Valsts ieņēmumu dienests informē par 2019.gada oktobrī veiktajiem grozījumiem normatīvajos aktos nodokļu administrēšanā, kā arī sniedz īsu skaidrojumu.

Normatīvā akta nosaukums

Komentārs/skaidrojums

Pieņemšanas datums

Spēkā stāšanās datums

Grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām”

Likums papildināts ar XV nodaļu “Strīdu izšķiršana, kas radušies ar citu Eiropas Savienības (ES) dalībvalstu kompetentajām iestādēm saistībā ar tādu starptautisko līgumu interpretāciju un piemērošanu, kuri paredz novērst nodokļu dubulto uzlikšanu ienākumam un kapitālam”. Noteiktais regulējums tiek piemērots, lai izšķirtu Latvijas Republikas un citas ES dalībvalsts kompetento iestāžu strīdu, kas rodas, interpretējot un piemērojot starptautiskos līgumus, kuri paredz novērst nodokļu dubulto uzlikšanu ienākumam un kapitālam. Šīs nodaļas izpratnē nodokļu dubultā uzlikšana ir nodokļu uzlikšana Latvijā un citā ES dalībvalstī par vienu un to pašu ar nodokli apliekamo ienākumu vai kapitālu, ja uz šiem nodokļiem attiecas starptautiskie līgumi, kuri paredz novērst nodokļu dubulto uzlikšanu ienākumam un kapitālam, un ja uzlikšana rada vismaz vienu no šādiem apstākļiem:

  • papildus maksājamo nodokli;
  • nodokļu saistību palielinājumu;
  • to zaudējumu neatzīšanu vai samazināšanu, kurus varētu izmantot, lai samazinātu ar nodokli apliekamo ienākumu.

17.10.2019.

23.10.2019.

Grozījumi Alkoholisko dzērienu aprites likumā

Likuma 1.pants papildināts ar 3.daļu, nosakot terminu – Nelikumīgs alkoholiskais dzēriens. Nelikumīgs alkoholiskais dzēriens ir alkoholiskais dzēriens, kas ir nelegāli izgatavots (ražots) vai viltots, kā arī spirtu saturošs šķidrums, kurš nav alkoholiskais dzēriens, bet kuru piedāvā kā alkoholisko dzērienu. Likums papildināts ar 9.1pantu, nosakot aizliegumu izgatavot (ražot), piedāvāt, iegādāties, glabāt, realizēt vai pārvietot nelikumīgus alkoholiskos dzērienus. Likums papildināts ar 14. un 15.pantu, nosakot administratīvo atbildību alkoholisko dzērienu aprites jomā un kompetenci administratīvo pārkāpumu procesā.

03.10.2019.

01.11.2019.

Ministru kabineta (MK) noteikumi Nr. 194 “Kārtība, kādā piemēro samazināto akcīzes nodokļa likmi iezīmētai (marķētai) dīzeļdegvielai (gāzeļļai), ko izmanto lauksaimniecības produkcijas ražošanai, lauksaimniecības zemes apstrādei un meža vai purva zemes apstrādei, kurā kultivē dzērvenes vai mellenes, kā arī zemes apstrādei zem zivju dīķiem”

Ar grozījumiem precizēts noteikumu 6.2.apakšpunkts, nosakot ka lauksaimniecības produkcijas ražotājam nav jāiesniedz Latvijas Augļkopju asociācijas izsniegta izziņa par meža vai purva zemes platības apstrādāšanu. Ar 2020./2021.saimniecisko gadu paaugstināti minimālo ieņēmumu kritēriji,  tradicionālajām saimniecībām tos nosakot 350 eiro/ha, bet bioloģiskajām saimniecībām – 210 eiro/ha. Precizēts noteikumu 1.pielikums atbilstoši MK noteikumiem Nr.126 “Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem”.

01.10.2019.

08.10.2019.

MK noteikumi Nr. 1354 “Kārtība, kādā veicama valstij piekritīgās mantas uzskaite, novērtēšana, realizācija, nodošana bez maksas, iznīcināšana un realizācijas ieņēmumu ieskaitīšana valsts budžetā”

Noteikumu 32.4. un 32.9.apakšpunktā vārdi “valsts akciju sabiedrība “Privatizācijas aģentūra”” aizstāti ar vārdiem “akciju sabiedrība “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor””. Noteikumi papildināti ar 32.2, 32.3, 32.4, 32.5, 32.6 un 32.7punktiem, nosakot termiņus kādos jāveic konkrētas procedūras nodod valstij piekritīgo mantu.

08.10.2019.

11.10.2019.