK) noteikumi Nr. 72 “Noteikumi par akcīzes nodokļa nodrošinājumiem”

Noteikumi nosaka kārtību, kādā VID:

  • izsniedz, pārreģistrē un anulē nodrošinājuma apliecību;
  • aptur un atjauno nodrošinājuma apliecības darbību;
  • atsaka izsniegt vai pārreģistrēt nodrošinājuma apliecību;
  • piešķir vai atceļ vispārējā nodrošinājuma samazinājumu;
  • administrē, dzēš, novirza nodokļu parādu segšanai vai atdod nodrošinājumus;
  • piešķir vai anulē nodrošinātāja statusu.

Noteikta kārtība atvieglojumu nodrošinājuma reģistrēšanai, kā arī kārtība, kādā atbrīvo no nodrošinājuma iesniegšanas.

Spēku zaudē MK noteikumi Nr.16 “Noteikumi par akcīzes nodokļa nodrošinājumiem”.

12.02.2019.

27.02.2019.