Valsts ieņēmumu dienests (VID) informē par 2020. gada aprīlī veiktajiem grozījumiem normatīvajos aktos nodokļu administrēšanā, kā arī sniedz īsu skaidrojumu.

Normatīvā akta nosaukums

Komentārs/skaidrojums

Pieņemšanas datums

Spēkā stāšanās datums

Likums “Par valsts institūciju darbību ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar Covid-19 izplatību”

Likuma mērķis ir sabiedrības drošības interesēs nodrošināt nepārtrauktu un efektīvu valsts institūciju darbību saistībā ar Covid-19 izplatību valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā. Likums nosaka valsts institūciju darbības pamatprincipus un atsevišķas valsts institūciju un privātpersonu tiesības un pienākumus ar Covid-19 izplatību saistītā valsts apdraudējuma un tā seku novēršanai un pārvarēšanai. Likuma 3. panta 5. daļā noteikts, ka VID var apturēt uzsāktos nodokļu un muitas kontroles pasākumus (arī tad, ja uzsāktais administratīvais process ir apstrīdēšanas stadijā) uz laiku, kamēr valsts teritorijā ir spēkā ārkārtējā situācija. Minētais laikposms netiek ieskaitīts nodokļu kontroles pasākumu veikšanai noteiktajos termiņos.

03.04.2020.

05.04.2020.

Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā

Kodekss papildināts ar 159.11 pantu par dīkstāves pabalsta saņemšanas prasību pārkāpšanu. Par nepatiesas informācijas sniegšanu VID dīkstāves pabalsta saņemšanai uzliek naudas sodu fiziskām personām vai valdes loceklim līdz 1500 eiro, atņemot valdes loceklim tiesības ieņemt noteiktus amatus komercsabiedrībās vai bez tā. Likumā veikti arī citi grozījumi.

03.04.2020.

05.04.2020.

Grozījumi likumā “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar
Covid-19 izplatību”

Ar grozījumiem likuma 3. panta 1. daļā vārdi “Krīzes skarto nozaru nodokļu maksātājiem” aizstāti ar vārdiem “Nodokļu maksātājam, kuru skārusi krīze saistībā ar Covid-19 izplatību”, nosakot, ka nodokļu maksātājam, kuru skārusi krīze saistībā ar Covid-19 izplatību, ir tiesības pieteikties nodokļu samaksas termiņa pagarinājumam, kā arī lūgt piešķirt nodokļu samaksas termiņa pagarinājumu tiem nokavētajiem nodokļu maksājumiem, kuru samaksas termiņš ir pagarināts saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 24. pantu, ja termiņa kavējums radies Covid-19 izplatības dēļ. Likumā veikti arī citi grozījumi.

03.04.2020.

05.04.2020.

Grozījumi likumā “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar
Covid-19 izplatību”

Noteikts jauns uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) režīms, veicot publiskas labdarības darbības, laikposmā no dienas, kad izsludināta ārkārtējās situācija saistībā ar Covid-19 izplatību līdz 2020. gada 31. decembrim. UIN bāzē neiekļauj izdevumus (preču un pakalpojumu dāvinājumus), ko veic uzņēmums, kas iesaistās sociālā atbalsta sniegšanā noteiktām ārkārtējās situācijas ietekmētajām grupām vai uzņēmumiem vai biedrībām, kas nodarbojas noteiktās jomās. Uzņēmums ievēro šādus nosacījumus:

  • atbalsta modelis ir publiski darīts zināms sabiedrībai (piemēram, informācija par dāvinājuma saņēmēju un atbalstu izskanējusi publiskās radio vai televīzijas pārraidēs, izvietota uzņēmuma interneta māja lapā);
  • dāvinājuma saņēmējs nav ar uzņēmumu saistīta persona;
  • uzņēmums sniedz informāciju par dāvinājuma saņēmēju un atbalsta summu VID vienlaikus ar pārskata gada pēdējā mēneša deklarāciju.

Ar ārkārtējās situācijas ietekmētajām grupām saprot noteiktas iedzīvotāju grupas, kuras nodokļu maksātājs ir nolēmis atbalstīt un kurām krīzes situācijā sniegtais atbalsts ir valstiski nozīmīgs, piemēram, atbalsts medicīnas darbiniekiem, skolēniem, pensionāriem u. c. Minēto normu piemērošana neattiecas uz tādiem atbalsta sniegšanas pasākumiem, kas ir vērsti uz paša nodokļu maksātāja darbiniekiem. Likums papildināts ar 7.1 pantu, nosakot, ka atļaujas, kas saņemtas spirta iegādei uz šā likuma 7. panta 1. punkta pamata, zaudē spēku nākamajā dienā pēc ārkārtējās situācijas beigām. Likumā veikti arī citi grozījumi.

23.04.2020.

25.04.2020.

Grozījumi Ministru kabineta (MK) noteikumos Nr. 1354 “Kārtība, kādā veicama valstij piekritīgās mantas uzskaite, novērtēšana, realizācija, nodošana bez maksas, iznīcināšana un realizācijas ieņēmumu ieskaitīšana valsts budžetā”

Ar grozījumiem jaunā redakcijā izteikta 32.4 apakšpunkta redakcija, nosakot, ka VID bez maksas nodod saskaņā ar likumu “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” vai Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu privatizācijai vai atsavināšanai nododamās valstij piekritīgās dzīvojamās mājas, valstij piederošās kopīpašuma daļas valsts un kādas citas personas kopīpašumā esošajās viendzīvokļa dzīvojamās mājās, dzīvokļu īpašumos un dzīvokļu īpašumus – attiecīgajai pašvaldībai īpašumā, pamatojoties uz MK rīkojumu, bet, ja mēneša laikā pēc VID informācijas saņemšanas attiecīgā pašvaldības dome nav pieņēmusi lēmumu vai atsakās pārņemt, – akciju sabiedrībai “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” valdījumā.

31.03.2020.

03.04.2020.

MK noteikumi
Nr. 179
 “Noteikumi par dīkstāves pabalstu pašnodarbinātām personām, kuras skārusi Covid-19 izplatība”

Noteikumi nosaka kārtību, kādā pašnodarbinātā persona, kuru skārusi Covid-19 izraisītā krīze, piesakās dīkstāves pabalstam un kārtību, kādā aprēķina un saņem dīkstāves pabalstu. Par dīkstāves pabalstu šo noteikumu izpratnē ir uzskatāms pabalsts likuma “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” 14. panta 1. daļas izpratnē, un to neapliek ar iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN) un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām (VSAOI).

31.03.2020.

03.04.2020.

Grozījumi MK noteikumos
Nr. 908 “Kārtība, kādā piemēro pievienotās vērtības nodokļa 0 procentu likmi preču piegādēm un pakalpojumiem, kas sniegti diplomātiskajām un konsulārajām pārstāvniecībām, starptautiskajām organizācijām, Eiropas Savienības institūcijām un Ziemeļatlantijas līguma organizācijai (NATO), un kārtība, kādā atmaksā akcīzes nodokli par Latvijas Republikā iegādātajām akcīzes precēm un piemēro akcīzes nodokļa atbrīvojumu’’

Noteikumi papildināti ar 87.2 punktu, nosakot, ja šajos noteikumos norādītais iesniegumu iesniegšanas termiņš pilnīgi vai daļēji sakrīt ar laikposmu, uz kādu izsludināta ārkārtējā situācija, lai ierobežotu Covid-19 izplatību, vai attiecīgais termiņš iestājas 30 dienu laikā pēc ārkārtējās situācijas beigām, tad šajos noteikumos norādīto iesniegumu iesniegšanas termiņu sāk skaitīt ar trīsdesmito dienu pēc ārkārtējās situācijas beigām. Ārlietu ministrijas Valsts protokolam, Aizsardzības ministrijai un VID ir tiesības šajos noteikumos noteiktos pienākumus veikt 60 dienu laikā pēc minēto iesniegumu saņemšanas.

07.04.2020.

08.04.2020.

Grozījumi MK noteikumos
Nr. 332 “Noteikumi par benzīna un dīzeļdegvielas atbilstības novērtēšanu”

Noteikumi papildināti ar 35. un
36. punktu, nosakot, ka degvielas mazumtirgotājs šo noteikumu
9.2 3.2. apakšpunktā un 13.1 punktā minētos nosacījumus, bet komersants šo noteikumu 9.2 3.3. apakšpunktā un 13.1 punktā minētos nosacījumus 2020. gadā var piemērot no 7. līdz
17. aprīlim. Šādā gadījumā degvielas mazumtirgotājs un komersants minētos nosacījumus 2020. gadā atkal uzsāk piemērot ne agrāk kā no
17. novembra. Degvielas mazumtirgotājs un komersants līdz 2020. gada 10. aprīlim paziņo Būvniecības valsts kontroles birojam termiņu, no kura šo noteikumu 
35. punktā minētie nosacījumi tiks piemēroti 2020. gadā, ievērojot, ka šo noteikumu 9.2 3. apakšpunktā minētās degvielas realizācijas pārtraukumam Latvijā jābūt vismaz septiņi mēneši.

07.04.2020.

08.04.2020.

Grozījumi MK noteikumos
Nr. 179 “Noteikumi par dīkstāves pabalstu pašnodarbinātām personām, kuras skārusi Covid-19 izplatība”

Ar grozījumiem precizēti kritēriji attiecībā uz dīkstāves pabalsta piešķiršanu krīzes skartajām pašnodarbinātajām personām. 
6.4. punktā noteikts, ka pašnodarbinātā persona iesniedz apliecinājumu, ka attiecīgajā periodā nav guvusi ienākumus no saimnieciskās darbības, izņemot ienākumus, kas saņemti no autortiesību un blakustiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijām, un autoru un izpildītāju saņemto autoratlīdzību. Apliecinājumā norāda saņemto autortiesību atlīdzības apmēru. Noteikumu 7.2. apakšpunktā noteikts, ka pašnodarbinātai personai vispārējā nodokļu režīmā dīkstāves pabalstu nosaka 75% apmērā no attiecīgās personas vidējā VSAOI objekta apmēra pēdējos divos noslēgtajos ceturkšņos, bet ne vairāk kā 700 eiro mēnesī. Noteikumu 7.3. apakšpunktā noteikts, ka šo noteikumu 7.1. un 
7.2. apakšpunktā minētajai personai, kura dīkstāves laikā atgriežas darbā pēc bērna kopšanas atvaļinājuma, dīkstāves pabalstu nosaka 100% apmērā no piešķirtā vecāku pabalsta par sešu mēnešu periodu pirms ārkārtējās situācijas izsludināšanas, bet ne vairāk kā 700 eiro apmērā par kalendāra mēnesi.

07.04.2020.

08.04.2020.

MK noteikumi Nr. 191 “Ieroču un munīcijas aprites kvalifikācijas pārbaudījuma saturs un norises kārtība un valsts nodevas apmērs un maksāšanas kārtība”

Noteikumi nosaka ieroču un munīcijas aprites kvalifikācijas pārbaudījuma saturu un norises kārtību, kārtību un apmēru, kādā maksājama valsts nodeva par pārbaudījuma kārtošanu un pārbaudījuma apliecības dublikāta izsniegšanu. Par pārbaudījuma kārtošanu maksājama valsts nodeva
65 eiro apmērā, par pārbaudījuma apliecības dublikāta izsniegšanu – 15 eiro.

07.04.2020.

10.04.2020.

Grozījumi MK noteikumos
Nr. 165 “Noteikumi par
Covid-19 izraisītās krīzes skartiem darba devējiem, kuri kvalificējas dīkstāves pabalstam un nokavēto nodokļu maksājumu samaksas sadalei termiņos vai atlikšanai uz laiku līdz trim gadiem”

Ar grozījumiem precizēta kārtība, kādā tiek aprēķināts dīkstāves pabalsts krīzes skartajiem mikrouzņēmumu nodokļu maksātājiem. Precizētas normas attiecībā uz tām personām, kuras nevar saņemt dīkstāves pabalstu. Noteikumi papildināti ar 17.1 punktu, nosakot, ka darbiniekam, kurš saņem dīkstāves pabalstu, piešķir piemaksu
50 eiro apmērā par katru apgādībā esošu bērnu vecumā līdz 24 gadiem, par kuru darbiniekam uz dīkstāves pabalsta piešķiršanas dienu tiek piemērots IIN atvieglojums. Piemaksu piešķir un izmaksā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) par laikposmu, par kuru piešķirts dīkstāves pabalsts. Spēku zaudē MK noteikumi Nr. 152 “Noteikumi par dīkstāves pabalstu darbiniekiem, kurus skar Covid-19 izplatība”.

09.04.2020.

10.04.2020.

MK noteikumi Nr. 218 “Kārtība, kādā kompensē pievienotās vērtības nodokļa summas Igaunijai un Lietuvai par akciju sabiedrības “RB Rail” veiktajām aktivitātēm”

Noteikumi nosaka kārtību, kādā aprēķina un piešķir nepieciešamo finansējumu, lai Igaunijai un Lietuvai kompensētu pievienotās vērtības nodokļa summu, kas nav atgūstama kā priekšnodoklis, par akciju sabiedrības “RB Rail” veiktajām aktivitātēm.

14.04.2020.

18.04.2020.

Grozījumi MK noteikumos
Nr. 179 “Noteikumi par dīkstāves pabalstu pašnodarbinātām personām, kuras skārusi Covid-19 izplatība”

Ar grozījumiem precizēti kritēriji un prasības, atbilstoši kurām krīzes skartās pašnodarbinātās personas var pieteikties dīkstāves pabalstam. Precizēta 4. punkta redakcija, nosakot, ka par krīzes skartām pašnodarbinātām personām ir uzskatāmas arī tādas fiziskas personas, kas saņem ienākumus no nepilna darba laika nodarbinātības, ja tie nepārsniedz
2020. gadā valstī noteikto minimālo mēneša darba algu. Precizēts
6.4. apakšpunkts, nosakot, ka pašnodarbinātās personas iesniegtajā apliecinājumā jānorāda atlīdzības apmērs no nepilna darba laika nodarbinātības. Precizējumi veikti noteikumu 7.1. un 7.2. apakšpunktā noteiktajiem kritērijiem dīkstāves pabalsta saņemšanai. Precizēti noteikumu 10.5.10.9. un
10.10. apakšpunkti, nosakot gadījumus, kad VID dīkstāves pabalstu nepiešķir. Noteikumi papildināti ar 141. punktu, nosakot ka pašnodarbinātajai personai, kura saņem dīkstāves pabalstu, piešķir piemaksu 50 eiro apmērā par katru apgādībā esošu bērnu vecumā līdz 24 gadiem, par kuru pašnodarbinātajai personai uz dīkstāves pabalsta piešķiršanas dienu tiek piemērots IIN atvieglojums. Piemaksu piešķir un izmaksā VSAA par periodu, par kuru piešķirts dīkstāves pabalsts un tiek piemērots IIN atvieglojums. Piemaksu pārskaita uz pašnodarbinātās personas kontu, kurā tiek pārskaitīts dīkstāves pabalsts. Noteikumos veikti arī citi grozījumi.

23.04.2020.

24.04.2020.

Grozījumi MK noteikumos
Nr. 165 “Noteikumi par
Covid-19 izraisītās krīzes skartiem darba devējiem, kuri kvalificējas dīkstāves pabalstam un nokavēto nodokļu maksājumu samaksas sadalei termiņos vai atlikšanai uz laiku līdz trim gadiem”

Precizēts noteikumu 3.1. un 
3.2 apakšpunktā noteiktais apgrozījuma krituma piemērošanas kritērijs, nosakot, ka krīzes skarto darba devēju un krīzes skarto nodokļu maksātāju ieņēmumu no saimnieciskās darbības samazinājums 2020. gada martā vai aprīlī tiek salīdzināts ar 2019. gada divpadsmit mēnešu vidējiem ieņēmumiem vai to mēnešu vidējiem ieņēmumiem, kuros uzņēmums faktiski darbojies laika posmā no 2019. gada
1. janvāra līdz 2020. gada 1. martam. Precizēts noteikumu
12.14 apakšpunkts, nosakot, kādos gadījumos dīkstāves pabalstu nepiešķir valdes loceklim. Grozījumi veikti noteikumu 6. punktā, nosakot, ka krīzes skartais darba devējs iesniedz iesniegumu VID līdz nākamā mēneša 30. datumam.

23.04.2020.

30.04.2020.

MK noteikumi Nr. 236 “Noteikumi par dīkstāves palīdzības pabalstu darba ņēmējiem un pašnodarbinātajām personām, kuras skārusi Covid-19 izplatība” 

Noteikumi nosaka kārtību, kādā darba ņēmējs vai pašnodarbinātā persona, kuru skārusi Covid-19 izraisītā krīze, saņem dīkstāves palīdzības pabalstu, un kārtību, kādā aprēķina un izmaksā dīkstāves palīdzības pabalstu. Par dīkstāves palīdzības pabalstu šo noteikumu izpratnē ir uzskatāms pabalsts likuma “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” 14. panta 1. daļas izpratnē, un tā maksimālais apmērs ir 180 eiro mēnesī, no kura atskaita personai piešķirto dīkstāves pabalstu. Dīkstāves palīdzības pabalstu neapliek ar IIN un VSAOI.

23.04.2020.

30.04.2020.

Grozījumi MK noteikumos
Nr. 179 “Noteikumi par dīkstāves pabalstu pašnodarbinātām personām, kuras skārusi Covid-19 izplatība”

Noteikumos precizēts 10.16.apakšpunkts, nosakot, ka dīkstāves pabalsts netiek piešķirts tām pašnodarbinātajām personām, kurām pēdējā gada laikā nodokļu revīzijas (audita) un datu atbilstības laikā papildus noteiktie maksājumi pārsniedz 1500 eiro, kā arī noteikumi papildināti ar
10.161 apakšpunktu, nosakot, ka dīkstāves pabalsts netiek piešķirts tām pašnodarbinātajām personām, kurām pēdējā gada laikā nodokļu revīzijas (audita) un datu atbilstības laikā papildus noteiktie maksājumi nepārsniedz 1500 eiro un iesnieguma izvērtēšanas brīdī par pārkāpumiem aprēķinātā summa nav iemaksāta valsts budžetā vai par tās iemaksas grafiku nav panākta vienošanās ar VID.

28.04.2020.

30.04.2020.