Valsts ieņēmumu dienests informē par 2020. gada jūnijā veiktajiem grozījumiem normatīvajos aktos nodokļu administrēšanā, kā arī sniedz īsu skaidrojumu.

Normatīvā akta nosaukums

Komentārs/skaidrojums

Pieņemšanas datums

Spēkā stāšanās datums

Grozījumi Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likumā

Grozījumi likumā veikti, lai nodrošinātu Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā noteikto sodu par tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu iekļaušanu Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likumā. Tādejādi likums papildināts ar 14. un 15. pantu, kura normas stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības likumu. Šī likuma 14. panta 3. daļa attiecībā uz pārējiem tabakas izstrādājumiem (izņemot cigaretes un tinamo tabaku) piemērojama no 2024. gada 20. maija.

21.05.2020.

17.06.2020.

Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likums

Likuma mērķis ir atjaunot vispārējo tiesisko kārtību pēc noteiktā ārkārtējās situācijas termiņa beigām, paredzot atbilstošu pasākumu kopumu Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanai un īpašos atbalsta mehānismus un izdevumus, kas tieši saistīti ar Covid-19 izplatības ierobežošanu, lai nodrošinātu sabiedrības ekonomiskās situācijas uzlabošanos un veicinātu valsts tautsaimniecības stabilitāti.

05.06.2020.

10.06.2020.

Grozījumi Kontu reģistra likumā

Grozījumi likumā nosaka, ka sākot ar
2020. gada 1. septembri, kredītiestāde, krājaizdevu sabiedrība un maksājumu pakalpojumu sniedzējs šā likuma 
5. panta 2. daļā noteiktās ziņas par individuālā seifa pakalpojuma saņēmējiem Valsts ieņēmumu dienestam sniedz, ievērojot šā likuma 
5. panta 4. daļā noteikto termiņu.

17.06.2020.

01.07.2020.

Grozījumi Kredītiestāžu likumā

Veikti redakcionāli grozījumi:
63. panta 1.  daļas 15. punkts: "Valsts ieņēmumu dienestam – ziņas par personas ienākumu no noguldījumiem un dividendēm saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli", kā arī ziņas, kuras kredītiestāde kā konta turētājs sniedz Valsts ieņēmumu dienestam saskaņā ar Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumu”; 63.2 panta ievaddaļa izteikta šādā redakcijā: "Papildus šā likuma 63. panta pirmajā daļā noteiktajam ziņas par klientu, tā kontu un lietošanā esošiem individuālajiem seifiem Valsts ieņēmumu dienestam kā kontu reģistra pārzinim sniedzamas atbilstoši Kontu reģistra likumā noteiktajam apjomam un kārtībai. Kredītiestādei ir pienākums sniegt šīs ziņas par šādām personām, to pieprasījuma noguldījumu, maksājumu kontiem un lietošanā esošiem individuālajiem seifiem".

17.06.2020.

01.07.2020.

Grozījumi Muitas likumā

Ar grozījumiem noteikts papildināt: likuma 3. pantu ar 8. daļu: Padomes 2009. gada 16. novembra regulas (EK) Nr. 1186/2009, ar kuru izveido Kopienas sistēmu atbrīvojumiem no muitas nodokļiem izpratnē kompetentā iestāde Latvijas Republikā ir Valsts ieņēmumu dienests"; 5. pantu ar 3. daļu: "Valsts ieņēmumu dienests uztur Eiropas Savienības kopējā muitas tarifa (TARIC) nacionālos papildkodus Integrētā tarifa vadības sistēmā un publicē tos Valsts ieņēmumu dienesta tīmekļa vietnē"; 
8. pantā aizstāt vārdus un skaitli "mazāka par 10 euro" ar vārdiem un skaitli "mazāka par 50 euro".

Papildināt likumu ar 19.pantu: "Valsts ieņēmumu dienests visā Latvijas Republikas muitas teritorijā Latvijas Republikas valsts robežas likuma 
10. panta desmitās daļas 6. punktā minētajām precēm muitošanu veic ārpus kārtas." Papildināt likuma 
20. pantu ar 5. daļu šādā redakcijā: "Ja attiecībā uz precēm pēc atļaujas muitas noliktavas darbībai vai atļaujas pagaidu uzglabāšanas vietas darbībai atcelšanas vai anulēšanas nav izpildīti normatīvajos aktos muitas jomā noteiktie pienākumi — 90 dienu laikā pēc attiecīgās atļaujas anulēšanas vai atcelšanas precēm nav piemērota muitas procedūra vai tās nav izvestas atpakaļ, Valsts ieņēmumu dienests saskaņā ar regulas
Nr. 952/2013
198. panta 1. punkta
a) apakšpunktu pieņem lēmumu par minēto preču konfiskāciju."

Šā likuma 23.1, 23.2 un 23.pants stājas spēkā 2020. gada 1. septembrī.

17.06.2020.

01.07.2020.

Grozījumi Narkotisko un psihotropo vielu un zāļu, kā arī prekursoru likumīgās aprites likumā

Ar grozījumiem papildināts 53. pants ar 4. un 5. daļu šādā redakcijā: "(4) Administratīvā pārkāpuma procesu par šā likuma 46. pantā minēto prekursoru neatļautu pārvadāšanu vai pārsūtīšanu vai 49. panta pirmajā daļā minēto jaunu psihoaktīvu vielu vai tās saturošu izstrādājumu neatļautu pārvadāšanu vai pārsūtīšanu līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Valsts ieņēmumu dienests, bet administratīvā pārkāpuma lietu izskata Valsts policija. (5) Administratīvā pārkāpuma procesu par šā likuma 
50. pantā minēto pārkāpumu narkotisko vai psihotropo vielu vai zāļu pārvadāšanā vai pārsūtīšanā līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Valsts ieņēmumu dienests, bet administratīvā pārkāpuma lietu izskata Veselības inspekcija."

17.06.2020.

01.07.2020.

Grozījums likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”

Grozījumi nosaka papildināt likuma IV nodaļu šādā redakcijā: "32. pants. Valsts amatpersonu administratīvā atbildība (1) Par valsts amatpersonas deklarācijas neiesniegšanu noteiktajā termiņā, deklarācijas aizpildīšanas un iesniegšanas kārtības neievērošanu vai par nepatiesu ziņu norādīšanu deklarācijā piemēro naudas sodu līdz trīsdesmit naudas soda vienībām. (2) Par nepatiesu ziņu norādīšanu valsts amatpersonas deklarācijā attiecībā uz valsts amatpersonas mantu, darījumiem, finanšu instrumentiem, parādsaistībām, aizdevumiem, skaidrās un bezskaidrās naudas uzkrājumiem vai citiem ienākumiem, kas pārsniedz 20 minimālās mēnešalgas, vai par valsts amatpersonas deklarācijas neiesniegšanu pēc tās valsts institūcijas brīdinājuma, kura ir tiesīga pieprasīt šādas deklarācijas iesniegšanu, piemēro naudas sodu līdz septiņdesmit naudas soda vienībām, nosakot valsts amatpersonas tiesību izmantošanas aizliegumu līdz diviem gadiem vai bez tā. (3) Par šajā likumā noteikto valsts amatpersonu sarakstu un to grozījumu neiesniegšanu noteiktajā kārtībā, kā arī par nepilnīgu šādu sarakstu iesniegšanu piemēro naudas sodu publiskas personas institūcijas vadītājam no četrpadsmit līdz četrdesmit divām naudas soda vienībām. (4) Par šajā likumā valsts amatpersonām noteikto ierobežojumu un aizliegumu pārkāpšanu, kā arī par valsts amatpersonas funkciju veikšanu interešu konflikta situācijā piemēro naudas sodu no četrpadsmit līdz simt četrdesmit naudas soda vienībām, nosakot valsts amatpersonas tiesību izmantošanas aizliegumu līdz diviem gadiem vai bez tā. (5) Par šajā likumā noteikto pienākumu nepildīšanu attiecībā uz interešu konflikta novēršanu piemēro naudas sodu līdz septiņdesmit naudas soda vienībām, nosakot valsts amatpersonas tiesību izmantošanas aizliegumu līdz diviem gadiem vai bez tā."

17.06.2020.

01.07.2020.

Grozījumi Ministru kabineta (MK) noteikumos Nr. 236 “Noteikumi par dīkstāves palīdzības pabalstu darba ņēmējiem un pašnodarbinātajām personām, kuras skārusi Covid-19 izplatība”

Noteikumi papildināti ar
3.4. apakšpunktu, nosakot, ka dīkstāves palīdzības pabalstu piešķir pašnodarbinātajai personai, kurai Valsts ieņēmumu dienests ir atteicis piešķirt dīkstāves pabalstu, ja tiek izpildīti kritēriji, kas noteikti Noteikumu Nr. 179 10.16., 10.16.¹ un 10.17. apakšpunktā. Šo Noteikumu 3.1. un 3.4. apakšpunktā minētajām personām, kuras saņem dīkstāves palīdzības pabalstu, piešķir piemaksu 50 eiro apmērā mēnesī par katru apgādībā esošu bērnu vecumā līdz 24 gadiem, par kuru personai tiek piemērots iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojums. Piemaksu piešķir un izmaksā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra par laikposmu, par kuru piešķirts dīkstāves palīdzības pabalsts un tiek piemērots iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojums.

02.06.2020.

04.06.2020.

Grozījumi MK noteikumos
Nr. 662
“Akcīzes preču aprites kārtība”

Ar grozījumiem noteikts, ka informāciju par licences darbības apturēšanu vai licencē norādītās darbības vietas darbības apturēšanu, preču veida darbības apturēšanu un vai attiecīgās darbības ar preču veidu apturēšanu publicē VID publiskojamo datu bāzē. Noteikumu pielikumos, kas nosaka licenču veidlapās norādāmo informāciju, noteikts norādīt informāciju par licences darbības atjaunošanu un veikti redakcionāli precizējumi noteikumu pielikumos, kas nosaka licenču saņemšanas iesniegumos norādāmo informāciju. Veikti precizējumi, lai turpmāk iesniegumi būtu pieejami elektroniskās deklarēšanas sistēmā kā strukturēti dokumenti. Noteikts, ka VID publiskojamo datu bāzē publicē informāciju ne tikai par licences izsniegšanu, bet arī informāciju par licences pārreģistrāciju.

09.06.2020.

01.07.2020.

Grozījumi MK noteikumos
Nr. 827
“Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli”

Grozījumi veikti, lai saistībā ar vienotā nodokļu konta izveidošanu, nodrošinātu “Ziņojuma par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no darba ņēmēju darba ienākumiem, iedzīvotāju ienākuma nodokli un uzņēmējdarbības riska valsts nodevu pārskata mēnesī”, “Ziņojuma par pašnodarbinātā vai iekšzemes darba ņēmēja pie darba devēja – ārvalstnieka, vai ārvalstu darba ņēmēja pie darba devēja – ārvalstnieka VSAOI” un “Ziņojuma par sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa maksātāju darba ienākumiem, iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām” iesniegšanu un VSAOI veikšanu. Grozījumi, kas saistīti ar vienoto nodokļu kontu, stāsies spēkā 2021. gada
1. janvārī. Noteikumos veikti arī citi tehniski un redakcionāli precizējumi. Jaunā redakcijā izteikts noteikumu
30.5. apakšpunkts, nosakot, ka darba ņēmēja darba ienākumus un obligātās iemaksas par iepriekšējiem pārskata mēnešiem precizē saskaņā ar likuma “Par valsts sociālo apdrošināšanu”
20.1 panta 3. daļu, ja lēmējiestāde vai izpildiestāde (darba devējs) – par personu, kurai saskaņā ar Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likumu vai Kriminālprocesā un administratīvo pārkāpumu lietvedībā nodarītā kaitējuma atlīdzināšanas likumu atlīdzina obligātās iemaksas no nesaņemtajiem darba ienākumiem vai zaudējumu atlīdzības. Noteikumi papildināti ar 31.2 punktu, nosakot, ka obligātās iemaksas un darba ienākumus par personu, par kuru veic obligātās iemaksas saskaņā ar Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likumu vai Kriminālprocesā un administratīvo pārkāpumu lietvedībā nodarītā kaitējuma atlīdzināšanas likumu, reģistrē par to mēnesi, par kuru iesniegts darba devēja ziņojums. Noteikumos svītrota IV1 nodaļa “Obligāto iemaksu veikšanas un ziņojuma iesniegšanas kārtība, ja obligātās iemaksas izmaksā Finanšu ministrija saskaņā ar Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likumu”.

16.06.2020.

20.06.2020.