Valsts ieņēmumu dienests (VID) informē par 2019.gada jūlijā veiktajiem grozījumiem normatīvajos aktos nodokļu administrēšanā, kā arī sniedz īsu skaidrojumu.

Normatīvā akta nosaukums

Komentārs/skaidrojums

Pieņemšanas datums

Spēkā stāšanās datums

Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā 

Likuma 73.panta 3.daļas norma ir papildināta ar diviem jauniem izslēgšanas apstākļiem, kas paredz VID tiesības nevis pienākumu reģistrēta pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātāja izslēgšanai no VID PVN maksātāju reģistra,ja reģistrēts PVN maksātājs vismaz sešus iepriekšējos kalendāra mēnešus PVN deklarācijās nav norādījis nevienu darījumu un ja reģistrēts PVN maksātājs veic visu amatpersonu nomaiņu. Likums ir papildināts ar jaunu 83.4 un 83.5 pantu, kas nosaka reģistrēta PVN maksātāja izslēgšanas kārtību, iestājoties katram apstāklim atsevišķi. Likuma 70.pants ir precizēts un papildināts ar jauniem nosacījumiem atkārtotai reģistrācijai VID PVN maksātāju reģistrā.

Lai ierobežotu īpašā PVN režīma preču importa darījumos izmantošanu krāpnieciskas darbības mērķiem, likuma 85.panta 4.daļa ir izteikta jaunā redakcijā un papildināta ar nosacījumiem īpašā PVN režīma preču importa darījumos atļaujas saņemšanai.

Likuma pārejas noteikumi ir papildināti ar jaunu 35.punktu, kas paredz izslēgt no VID PVN maksātāju reģistra “gulošos” komersantus, kuri PVN deklarācijās par pēdējiem 12 kalendāra mēnešiem nav norādījuši nevienu darījumu. Tāpat minētajā pārejas noteikumu 35.punktā ir noteikts termiņš, sākot ar kuru tiek uzskatīts, ka PVN deklarācijas nav iesniegtas, un iestājas VID pienākums uzsākt izslēgšanas procesu, kā arī noteikts termiņš VID darbību veikšanai.

20.06.2019.

12.07.2019.

Grozījumi Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā

 

Likums papildināts ar 30.1pantu, kur 4.daļa nosaka, ka  juridiskā persona, kura nosolījusi visaugstāko cenu vai nosolījusi nākamo augstāko cenu un kurai minētā panta 1.daļā noteiktajā kārtībā konstatēts nodokļu parāds, var pierādīt tā neesību, iesniedzot:

  • attiecīgās personas vai tās pārstāvja apliecinātu izdruku no VID elektroniskās deklarēšanas sistēmas vai VID izziņu par to, ka attiecīgajai personai nav nodokļu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu;
  • VID vai pašvaldības kompetentās institūcijas lēmuma kopiju par nodokļu samaksas termiņa pagarināšanu vai atlikšanu vai citus objektīvus pierādījumus par nodokļu parāda neesību.

20.06.2019.

16.07.2019.

Likums "Par fizisko personu datu apstrādi kriminālprocesā un administratīvā pārkāpuma procesā"

Likuma mērķis ir aizsargāt fizisko personu pamattiesības, it īpaši tiesības uz privātās dzīves neaizskaramību, kad kompetentās iestādes apstrādā personas datus, lai:

  • novērstu, izmeklētu un atklātu noziedzīgus nodarījumus un administratīvos pārkāpumus;
  • piemērotu un izpildītu kriminālsodus un administratīvos sodus; 
  • veiktu citas ar administratīvā pārkāpuma procesu vai kriminālprocesu saistītas darbības, tostarp piemērotu procesuālos piespiedu līdzekļus, nodrošinātu to personu uzraudzību, kuras nosacīti atbrīvotas no kriminālatbildības, procesa par noziedzīgi iegūtu mantu, procesa par medicīniska rakstura piespiedu līdzekļiem, procesa par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļiem, procesa par piespiedu ietekmēšanas līdzekļiem juridiskajām personām, procesa par spēkā esošu nolēmumu jaunu izskatīšanu norisi un to ietvaros pieņemto lēmumu izpildi.

Likuma VII nodaļa stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības likumu.

08.07.2019.

05.08.2019.

Likums "Par Daudzpusējo konvenciju nodokļu bāzes samazināšanas un peļņas novirzīšanas novēršanas pasākumu ieviešanai attiecībā uz nodokļu konvencijām"

Likuma mērķis ir nodrošināt Latvijas noslēgto nodokļu līgumu atbilstību Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija apstiprinātā Nodokļa bāzes samazināšanas un peļņas pārneses novēršanas pasākumu plāna pakotnē ietvertā minimālā standarta, kas attiecas uz nodokļu līgumiem, prasībām.

08.07.2019.

05.08.2019.

Ministru kabineta (MK) noteikumi Nr.17 “Pievienotās vērtības nodokļa likuma normu piemērošanas kārtība un atsevišķas prasības pievienotās vērtības nodokļa maksāšanai un administrēšanai”

Ņemot vērā, ka atcelts īpašais PVN piemērošanas režīms ar metālizstrādājumu piegādēm saistītiem pakalpojumiem, svītrots noteikumu 58.2punkts. Noteikumu 7.pielikums ir izteikts jaunā redakcijā, precizējot melno un krāsaino metālu pusfabrikātu piegādes, kurām ar 2019.gada 1.jūliju piemērojams īpašais PVN piemērošanas režīms. Ar grozījumiem likumā ir precizēts īpašā PVN piemērošanas režīma termiņš sadzīves elektronisko iekārtu un sadzīves elektriskās aparatūras piegādēm, tādējādi, ar 2020.gada 1.janvāri ir svītrots noteikumu 58.3punkts un 8.pielikums. Veikts precizējums informācijas saturā, ko PVN maksātājs, kas neveic saimniecisko darbību ES, paziņo VID, izvēloties piemērot ārpussavienības režīmu, aizstājot 194.11.apakšpunktā vārdus “ka nodokļa maksāšanas vajadzībām nav reģistrēts Eiropas Savienībā” ar vārdiem “ka tam Eiropas Savienībā nav saimnieciskās darbības mītnes vietas un pastāvīgās iestādes”. Noteikumos noteikts 15 darbdienu termiņš (pēc iesnieguma saņemšanas) VID lēmuma pieņemšanai par īpašās atļaujas preču importa darījumos piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt īpašo atļauju preču importa darījumos. Ar grozījumiem ir precizēti minētās atļaujas apturēšanas nosacījumi.

02.07.2019.

04.07.2019.

MK noteikumi Nr.281 “Noteikumi par neparasta darījuma pazīmju sarakstu un kārtību, kādā sniedzami ziņojumi par neparastiem vai aizdomīgiem darījumiem”

 

Noteikumi nosaka neparasta darījuma pazīmju sarakstu un kārtību, kādā sniedzami ziņojumi par neparastiem vai aizdomīgiem darījumiem.  Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā noteiktajiem likuma subjektiem atbilstoši likuma prasībām nekavējoties jāziņo Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienestam par katru konsultētu, plānotu, pieteiktu, uzsāktu, atliktu, veiktu vai apstiprinātu neparastu darījumu, kura pazīmes atbilst vismaz vienai no šajos noteikumos minētajām pazīmēm. Likuma subjektiem patstāvīgi jāizvērtē darījuma aizdomīgumu un nekavējoties jāziņo Kontroles dienestam par analīzes rezultātā konstatētu, konsultētu, plānotu, pieteiktu, uzsāktu, atliktu, veiktu vai apstiprinātu aizdomīgu darījumu. Likuma subjektiem jāziņo par katru darījumu, kas atbilst noteikumos noteiktajai summai eiro vai tās ekvivalentam citā valūtā pēc Eiropas Centrālās bankas publicētā eiro atsauces kursa darījuma veikšanas dienā.

02.07.2019.

10.07.2019.

MK noteikumi Nr.303 “Noteikumi par skaidras naudas deklarācijas veidlapu, tās aizpildīšanas, iesniegšanas un sniegto ziņu pārbaudes kārtību"

Noteikumi nosaka skaidras naudas deklarācijas veidlapas  paraugus (pielikumus), deklarācijas aizpildīšanas un iesniegšanas kārtību, kā arī sniegto ziņu pārbaudes kārtību.

02.07.2019.

10.07.2019.

MK noteikumi Nr.272 “Autoceļu lietošanas nodevas maksāšanas, iekasēšanas un administrēšanas kārtība”

Lai VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija” (CSDD) varētu piemērot Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu likuma 6.panta 1.daļas 12.punktā noteiktos atbrīvojumus, par kooperatīvās sabiedrības īpašumā vai turējumā esošajiem transportlīdzekļiem Valsts ieņēmumu dienests līdz katra gada 1.janvārim CSDD iesniedz kooperatīvo sabiedrību, kas atbilst normatīvajos aktos noteiktajiem atbilstības kritērijiem lauksaimniecības nozarē, sarakstu, norādot kooperatīvās sabiedrības neto apgrozījumu pēdējā iesniegtajā gada pārskatā. Pamatojoties uz saņemto informāciju, CSDD transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā ziņām par attiecīgo nodevas maksātāju pievieno informāciju par transportlīdzekļu skaitu, kuriem var tikt piemērots atbrīvojums no nodevas maksāšanas.

09.07.2019.

10.07.2019.

MK noteikumi Nr.321 “Tabakas izstrādājumu drošības elementu noteikumi”

Noteikumi nosaka sastāvu drošības elementiem, kas nav akcīzes nodokļa marka, drošības elementu pievienošanas metodi tabakas izstrādājumu iepakojuma vienībām, prasības autentiskuma elementu nodrošināšanai, tajā skaitā tabakas izstrādājumu iepakojuma vienību paraugu iesniegšanu.

09.07.2019.

18.07.2019.

MK noteikumi Nr.861 "Zudumu apmēru noteikšanas kārtība muitas uzraudzībā esošajām nefasētajām precēm”

Noteikumi nosaka Kombinētās nomenklatūras 26., 28., 29. un 72.nodaļā atsevišķi klasificētām precēm zudumu apmērus, lai kontrolējošām iestādēm un komersantiem, kas pārvieto un uzglabā nefasētas beramās preces muitas noliktavās, brīvajās zonās  un preču pagaidu uzglabāšanas vietās būtu skaidri un nepārprotami nosacījumi zudumu apmēru piemērošanā.

Kombinētās nomenklatūras 26., 28., 29. un 72.nodaļā atsevišķi klasificētām precēm zuduma apmēri noteikti ņemot vērā Eiropas Savienības dalībvalstu pieredzi.

09.07.2019.

18.07.2019.

MK noteikumi Nr.677 "Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma normu piemērošanas noteikumi"

Noteikumi nosaka tiesības nodokļu maksātājiem – starptautisko uzņēmumu grupu komercsabiedrībām – izvēlēties piemērot vienkāršotu transfertcenu noteikšanu zemas pievienotās vērtības pakalpojumiem, tādējādi samazinot administratīvo slogu un veicinot tiesisko noteiktību transfertcenu jomā.

09.07.2019.

18.07.2019.

MK noteikumi Nr.333 "No azartspēlēm un interaktīvajām izlozēm pašatteikušos personu reģistra noteikumi"

Noteikumi izstrādāti, pamatojoties uz Azartspēļu un izložu likuma (AIL) 4.1pantu “No azartspēlēm un interaktīvajām izlozēm pašatteikušos personu reģistrs” un paredz, ka fiziskai personai ir tiesības rakstveidā pieprasīt noteikt tai liegumu spēlēt spēles Latvijā. Lai to realizētu, noteikumi nosaka reģistrā iekļaujamo informāciju, šīs informācijas glabāšanas un fiziskas personas izslēgšanas no reģistra nosacījumus, kārtību, kādā notiek informācijas apmaiņa starp inspekciju un spēļu organizētājiem, un, pamatojoties uz AIL 36.panta 6.daļu, kārtību, kādā azartspēļu organizētājs inspekcijai nodod fiziskas personas pieprasījumu noteikt tai liegumu spēlēt spēles. Vienlaikus noteikumos ir iestrādāta prasība, ka spēļu organizētājiem ir jānodrošina publiski pieejama informācija par to, ka spēļu spēlēšana var radīt atkarību un ka fiziskai personai ir tiesības pieprasīt noteikt tai liegumu spēlēt spēles un tikt iekļautai reģistrā.

16.07.2019.

01.01.2020.

MK noteikumi Nr.334 "Akcīzes preču pārvietošanas paziņojuma aizpildīšanas un iesniegšanas kārtība uz autoceļa izveidotajā robežšķērsošanas vietā"

 

Atbilstoši Muitas likuma 6.panta 19.punktā dotajam deleģējumam noteikumi nosaka kārtību, kādā uz autoceļa izveidotajā robežšķērsošanas vietā aizpilda un iesniedz akcīzes preču pārvietošanas paziņojumu par atsevišķām akcīzes precēm un komerciālajā mehāniskajā transportlīdzeklī esošo degvielu, kas nepieciešams transportlīdzekļa darbības nodrošināšanai, aizstājot šobrīd spēkā esošos MK noteikumus.

 

16.07.2019.

20.07.2019.

MK noteikumi Nr.96 "Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība"

Ar grozījumiem noteikumu 62.punkts izteikts šādā redakcijā: “Taksometra skaitītāja lietotājs katras darbadienas beigās pēc skaitītāja rādījuma nolasīšanas žurnālu aizpilda vai augšupielādē no viedierīces Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmā, norādot šo noteikumu 51.punktā minētos rekvizītus", bet noteikumu 84.7.apakšpunkts: ”personas par dzelzceļa pasažieru un to bagāžas pārvadājumiem, samaksu saņemot transportlīdzeklī vai biļešu tirdzniecības vietā un izsniedzot biļeti vai par maksu pārvadājamās bagāžas kvīti normatīvajos aktos par dzelzceļa pārvadājumiem noteiktajā kārtībā". 

16.07.2019.

20.07.2019.

MK noteikumi Nr.40 "Noteikumi par pievienotās vērtības nodokļa deklarācijām"

2019.gada 1.jūlijā stājās spēkā Pievienotās vērtības nodokļa likuma 143.4panta grozījumi, ar kuriem šā panta kārtība vairs nav piemērojama pakalpojumiem, bet tikai melno un krāsaino metālu pusfabrikātu piegādei. Lai saskaņotu noteikumu redakciju ar jauno PVN likuma 143.4panta redakciju, atbilstoši precizēts noteikumu 25.3.8.4apakšpunkts, izslēdzot no tā regulējuma divus pakalpojumus. Jaunā 25.3.8.4apakšpunkta redakcija piemērojama PVN deklarācijas un tās pielikumu aizpildīšanai, sākot ar 2019.gada jūlija un 3.ceturkšņa taksācijas periodu.

16.07.2019.

20.07.2019.

MK noteikumi Nr.220 "Kārtība, kādā alkoholiskos dzērienus un tabakas izstrādājumus marķē ar akcīzes nodokļa markām"

Noteikumi izstrādāti, lai nodokļu maksātāji varētu saņemt akcīzes nodokļa markas, kas pildīs tikai drošības elementa funkciju un tiks piestiprinātas tādām tabakas izstrādājumu iepakojuma vienībām, kuras paredzēts realizēt beznodokļu tirdzniecības veikalos, ja tām piemēro akcīzes nodokļa atbrīvojumu, saskaņā ar likuma “Par akcīzes nodokli” 20.pantu un 21.panta 6.daļu, kā arī noteikumi nosaka jaunu alkoholiskā dzēriena grupu atbilstoši samazinātajai akcīzes nodokļa likmei – pārējie alkoholiskie dzērieni, kas saražoti mazajā alkoholisko dzērienu darītavā. 

09.07.2019.

25.07.2019.