Valsts ieņēmumu dienests (VID) informē par 2021. gada aprīlī veiktajiem grozījumiem normatīvajos aktos nodokļu administrēšanā, kā arī sniedz īsu skaidrojumu.

Normatīvā akta nosaukums

Komentārs/skaidrojums

Pieņemšanas datums

Spēkā stāšanās datums

Grozījumi Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumā

 

Ar grozījumiem papildināts likuma 12. pants attiecībā uz atvieglojuma piemērošanu ziedotājiem, ja tie ziedo valsts muzejiem – atvasinātām publiskām personām. Likuma 13. pants papildināts attiecībā uz nodokļa atvieglojuma piemērošanu ienākumam, ko no slēgtā alternatīvo ieguldījumu fonda guvis tā ieguldītājs. Nodokļu maksātājam ir tiesības samazināt nodokļa bāzē iekļautās dividendes par ienākumu, kas gūts no slēgtā alternatīvo ieguldījumu fonda, fondam atsavinot tam piederošās tiešās līdzdalības akcijas, kuru turēšanas periods atsavināšanas brīdī ir vismaz 36 mēneši, ar nosacījumu, ka nodokļu maksātājs ir slēgtā alternatīvo ieguldījumu fonda ieguldītājs vismaz 36 mēnešus minēto akciju turēšanas periodā. Minētā kārtība ir attiecināma uz ienākumu, kas no to tiešās līdzdalības akciju atsavināšanas, kuru turēšanas periods atsavināšanas brīdī ir vismaz 36 mēneši, gūts, sākot ar 2022. gada 1. janvāri.

25.03.2021.

20.04.2021.

Grozījumi Azartspēļu un izložu likumā

Grozījumi veikti, lai  noteiktu administratīvo atbildību azartspēļu un izložu organizēšanas un azartspēļu pakalpojumu sniegšanas jomā, tai skaitā noteikt administratīvo atbildību par azartspēļu vai izložu organizēšanu bez attiecīgās licences azartspēļu vai izložu organizēšanai un par azartspēļu pakalpojumu sniegšanu bez azartspēļu pakalpojumu sniegšanas licences. Lai nebūtu iespējama pārklāšanās, likumā pārkāpumi tiek grupēti: par kuriem paredzēta licences darbības apturēšana, par kuriem paredzēta licences anulēšana un par kuriem paredzēts piemērot administratīvo atbildību.

15.04.2021.

17.04.2021.

Grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā

Noteikts, ka par 2021. taksācijas gadam aprēķināto nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma kavējumu likuma “Par nodokļiem un nodevām” 29. panta 2. daļā noteiktā nokavējuma nauda netiek aprēķināta, ja maksājums ir veikts līdz 2021. gada 31. decembrim. Ja 2021. taksācijas gadam aprēķinātais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums līdz 2021. gada 31. decembrim nav veikts, nodokļa maksājumam, sākot ar 2022. gada 1. janvāri, tiek aprēķināta nokavējuma nauda likumā noteiktajā apmērā.

15.04.2021.

17.04.2021.

Ministru kabineta (MK) noteikumi Nr. 675 “Noteikumi par atbalsta sniegšanu nodokļu maksātājiem to darbības turpināšanai Covid-19 krīzes apstākļos”

Ar grozījumiem noteikti papildus jauni atbalsta kvalificēšanās kritēriji noteikumu 3. punktā,  tādejādi atbalsta saņēmēji var izvēlēties vienu no diviem kvalificēšanās kritērijiem, lai pretendētu uz algu subsīdijas atbalstu. Uz atbalsta ir tiesīgi pieteikties darba devēji, atbilstoši šobrīd spēkā esošajam kritērijam, kas paredz ne mazāk kā 20% ieņēmumu samazinājumu par konkrēto atbalsta mēnesi salīdzināt ar mēneša vidējiem ieņēmumiem 2020. gada augustā, septembrī un oktobrī, kuros uzņēmums faktiski darbojies. Vai arī kvalificēties pēc jaunā kritērija, kas paredz ne mazāk kā 30% ieņēmumu kritumu vērtēt, salīdzot ieņēmuma samazinājumu konkrētajā atbalsta mēnesī ar attiecīgā 2019. gada mēneša ieņēmumiem. Šo noteikumu 3. punktā minēto prasību attiecībā uz ieņēmumu samazinājumu ne mazāk kā par 30% nepiemēro iesniegumiem, kas iesniegti Valsts ieņēmumu dienestā līdz 2021. gada 15. martam. Noteikumi papildināti ar jaunu punktu, kas paskaidro, ka iesniedzot iesniegumu atbalstam par algu subsīdiju, apgrozījuma krituma aprēķinā neņem vērā saņemto atbalstu Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai (grantu).

01.04.2021.

08.04.2021.

MK noteikumi Nr. 227 “Kārtība, kādā no akcīzes nodokļa atbrīvo akcīzes preces, kuras fiziskā persona ieved savam patēriņam Latvijas Republikā no citām Eiropas Savienības dalībvalstīm”

Ar grozījumiem noteikts, ka  fiziskās personas savam patēriņam no dalībvalstīm vienā reizē var ievest 300 mililitrus e-šķidruma vai 300 mililitrus e-šķidruma sagatavošanas sastāvdaļas un 300 gramus tabakas aizstājējproduktu nemaksājot par tiem akcīzes nodokli.

13.04.2021.

16.04.2021.

MK noteikumi Nr. 661 “Kārtība, kādā maksā nodokļus, nodevas, citus valsts noteiktos maksājumus un ar tiem saistītos maksājumus un novirza tos saistību segšanai”

Ar grozījumiem noteikts, ka persona, norādot maksājuma identifikatoru, iemaksā kontā maksājumu, par pievienotās vērtības nodokli (PVN), kuru iemaksā persona, kas atbilstoši normatīvajiem aktiem PVN jomā ir reģistrēta Latvijā (kā identifikācijas valstī) īpašo PVN režīmu (ārpussavienības režīma, savienības režīma vai importa režīma) izmantošanai. Noteikumi papildināti ar 5.1 punktu, nosakot, ka norādot maksājuma identifikatoru, iemaksā kontā maksājumu, kas veikts:

  • par dabas resursu nodokli par Latvijā pastāvīgi pirmo reizi reģistrētiem transportlīdzekļiem, kuru persona iemaksā kontā ar valsts akciju sabiedrības “Ceļu satiksmes drošības direkcija” starpniecību, izmantojot tās sniegto maksājumu pakalpojumu;
  • par PVN, kuru persona iemaksā kontā par darījumiem, kas veikti īpašo PVN režīmu (ārpussavienības režīma, savienības režīma vai importa režīma) ietvaros, ar Eiropas Savienības dalībvalsts starpniecību saskaņā ar normatīvajiem aktiem PVN jomā. No Maksājumu saistību prioritāšu saraksta svītrota 37. un 38. prioritāte, jo maksājumam ir paredzēta iemaksa ar maksājuma identifikatoru.

27.04.2021.

 

01.05.2021.