Informatīvajā materiālā sniegta informācija par 12.06.2014. Saeimā pieņemtajiem grozījumiem Pievienotās vērtības nodokļa likumā (PVN likums), kas stājas spēkā 01.10.2014.

Ar minētajiem grozījumiem PVN likumā ir precizēts regulējums attiecībā uz elektronisko sakaru, apraides un elektroniski sniegtiem pakalpojumiem, ja tos sniedz personai, kura nav pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātāja, elektronisko sakaru, apraides un elektroniski sniegtu pakalpojumu sniegšanas vietu, kā arī īpašo režīmu piemērošanu elektronisko sakaru, apraides un elektroniski sniegtiem pakalpojumiem, ja tos sniedz personai, kura nav PVN maksātāja.

Tāpat pilnveidots likuma regulējums attiecībā uz PVN maksātāja, kuram tiesa ar nolēmumu pasludinājusi maksātnespējas procesu, atkārtotu reģistrāciju Valsts ieņēmumu dienesta (VID) PVN maksātāju reģistrā.

Precizēts likuma regulējums attiecībā uz Francijas tālākajiem reģioniem un PVN atbrīvojuma piemērošanu cilvēka asiņu piegādei.

Likuma grozījumi bija nepieciešami, lai ieviestu

Elektronisko sakaru, apraides un elektroniski sniegti pakalpojumi (stājas spēkā 01.01.2015.)

Likumā lietotie termini

PVN likuma 1.pants papildināts ar terminiem par elektronisko sakaru, apraides un elektroniski sniegtiem pakalpojumiem:

 1. tīmekļa vietņu apkalpošana, tīmekļa resursu nodrošināšana, programmu un iekārtu uzturēšana no attāluma;
 2. programmatūras piegāde un atjaunināšana;
 3. attēlu, teksta un informācijas piegāde un piekļuves nodrošināšana datubāzēm;
 4. mūzikas, filmu un spēļu, tajā skaitā laimes spēļu un azartspēļu, piegāde, kā arī politisku, kultūras, mākslas, sporta, zinātnes un izklaides raidījumu un ziņu piegāde;
 5. tālmācība;

Elektronisko sakaru, apraides un elektroniski sniegtu pakalpojumu sniegšanas vieta

Ar 01.01.2015. Latvijā un citās Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīs tiek mainīts pakalpojumu sniegšanas vietas noteikšanas princips elektronisko sakaru, apraides un elektroniski sniegtiem pakalpojumiem, kas sniegti citas dalībvalsts personām, kuras nav PVN maksātājas, t.i., šo pakalpojumu sniegšanas vieta ir šo pakalpojumu saņēmēju mītnes vieta vai deklarētā dzīvesvieta, bet, ja tādas nav, – pastāvīgās uzturēšanās vieta.

PVN likuma 27.pants izteikts jaunā redakcijā, kā arī izslēgts PVN likuma 30.panta 1.daļas 7., 8. un 11.punkts, lai noteiktu elektronisko sakaru, apraides un elektroniski sniegta pakalpojuma sniegšanas vietu, ja tas sniegts jebkurai personai, kura nav PVN maksātāja.

Precizējot PVN likuma 30.panta 2.daļu un izslēdzot šā panta 3.daļu, tiek noteikts, ka elektronisko sakaru, apraides un elektroniski sniegtu pakalpojumu sniegšanas vieta ir iekšzemē, ja šos pakalpojumus izmanto iekšzemē, kaut arī saskaņā ar likuma prasībām šo pakalpojumu sniegšanas vieta ir ārpus ES, un otrādi – minēto pakalpojumu sniegšanas vieta ir ārpus ES, ja tos izmanto ārpus ES, kaut arī saskaņā ar likuma prasībām šo pakalpojumu sniegšanas vieta ir iekšzeme.

Īpašie PVN aprēķināšanas un maksāšanas režīmi elektronisko sakaru, apraides un elektroniski sniegtiem pakalpojumiem personai, kura nav PVN maksātāja

PVN likums ir papildināts ar 140.1pantu, nosakot regulējumu attiecībā uz īpašo PVN aprēķināšanas un maksāšanas režīmu izmantošanu elektronisko sakaru, apraides un elektroniski sniegtiem pakalpojumiem, ja tos sniedz personai, kura nav PVN maksātāja. PVN likuma 140.1pants nosaka

 • personas, kuras VID reģistrē kā elektronisko sakaru, apraides un elektroniski sniegtu pakalpojumu sniedzējas ES teritorijā;
 • īpašos režīmus šā panta izpratnē;
 • kā VID paziņo lēmumu reģistrēt personu kā elektronisko sakaru, apraides un elektroniski sniegtu pakalpojumu sniedzēju ES teritorijā;
 • personu pienākumus attiecībā uz īpašo režīmu izmantošanu elektronisko sakaru, apraides un elektroniski sniegtiem pakalpojumiem;
 • kā atmaksā PVN summas, kas samaksātas iekšzemē par precēm un pakalpojumiem, lai nodrošinātu elektronisko sakaru, apraides un elektroniski sniegtu pakalpojumu sniegšanu;
 • pilnvarojumu Ministru kabinetam attiecībā uz regulējumu par īpašo režīmu izmantošanu elektronisko sakaru, apraides un elektroniski sniegtiem pakalpojumiem, ja tos sniedz personai, kura nav PVN maksātāja.

Atbilstoši likumā lietotajam terminam vieta, kur PVN maksātājs veic saimniecisko darbību, ir PVN maksātāja saimnieciskās darbības mītnes vieta.

Ņemot vērā, ka PVN likums papildināts ar 140.1pantu, no likuma ir izslēgts 140.pants, kas noteica īpašo PVN aprēķināšanas un maksāšanas režīmu trešās valsts vai trešās teritorijas PVN maksātāja elektroniski sniegtajiem pakalpojumiem ES teritorijā.

Saistībā ar grozījumiem likumā spēku zaudēs MK noteikumi Nr.897 Kārtība, kādā aprēķināms un maksājams pievienotās vērtības nodoklis par elektroniski sniegtajiem pakalpojumiem Eiropas Savienības teritorijā, kuros šobrīd iekļauts regulējums attiecībā uz elektronisko pakalpojumu sniegšanu ES teritorijā. Ar grozījumiem likumā paredzēts, ka Ministru kabinets noteiks

 • kārtību, kādā PVN maksātājs ārpussavienības režīma vai savienības režīma izmantošanai iesniedz iesniegumu par reģistrāciju VID elektronisko sakaru, apraides un elektroniski sniegtu pakalpojumu sniedzēju reģistrā, un iesniegumā norādāmo informāciju;
 • kārtību, kādā VID reģistrē PVN maksātāju kā elektronisko sakaru, apraides vai elektronisko sniegto pakalpojumu sniedzēju ES teritorijā, un reģistrācijas termiņus;
 • kārtību, kādā izslēdz PVN maksātāju no VID elektronisko sakaru, apraides un elektroniski sniegtu pakalpojumu sniedzēju reģistra, un izslēgšanas termiņu;
 • kārtību, kādā PVN maksātājs, kas ir reģistrēts iekšzemē elektronisko sakaru, apraides vai elektroniski sniegtu pakalpojumu sniegšanai ES teritorijā, sagatavo un aizpilda PVN deklarāciju par elektronisko sakaru, apraides un elektroniski sniegtiem pakalpojumiem, un tajā norādāmo informāciju.

PVN maksātāja, kuram tiesa ar nolēmumu pasludinājusi maksātnespējas procesu, atkārtota reģistrācija PVN maksātāju reģistrā (stājas spēkā 01.10.2014.)

Lai noteiktu atvieglotus nosacījumus personu, kurām pasludināts maksātnespējas process, reģistrācijai PVN maksātāju reģistrā, likumā ir veikti šādi grozījumi.

Papildināta PVN likuma 66.panta 3.daļa, nosakot, ka reģistrāciju PVN maksātāju reģistrā neatsaka, ja PVN maksātājam (juridiskai personai) tiesa ir pasludinājusi maksātnespējas procesu un tas bija izslēgts no PVN maksātāju reģistra par PVN likuma 73.panta 1.daļas 4., 5. vai 6.punktā minētajiem pārkāpumiem, kas izdarīti līdz maksātnespējas procesa pasludināšanai.

Papildināta PVN likuma 66.panta 5.daļa, nosakot, ka lēmumu par personas reģistrāciju PVN maksātāju reģistrā var paziņot, arī ievietojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS), ja PVN maksātājs ir šīs sistēmas lietotājs.

PVN likuma 67.pants papildināts ar 2.1daļu, nosakot brīdi, kad persona ir reģistrēta PVN maksātāju reģistrā, ja personai lēmums par tās reģistrāciju PVN maksātāju reģistrā ir paziņots, ievietojot VID EDS.

PVN likuma 70.pants papildināts ar 2.daļu, nosakot, ka PVN maksātāju (juridisko personu), kuram ir pasludināts maksātnespējas process, atkārtoti reģistrē PVN maksātāju reģistrā šā likuma 66.pantā noteiktajā kārtībā arī tad, ja nav izpildīti šā panta 1.daļā minētie nosacījumi, ja minētais PVN maksātājs bija izslēgts no PVN maksātāju reģistra par PVN likuma 73.panta 1.daļas 4., 5. vai 6.punktā minētajiem pārkāpumiem, kas izdarīti līdz maksātnespējas procesa pasludināšanai.

Papildināta PVN likuma 74.panta 2.daļa, nosakot, ka reģistrētu PVN maksātāju (izņemot PVN grupu) uzskata par izslēgtu no PVN maksātāju reģistra ar 7.dienu pēc tam, kad lēmums par reģistrēta PVN maksātāja izslēgšanu no PVN maksātāju reģistra nodots pastā, vai, ja reģistrēts PVN maksātājs ir VID EDS lietotājs, – ar 2.darbdienu pēc tam, kad lēmums ievietots minētajā sistēmā.

Precizēta PVN likuma 74.panta 5.daļa, nosakot, ka VID informāciju par reģistrēta PVN maksātāja izslēgšanu no PVN maksātāju reģistra publicē savā mājaslapā internetā 1 darbdienas laikā pēc tam, kad

 • lēmums par reģistrēta PVN maksātāja izslēgšanu no PVN maksātāju reģistra nodots pastā vai ievietots VID EDS;
 • no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra ir saņemtas ziņas par attiecīgā reģistrētā PVN maksātāja likvidāciju vai reorganizāciju, ja reģistrēts PVN maksātājs ir likvidēts vai reorganizēts.

Izslēgta PVN likuma 118.panta 2.daļa, kas paredzēja, ka reģistrēts PVN maksātājs, izmantojot likumā Par nodokļiem un nodevām paredzētās tiesības, PVN deklarāciju un tās pielikumus iesniedz VID papīra formā, deklarācijas iesniegšanas termiņš ir 15 dienas pēc taksācijas perioda beigām. Tāpat ir izslēgta 118.panta 3.daļa, kas paredzēja, ja PVN deklarāciju VID nosūta pa pastu, par iesniegšanas dienu uzskata dienu, kad PVN deklarācija nodota pastā (pasta zīmogs).

PVN likuma 146.pants papildināts ar 9.daļu, nosakot, ka ne vēlāk kā 45 dienu laikā pēc dienas, kad maksātnespējas reģistrā izdarīts ieraksts par maksātnespējas procesa pasludināšanu, maksātnespējas procesa administrators ir atbildīgs par tādu reģistrētā PVN maksātāja (juridiskās personas) PVN deklarāciju iesniegšanu, kuras bija jāiesniedz par taksācijas periodiem līdz maksātnespējas procesa pasludināšanai, tādā informācijas apmērā, kas ir maksātnespējas procesa administratora rīcībā.

Likuma pārejas noteikumi papildināti ar 22.punktu, nosakot, ka PVN likuma 146.panta 9.daļa ir piemērojama attiecībā uz maksātnespējas procesiem, kuriem maksātnespējas reģistrā ieraksts par maksātnespējas procesa pasludināšanu izdarīts, sākot ar 01.10.2014.

PVN likuma 146.pants papildināts ar 10.daļu, nosakot, ka PVN likuma 146.panta 9.daļā minētā pienākuma izpilde neatbrīvo reģistrēto PVN maksātāju (juridisko personu) no atbildības par PVN likuma 118.pantā noteiktā PVN deklarācijas iesniegšanas termiņa neievērošanu.

Trešās teritorijas (stājas spēkā 01.10.2014.)

Atbilstoši PVN likuma 1.panta 28.punkta a apakšpunktam trešās teritorijas ir ES teritorijas, kas ir ES muitas teritorijas daļas, t.i., arī Francijas Republikas aizjūras departamenti. Savukārt Eiropas Padome ir nolēmusi Majotai no 01.01.2014. piemērot tālākā reģiona statusu Līguma par Eiropas Savienības darbību 349.panta nozīmē, ar to aizstājot aizjūras zemes vai teritorijas statusu Līguma par Eiropas Savienības darbību 355.panta 2.punkta nozīmē. Līdz ar statusa izmaiņām Majotai piemēros ES noteikumus nodokļu jomā.

Lai izpildītu šo nolēmumu, tika precizēts PVN likuma 1.panta 28.punkta a apakšpunktā minētais termins trešās teritorijas attiecībā uz to, ka trešās teritorijas, kas ir ES muitas teritorijas daļas, ir tās Francijas teritorijas, kas minētas Līguma par Eiropas Savienības darbību 349.pantā un 355.panta 1.punktā.

Atbrīvojums no PVN (stājas spēkā 01.10.2014.)

Precizēts PVN likuma 52.panta 1.daļas 5.punkts, nosakot, ka cilvēka orgānu, mātes piena un cilvēka asiņu, tajā skaitā asins plazmas un asins šūnas, piegādes neapliek ar PVN.