28.07.2017. Saeima pieņēma grozījumus likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” (likums), kas 08.08.2017. publicēts oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” Nr.156 (5983) un stājas spēkā 01.01.2018., informē Valsts ieņēmumu dienests (VID).

Progresīvā IIN likme

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) likme, kas jāmaksā no gada apliekamā ienākuma, ir:

 • 20 % – gada ienākumam līdz 20 000 EUR;
 • 23 % – gada ienākuma daļai, kas pārsniedz 20 000 EUR, bet nepārsniedz 55 000 EUR;
 • 31,4 % – gada ienākuma daļai, kas pārsniedz 55 000 EUR.

Algas nodokļa likme, kas jāmaksā no mēneša apliekamā ienākuma, ir:

 • 20 % – mēneša ienākumam līdz 1667 EUR;
 • 23 % – mēneša ienākuma daļai, kas pārsniedz 1667 EUR.

Ja nodokļa maksātājs darba devējam nav iesniedzis algas nodokļa grāmatiņu, algota darba ienākumam piemēro IIN likmi 23 % apmērā.

Ienākumiem no autoratlīdzības par literārajiem darbiem, tai skaitā darbiem, kas radīti, izdoti, izpildīti vai citādi izmantoti presē un citos masu informācijas līdzekļos, taksācijas gada laikā piemēro 20 % IIN likmi.

Ja nodokļa maksātāja taksācijas gada ienākums nepārsniedz 20 000 EUR, IIN aprēķinā apliekamo ienākumu samazina par attaisnotajiem izdevumiem, diferencēto neapliekamo minimumu un likumā noteiktajiem atvieglojumiem.

Ja nodokļa maksātāja taksācijas gada ienākums pārsniedz 20 000 EUR (mēneša ienākums – 1667 EUR), ienākuma daļu, kas pārsniedz 20 000 EUR (1667 EUR), var samazināt par attaisnotajiem izdevumiem un likumā noteiktajiem atvieglojumiem tikai tad, ja ar nodokļa maksātāja gada ienākumiem līdz 20 000 EUR (1667 EUR) nepietiek, lai segtu minētos atskaitījumus.

Iesniedzot gada ienākumu deklarāciju, IIN atmaksu likumā noteiktajos gadījumos un apmērā veic, piemērojot likmi 20 % apmērā.

Ja nodokļa maksātājs ir persona, uz kuru attiecas citas valsts sociālās apdrošināšanas sistēma, un tā gūtais algota darba ienākums mēnesī pārsniedz 4583 EUR mēnesī, ienākuma izmaksātājs pārsniegumam piemēro IIN likmi 31,4 % apmērā.

IIN likmi 31,4 % apmērā piemēro, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju, un samaksātajā nodoklī iekļauj solidaritātes nodokļa daļu, kuru nosaka saskaņā ar Solidaritātes nodokļa likumu.

Neapliekamais minimums un atvieglojumi

Taksācijas gada laikā ienākuma gūšanas vietā, kur iesniegta algas nodokļa grāmatiņa, piemēro VID prognozēto mēneša neapliekamo minimumu. Informāciju par darba ņēmējam piemērojamo VID prognozēto mēneša neapliekamo minimumu, izmantojot Elektroniskās deklarēšanas sistēmu, paziņo darba devējam katru gadu līdz 1.janvārim un 1.augustam.

Gada diferencēto neapliekamo minimumu piemēro, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju. Atkarībā no nodokļa maksātājam aprēķinātā gada diferencētā neapliekamā minimuma apmēra nodokļa maksātajam var rasties IIN piemaksa un pienākums iesniegt gada ienākumu deklarāciju.

Mainīts pensionāram piemērojamais gada neapliekamais minimums:

 • gadā – 3000 EUR;
 • gadā – 3240 EUR;
 • sākot ar 2020.gadu, – 3600 EUR.

Sākot ar 01.07.2018., likums paredz nodokļa maksātājam papildu atvieglojumu par nestrādājoša laulātā uzturēšanu, kura apgādībā ir:

 • bērns vecumā līdz 3 gadiem;
 • 3 vai vairāk bērni līdz 18 gadu vecumam vai līdz 24 gadu vecumam, no kuriem vismaz 1 ir jaunāks par 7 gadiem, kamēr bērns turpina izglītības iegūšanu;
 • 5 bērni līdz 18 gadu vecumam vai līdz 24 gadu vecumam, kamēr bērns turpina izglītības iegūšanu.

Attaisnotie izdevumi

No gada apliekamo ienākumu apmēra drīkst atskaitīt nodokļa maksātāja un viņa ģimenes locekļu attaisnotos izdevumus, nepārsniedzot 50 % no nodokļa maksātāja ienākumiem, bet ne vairāk kā 600 EUR. Ja izdevumos iekļauj attaisnotos izdevumus par ģimenes locekļiem, – ne vairāk kā 600 EUR par katru ģimenes locekli.

Grozījumi likumā paredz, ka attaisnotajos izdevumos iekļauj iemaksas privātajos pensiju fondos un apdrošināšanas prēmiju maksājumus atbilstoši dzīvības apdrošināšanas līgumam (ar līdzekļu uzkrāšanu), kas katrs nepārsniedz 10 % no nodokļa maksātāja apliekamā ienākuma, bet ne vairāk kā 4000 EUR gadā.

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI) vai tam pielīdzināms maksājums, kas veikts saskaņā ar Eiropas Savienības dalībvalstu vai Eiropas Ekonomikas zonas valstu normatīvajiem aktiem, kā attaisnotais izdevums netiek atskaitīts, ja ir izpildīts viens no šādiem nosacījumiem:

 • nodokļa maksātāja – individuālā uzņēmuma (arī zemnieka vai zvejnieka saimniecības) īpašnieka – par sevi kā par pašnodarbinātu personu veiktās VSAOI ir iekļautas saimnieciskās darbības izdevumos;
 • to iemaksu objektu Latvijas Republikā ar nodokli neapliek.

Kapitāla pieaugums

Ar 01.01.2018. piemēro nodokļa likmi 20 % apmērā ienākumiem no kapitāla, tai skaitā no kapitāla pieauguma.

Ienākumam no kapitāla pieauguma darījumiem, kuri nav pabeigti līdz 31.12.2017., piemēro IIN likmi 15 % apmērā.

Mainīta nerezidentam piemērojamā likme, ja nodokli no kapitāla aktīvu atsavināšanas ienākuma ietur izmaksas brīdī. Izmaksātājam turpmāk būs jāietur 3 % no izmaksātās atlīdzības.

Dividendes (arī nosacītās dividendes un dividendēm pielīdzināmu ienākumu) ar IIN neapliek, ja tās ir apliktas ar 20 % uzņēmumu ienākuma nodokli (IN) saskaņā ar jauno Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumu (UIN likums) vai ārvalstīs ir samaksāts uzņēmumu ienākuma nodoklis vai IIN.

Dividendes, kas tiek izmaksātas no peļņas, kura aplikta ar UIN līdz 31.12.2017., 2018.un 2019.gadā apliek ar IIN, piemērojot 10 % nodokļa likmi.

Personālsabiedrības biedra ienākums (Latvijas un ārvalsts personālsabiedrības, ja tā ir ārvalsts uzņēmumu ienākuma nodokļa vai tam pielīdzināma nodokļa maksātāja) ir dividendēm pielīdzināms ienākums.

Dividendēm pielīdzināms ienākums, kuru saņem no individuālā uzņēmuma (zemnieka vai zvejnieka saimniecības), nav apliekams ar IIN, ja par to maksā UIN saskaņā ar UIN likumu.

Mainīts deklarācijas par ienākumu no kapitāla iesniegšanas termiņš atkarībā no ceturksnī gūto ienākumu apmēra:

 • ja tie pārsniedz 1000 EUR, deklarāciju iesniedz reizi ceturksnī līdz nākamā mēneša 15.datumam;
 • ja tie nepārsniedz 1000 EUR, deklarāciju iesniedz līdz nākamā gada 15.janvārim.

Fiziskās personas saimnieciskā darbība

Ieviests saimnieciskās darbības izdevumu ierobežojums 80 % apmērā no kopējiem saimnieciskās darbības ieņēmumiem.

Saimnieciskās darbības izdevumos pilnā apmērā ir iekļaujami:

 • darba alga un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, tai skaitā solidaritātes nodoklis;
 • nekustamā īpašuma nodoklis;
 • pamatlīdzekļu nolietojums;
 • kompensācijas īrniekiem par dzīvojamo telpu atbrīvošanu un īres līguma laušanu sakarā ar dzīvojamās telpas kapitālremontu vai telpu pārbūvi saimnieciskās darbības veikšanai.

Izdevumu ierobežojuma apmēru nepiemēro par pirmajiem 2 saimnieciskās darbības gadiem, kā arī par gadu, kurā izbeigta saimnieciskā darbība vai pabeigts likvidācijas process.

Noteiktas pamatlīdzekļu nolietojuma aprēķināšanas metodes.

Patentmaksa

Likums paredz, ka, sākot ar 01.01.2018., samazināto patentmaksu būs tiesīga maksāt arī persona, kura saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir atzīta par personu ar 1. vai 2.grupas invaliditāti.

Laimesti

Ar IIN apliek izložu un azartspēļu laimestus, kas pārsniedz 3000 EUR, izņemot momentloterijas “Simtgades loterija”, preču un pakalpojumu loteriju laimestus.