Valsts ieņēmumu dienests (VID) informē par 2019.gada janvārī veiktajiem grozījumiem normatīvajos aktos nodokļu administrēšanā, kā arī sniedz īsu skaidrojumu.

Normatīvā akta nosaukums

Komentārs/skaidrojums

Pieņemšanas datums

Spēkā stāšanās datums

Grozījumi Solidaritātes nodokļa likumā

Ar grozījumiem noteikts, ka Solidaritātes nodoklis attiecas uz sociāli apdrošinātām personām – darba ņēmējiem, pašnodarbinātajiem, kuru ienākumi kalendāra gadā pārsniedz valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu maksimālo apmēru – 62,8 tūkst. eiro (2019., 2020. un 2021.gadā). Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kas ir veiktas no ienākumiem, kas pārsniedz obligāto iemaksu objekta maksimālo apmēru (62,8 tūkst. eiro) ir solidaritātes nodoklis. Solidaritātes nodokļa likme ir 25,5%. Solidaritātes nodokli sadala šādi:

  • 1% - veselības aprūpes pakalpojumu finansēšanai,
  • 14% - valsts pensiju speciālajā budžetā,
  • 10,5% - iedzīvotāju ienākuma nodokļa kontā.

Šī nodokļa maksāšana tā maksātājiem nerada tiesības uz sociālās apdrošināšanas garantijām – pensiju, bezdarbnieka pabalstu, palīdzību pēc nelaimes gadījumiem darbā vai arodslimībām, maternitātes, slimības un invaliditātes pabalstiem.

20.12.2018.

03.01.2019.

Grozījums likumā “Par nodokļiem un nodevām”

Grozījumi veikti likuma  pārejas noteikumu 196.punktā, nosakot, ka datu nodošana no Elektroniskās darba laika uzskaites sistēmām uz Vienotās elektroniskās darba laika uzskaites datubāzi jāuzsāk ar 2019.gada 1.septembri.

10.01.2019.

16.01.2019.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 1354 “Kārtība, kādā veicama valstij piekritīgās mantas uzskaite, novērtēšana, realizācija, nodošana bez maksas, iznīcināšana un realizācijas ieņēmumu ieskaitīšana valsts budžetā”

Ar grozījumiem noteikts, ka pēc tam kad iestādes lēmums, zvērināta notāra akts vai tiesas nolēmums par attiecīgās mantas konfiscēšanu, atzīšanu par bezīpašnieka mantu, bezmantinieka mantu (gadījumos, kad aktā par mantojuma lietas izbeigšanu nav norādītas kreditoru pretenzijas), atrasto mantu, kas pāriet valsts kā atradēja īpašumā, atrasto apslēpto mantu, politisko organizāciju (partiju) pretlikumīgi iegūto mantu (tai skaitā anonīmi un pretlikumīgi saņemto dāvinājumu (ziedojumu)), mantu, no kuras persona atteikusies par labu valstij, kā arī pēc testamenta valsts īpašumā pārgājušo mantu un valsts amatpersonu ienākumiem un mantiskajiem labumiem, kas gūti, pārkāpjot atbilstošo jomu regulējošos normatīvos aktus, kļuvis izpildāms, atbildīgā iestāde piecu darbdienu laikā VID nosūta attiecīgā nolēmuma un dokumenta, kas apliecina mantas izņemšanu, oriģinālu vai tā atvasinājumu, kas izstrādāts saskaņā ar normatīvajiem aktiem par dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtību. Precizēts noteikumu 5.punkts nosakot, ka no ieņēmumiem, kas gūti, realizējot valstij piekritīgo mantu, sedz izdevumus, kas ir saistīti ar valstij piekritīgās mantas glabāšanu, realizāciju, nodošanu bez maksas vai iznīcināšanu un ir dokumentāri apliecināti:

  • administratīvo pārkāpumu lietās un krimināllietās, kurās nolēmuma izpildi nodrošina VID no brīža, kad šo noteikumu 2.punktā minētais dokuments ir kļuvis izpildāms (beidzies apstrīdēšanas termiņš);
  • lietās, kurās nolēmuma izpildi nodrošina zvērināts tiesu izpildītājs no brīža, kad manta ņemta uzskaitē ar valstij piekritīgās mantas pieņemšanas un nodošanas aktu.

Noteikumos veikti ari citi redakcionāli labojumi un papildinājumi.

15.01.2019.

19.01.2019.