Valsts ieņēmumu dienests informē, ka 08.04.2014. ir pieņemti MK noteikumi Nr.190 Noteikumi par mikrouzņēmumu nodokļa deklarāciju un tās aizpildīšanas kārtību, kas stājas spēkā 16.04.2014.

Ar noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē MK noteikumi Nr.819 Noteikumi par mikrouzņēmumu nodokļa deklarāciju un tās aizpildīšanas kārtību.

Noteikumos ir saglabāta līdz šim esošā mikrouzņēmumu nodokļa (MUN) deklarācijas veidlapa un tās aizpildīšanas kārtība, kas papildināta ar jaunām ailēm un normām, pamatojoties uz grozījumiem Mikrouzņēmumu nodokļa likumā (MUN likums).

Papildus ir noteikta MUN deklarācijas aizpildīšanas kārtība šādos gadījumos:

  • ja papildus pamatlikmei netiek piemēroti 2 procenta punkti par katru papildus nodarbināto darbinieku gadījumā, kad darbinieku skaits ir lielāks par 5, bet salīdzinājumā ar pirmstaksācijas gadu un pirmstaksācijas gadā salīdzinājumā ar gadu, kas ir pirms pirmstaksācijas gada, tas ir pieaudzis par 1 vai 2 darbiniekiem (MUN likuma 6.panta 2.1daļa);
  • ja netiek piemērota papildlikme 20% gadījumā, kad taksācijas gadā apgrozījums pārsniedz 100 000 EUR, bet apgrozījuma pieaugums salīdzinājumā ar pirmstaksācijas gada apgrozījumu vai tā gada apgrozījumu, kas ir pirms pirmstaksācijas gada, nepārsniedz 30% (MUN likuma 6.panta 3.1daļa);
  • ja ir piemērojama 20% likme uz mikrouzņēmumu attiecināmai personālsabiedrības peļņas daļai;
  • ja MUN maksātāja statuss ir ticis saglabāts nepamatoti un to konstatē brīdī, kad tiek iesniegta MUN deklarācija ar kavējumu vai precizēta kāda no iepriekšējo taksācijas periodu deklarācijām;
  • ja maksājams minimālais 50 EUR MUN tiem mikrouzņēmumiem, kuriem taksācijas gadā nav bijis apgrozījums vai aprēķinātā MUN summa ir mazāka par 50 EUR.