Ir pieņemti grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr. 677 “Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa paziņojumiem”, kas 2021. gada 17. jūnijā publicēti oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” Nr. 116 un stājas spēkā 2021. gada 1. jūlijā.

Informācija par autoratlīdzību izmaksu autoram, kurš nav reģistrējis saimniecisko darbību, laika periodā no 2021. gada 1. jūlija līdz 2021. gada 31. decembrim jāpaziņo ar tam speciāli piešķirtu jaunu kodu – 1061.

No 2021. gada 1. jūlija līdz 2021. gada 31. decembrim samaksas par intelektuālo īpašumu vai no literatūras, zinātnes vai mākslas darbu, atklājumu, izgudrojumu un rūpniecisko paraugu autoru un izpildītāju darbu radīšanas, izdošanas, izpildīšanas vai citādas izmantošanas izmaksātājam ir pienākums nosūtīt paziņojumu par fiziskajai personai izmaksātajām summām Valsts ieņēmumu dienestam ne vēlāk kā līdz ienākuma izmaksas mēnesim sekojošā mēneša 15. datumam, norādot jaunu ienākuma veida kodu 1061.

Autoratlīdzības deklarēšana paziņojumā laika periodā no 2021. gada 1. jūlija līdz 2021. gada 31. decembrim

Ienākuma veida nosaukums

Ienākuma veida kods

Paskaidrojums par ienākuma koda izmantošanu

Ienākums no samaksas par intelektuālo īpašumu vai no literatūras, zinātnes vai mākslas darbu, atklājumu, izgudrojumu un rūpniecisko paraugu autoru un izpildītāju darbu radīšanas, izdošanas, izpildīšanas vai citādas izmantošanas*

1061

Izmanto, izmaksājot laika periodā no 2021. gada 1. jūlija līdz 2021. gada 31. decembrim, ja ienākuma saņēmējs nav reģistrējis saimniecisko darbību

Ienākumi no citas saimnieciskās darbības

2007

Izmanto, izmaksājot ienākumu no samaksas par intelektuālo īpašumu, ja ienākuma saņēmējs ir reģistrējis saimniecisko darbību

Ienākumi no intelektuālā īpašuma (izņemot autortiesību mantinieku ienākumus)

1003

Izmanto, izmaksājot autoratlīdzību (honorāru), ja līgums ir noslēgts līdz 2020. gada 31. decembrim vai arī ja ienākumu izmaksā kolektīvā pārvaldījuma organizācija

Autoratlīdzība (honorārs), kuru izmaksā autortiesību mantiniekiem

1012

Izmanto, izmaksājot autoratlīdzību autora mantiniekam

*Likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" pārejas noteikumu 163. punkts.